گواهینامه ایزو ، آزمایشگاه تشخیص طبی

 

آزمایشگاهها بدلیل نوع کار و خدمات قابل ارائه دارای تعدد مشتریان زیادی هستند و گاها دیده شده درمواردی اشتباهاتی صورت گرفته است. هدف اصلی آزمایشگاهها پوشش دادن انتظارات مشتریان و گسترش خدمات میباشد.

آزمایشگاه بایدیک سیستم مدیریت کیفیت متناسب باگستره فعالیتهای خود، اجرا نموده و برقرار نگه دارد. آزمایشگاه بایدخط مشی‌ها، سیستم‌ها، برنامه‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های خودرابرای تأمین کیفیت خدمات بهتر جهت مشتریان، مستند سازد. مستندات سیستم بایدبه کارکنان ذیربط اطلاع داده شود. خط مشی‌ها و اهداف سیستم کیفیت آزمایشگاه بایددریک نظامنامه کیفیت تعیین گردد.

سوالات رایج مدیران آزمایشگاه تشخیص طبی جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )معمولا بشرح زیراست:

انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای آزمایشگاه تشخیص طبی

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )متناسب آزمایشگاه تخصصی

اقدامات لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )در آزمایشگاه تشخیص طبی

کاربرد گواهینامه ایزو ( مدرک ISO )جهت آزمایشگاه پزشکی

اعتبار شرکت صادرکننده گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای آزمایشگاه تشخیص طبی

زمان لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )در آزمایشگاهها

آزمایشگاه پزشکی میتواند ازگواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )بترتیب الویت زیراستفاده نماید:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 15189 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی ( ISO 15189 )

دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )توسط آزمایشگاه بسیاری ازمشکلات کیفی راحل میکند. گواهینامه ایزو 9001 دارای روشهای اجرایی مستندسازی مدارک و کنترل آن، تصویب و صدور مدارک، ارائه خدمات به مشتریان، دستورالعمل‌های مستند شده و شرایط محیطی و عملی آزمایشگاه، تجهیزات، خرید ملزومات و غیره میباشد.

دریافت گواهینامه ایزو 15189 سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه پزشکی ( ISO 15189 )جهت ارزیابی آزمایشگاههای کلینیکی و سیستمهای تشخیص آزمایشگاهی بکار میرود. هدف استاندارد 15189 تعیین الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت درآزمایشگاههای پزشکی میباشد و دارای روشهای اجرایی جهت پذیرش، آماده سازی بیمار، شناسایی بیمار، جمع آوری نمونه ها، نقل و انتقال، ذخیره سازی، پردازش، گزارش و مشاوره بادر نظر گرفتن ایمنی و اصول اخلاقی درقعالیتهای آزمایشگاه میباشد.

اخذ گواهینامه ایزو 15189 سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه پزشکی ( ISO 15189 )به آزمایشگاه کمک میکند کار خودرا بخوبی و دقت و همچنین طبق استانداردها انجام دهد.

مزایای پیاده سازی و دریافت سیستمهای مدیریت کیفیت گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 15189 توسط آزمایشگاه شامل مواردزیر میباشد:

           ارتقا سطح کیفی آزمایشگاه وکسب اعتبار ملی و بین‌المللی

           افزایش اطمینان ازصحت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه‌

         کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات و ابزارآلات آزمایشگاهها

         استاندارد کردن روشهای اجرایی و مدیریتی آزمایشگاهها

         افزایش کارایی پرسنل

           تسهیل همکاری میان آزمایشگاهها و سایر سازمانها

         ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاهها و افزایش بیماران

           امکان پذیرش آزمایشگاهها به عنوان آزمایشگاه مراجع ذیصلاح

           ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌

           امکان ارائه خدمات در سطح بین المللی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی باچندین سال سابقه درخشان درزمینه آموزش، ارتقاء و بهره وری، پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) آماده پاسخگویی به سوالات فنی و حقوقی متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو و صنایع آزمایشگاه پزشکی رادارد.

بامادر ارتباط باشید…