روند درخواست HSE-PLAN ( روند درخواست طرح اچ اس ایی )

روند درخواست HSE-PLAN ( روند درخواست طرح اچ اس ایی ) مستلزم طی کردن مراحل و گامهای زیر میباشد.

گام اول : راههای ارتباطی بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران شماره تلفنهای مجموعه ، ملاقات حضوری و ایمیل و سایتهای مجموعه هستنداما ابتدا پیشنهاد میشود متقاضیان درخواست تدوین HSEPLAN ، تماس تلفنی بامرکز سیستم کاران برقرارکرده و ازراهنماییهای تلفنی کارشناسان مجرب مجموعه بهره مند گردند.

روند درخواست طرح HSE یا HSE plan باروند درخواست گواهینامه های ایزو ISO و گواهینامه HSE کمی متفاوت است زیرا HSEPLAN گواهینامه نیست بلکه طرحی میباشدکه براساس مدل HSEMS تدوین میشود. طرح HSE درواقع برنامه ریزی و استراتژی سازمان برای اجرای سیستم مدیریت HSE یا سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست درمدت زمان اجرای پروژه یاقرارداد پیمانکار است. HSE PLAN نوعی تعهد پیمانکاربه کارفرما درقبال اجرای سیستم مدیریت HSE یاسیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست است.

گام دوم : دراین مرحله باتوجه به راهنماییهای انجام شده درخصوص مدارک و اطلاعات لازم برای تدوین طرح اچ اس ایی ، هزینه اعلام شده برای تدوین HSE-PLAN, و حداقل زمان دریافت اچ اس ایی پلن ، تصمیم گیری ازسوی سازمان درخصوص همکاری بامرکز سیستم کاران انجام میشود. ازآنجاکه نظرات مشتریان درجهت بهبود خدمات برای مرکز سیستم کاران بسیار مهم میباشد ، حداکثر 24 ساعت بعدازبرقراری اولین تماس ، ازسوی واحد CRM سیستم کاران باسازمان متقاضی تماس حاصل شده و چگونگی و مطلوبیت خدمت رسانی و ارائه اطلاعات سوال خواهد شد. شایان ذکر است درهر زمان ازپروسه تصمیم گیری شما ، جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص مراحل و نحوه اخذ HSEPLAN امکان ملاقات حضوری باکارشناسان و مدیریت مرکز سیستم کاران ویابرگزاری جلسه درمحل شرکت شما و همچنین امکان تماس مجدد بصورت کاملا رایگان فراهم میباشد.

گام چهارم :بعداز تصیمیم نهایی برای همکاری بامرکز سیستم کاران و تهیه HSE PLAN توسط مرکز سیستم کاران ، قرارداد یافاکتور براساس هزینه توافق شده تنظیم شده و برای مجموعه متقاضی ارسال میشود. نحوه پرداختهای مالی باتوافق طرفین صورت میگیرد.

گام پنجم : بعداز تنظیم قرارداد یافاکتور هماهنگیهای لازمه برای حضور کارشناس مجموعه سیستم کاران درمحل سازمان متقاضی یابالعکس صورت میپذیرد. حداقل زمان لازم برای تدوین HSE-PLAN توسط کارشناسان HSE مجموعه سیستم کاران یک هفته میباشد. پس ازآماده شدن طرح HSE هماهنگی لازم جهت ارسال طرح HSE انجام میپذیرد.

بامادرارتباط باشید...