نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت

روش اجرایی بازنگری مدیریت و تدوین روش اجرایی بازنگری مدیریت بدلیل بذل توجه استاندارد های ایزو ISO به بحث پراهمیت بازنگری مدیریت است. مدیریت ارشد سازمان باید سیستم مدیریت اجرا شده رادرفواصل زمانی مناسب مورد بازنگری قرار دهدو اصطلاحا بازنگری مدیریت انجام دهد. درروش اجرایی بازنگری مدیریت مشخص میشود جلسات بازنگری مدیریت بایددرفواصل چند ماهه تشکیل شوند. بطور معمول تشکیل دوبار جلسه بازنگری مدیریت درفواصل شش ماهه لازم الاجرا میباشد. برنامه ریزیهای پیش ازتشکیل جلسات بازنگری برعهده نماینده مدیریت میباشد. بحث بازنگری مدیریت دراستانداردهای ISO 9001 ایزو 9001،iso14001 ایزو 14001، ohsas18001 اوهسس 18001 بطرز شفاف و پررنگی مورد توجه قرارگرفته و موضوع نشان دهنده اهمیت فرایند بازنگری مدیریت است. علاوه برآنکه روش اجرایی بازنگری مدیریت بایدتدوین شود ، سوابق جلسات بازنگری مدیریت هم نیازبه نگهداری دارد. زمان مناسب اجرای بازنگری مدیریت حداقل شش ماه بعدازاجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو 9001 ISO9001 ، ایزو 14001 ISO14001، اوهسس18001 OHSAS18001 است. جلسات بازنگری جز جلسات سطح بالای سازمان است و باحضور مدیریت ارشد و مدیران سازمان تشکیل میشود. مباحث مطرح جلسات بازنگری مدیریت شامل نتایج ممیزیهای داخلی و خارجی ، اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه ، میزان برآورده شدن اهداف خرد و کلان ، نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ، تحلیل نظرات یا شکایات مشتریان و ... میباشد. خروجی جلسات بازنگری مدیریت بایدمنجربه بهبود سازمان ، تصمیم برای تامین منابع لازم موردنیاز اجرا ، نگهداری و توسعه هرچه بهتر سیستم مدیریت ایزو ISOشود. نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت درزیر آورده شده است.

 

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران فعال درزمینه مشاوره و اطلاع رسانی در خصوص ثبت و صدور انواع گواهینامه های ایزو ISO و HSE آماده خدمت رسانی به سازمانها و شرکتها میباشد.

بامادرارتباط باشید...