لیست شرکتهای cb در ایران

لیست شرکتهای CB در ایران

لیست شرکتهای CB در ایران درواقع همان مراجع صادر کننده ایزو هستندکه بدانها دراصطلاح CB میگویند و لیستی بعنوان لیست شرکتهای CB وجود ندارد. درحقیقت شرکتهای متقاضی باوجود کمی آگاهی درخصوص ایزو و مراجع ایزو ممکنه بااین عنوان بدنبال مرجع انتخابی خودشان جستجو کنند و CB هابه دو دسته تقسیم میشوندیا IAF هستند ویا غیر IAF . CB تحت اعتبار IAF دارای اعتبار بالا و بالاترین سطح اعتبار یعنی اعتبار بین المللی هست ودر سطح بین الملل اعتبار دارد و تعدادشان محدود هست زیراکه قوانین سختگیرانه ای دارد وبه تمامی مراجع اجازه صدور چنین گواهینامه ای داده نمیشود، جهت آشنایی بااین CB شرکتهاباید وارد سایت IAF شوند و سپس برروی AB مورد نظرشان کلیک کنند و CB مورد درخواست خودرا ازمیان آنها انتخاب کنند و ازطریقشان اقدام کنندبه اخذ مشاوره و دریافت گواهی ایزو . اما یکسری مرجع هستند غیر IAF و CB اینگونه مراجع CB های خصوصی هستندکه درون ایران ساخته شده اندو تعدادشان زیادست و ازقوانین و قواعد خاصی پیروی نمیکنند و چونکه ساختگی ایرانیها هستند تعدادشان روزبروز افزایش پیدا میکند و بدلیل تعدد برندها و مراجع ، تعداداین CB (ها) درحال افزایش هستند واین تعداد زیاد برند باعث شده CB زیادی درون ایران وجود داردکه دست شرکتهارا بابت انتخاب CB باز میگذاردکه بتوانند متناسب شرایط خودشان CB مورد نظر خودرا انتخاب کنند اینگونه CB گواهینامه رابه سرعت و فوری و ارزان صادر میکند.

لیست شرکتهای CB بایستی متناسب نوع گواهینامه و هدف گواهی نامه ایزو انتخاب شود بدان معناکه درخصوص مراجع صادر کننده IAF ، مراجع اینچنینی تمامی انواع گواهینامه ایزو راثبت و صدور نمیکنند و شرکتهای متقاضی اخذ استاندارد ایزو بایستی باتوجه بدین موضوع اقدام کنندبه انتخاب CB مورد نظرشان. CB غیر IAF اماکه انواع گواهی ایزو رامیتواند صادر کند و شرکتها بجز صادرات و درموارد نادر بنابر صلاحدید کارفرمای مناقصه گزار درون مناقصه میتوانند جهت هرمقصد و منظور دیگر ازاین نوع گواهی غیر IAF بهره ببرند. مراجع اینچنینی بسیار زیادند و کار راه انداز هستند و محدودیتی درتعداد و نحوه صدور و صدور انواع گواهی ایزو ندارد و سریع و فوری و ارزان صادر میشود و بدست میاید.

لیست شرکتهای CB ایران بدلیل ناشناخته بودنشان و عدم آگاهی سازمانها ازاین شرکتها سازمانها مجبور میشوند جستجو کنند و اغلب تنها راهشان جستجو ازطریق فضاهای مجازی بخصوص گوگل میباشدکه ممکنست درپی جستجو بربخورندبه مراجع صادر کننده گواهی تقلبی ایزو و متاسفانه مراجع تقلبی چنان باتبحر و مهارت کار جعل و فتوشاپ راانجام میدهندکه نمیتوان تقلبی بودن گواهی فتوشاپ شده و کپی آنهارا متوجه شد و تشخیص داد. بااین احوال متقاضیان بایستی مراقب باشند راه کاراین معضل آگاهی ازنحوه رجیستری و استعلام گواهی نامه ایزو هست و اینکه شرکتها قبل هراقدامی بایستی ازاینکه گواهی ایزو آنهاقابلیت استعلام دارد مطمئن شوند.

لیست شرکتهای CB ایرانی ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.