GIVE-GREYD-IT-2

شرایط دریافت رتبه IT

شرایط دریافت رتبه IT و شرکتهای انفورماتیک برای اینکه بتوانندبه فعالیتهای انفورماتیکی خوددر کشور ادامه دهند بایددر ابتدا رتبه بندی IT شرکت خودرا مشخص کنندتا بتوانند دراین زمینه درکشور فعالیت داشته باشند.برای دریافت رتبه IT بایداین سازمان هابه کارفرمایان صادر کننده رتبه مورد نظر مراجعه کرده باشند امروزه گرید انفورماتیک درکشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه بسازمانهای مورد نظر عرضه میگردداین سازمان تحت یک سرس اساسنامه ها و ملزومات بین المللی رتبه بندی را بسازمان های متقاضی صادر میکنند. شرکتهای خواهان درابتدا بایدکه حوزه فعالیت خودرا مشخص و واسنجی کنندتا بتوانند براحتی کارهای خودرا درپیش گیرند. شرکتهای خواهان رتبه ایکه دریافت میکنندبه مدت یک سال اعتبار داشته و بعد ازاین مدت بایددوباره مدارک مورد نظر رابه سازمان یاد شده ارائه دهندتا سازمان دوباره بدانها اجازه فعالیت درکشور رابدهند. بطور معمول رتبه توسط شرکتهای انفورماتیک دریافت میگردد. این سازمانها برای اینکه بتوانند در مناقصات دولتی و خصوصی براحتی شرکت کنند به سراغ اخذ رتبه IT میایند. عواملیکه دراین زمینه بجهت سازمان موثر بوده بصورت زیر میباشدکه بایداین شرایط بکارفرمایان صادر کننده ابلاغ گردد. شرکتهای خواهان بطور معمول براساس نوع قرار داد خود، مبلغ دریافتی پرسنل مشغول درسازمان و راندمان مالی سازمان بسازمان برنامه و بودجه صادر کننده ارائه داده میشود تااین سازمان براساس این شاخصها رتبه مورد نظررا بشرکت متقاضی عرضه دهند.


شرایط دریافت رتبه IT سازمان برنامه و بودجه نظارت کننده مستقیم فعالیتهای سازمانهای خواهان رتبه بندی درسطح کشورهست و قبلا شورای عالی انفورماتیک اینکار رامیکرد سازمانهای خواهان بایدمدارک خود رااز سامانه ساجات بارگزاری کرده و ازطریق سامانه ساجات فعالیتهای خودرا پیگیری کنندکه دراین سامانه مدارک بارگزاری شده بایدطبق خواسته سازمان برنامه و بودجه بوده باشدتا سازمان ساجات براحتی رتبه رابشرکت خواهان صادر کند. دراین زمینه فرایندهای متعددی مورد واسنجی قرار میگیردتا شرکت متقاضی بتواند طبق قوانین جهانی درکشور فعالیت کند درغیر اینصورت شرکت موفق بدریافت گرید نخواهد بود. برای اینکه پروسه سازمان بخوبی توسعه پیدا کند توصیه میشودکه ازپرسنل تحصیل کرده درسازمان خوداستفاده کنید دراین صورت سازمان ساجات بشرکت متقاضی رتبه خوبی راعرضه خواهد داد ازطرفی دیگراین پرسنل درانجام فعالیتهای خودمشکلی نخواهند داشت و وظایف خودرا بنحو احسن انجام خواهند داداین پرسنل بایددراین زمینه باتجربه نیزباید باشند.


رتبه انفورماتیک ازیک تا 7 طبقه بندی شدست وبرای هرشرکتی یکی ازاین رتبه عرضه میشود و شرکتهای باتجربه و قوی دراین زمینه بطور معمول عدد یک رابخود اختصاص میدهند. و بدین صورت فعالیت میکنند. میزان سابقه بیمه پرداختی نیزدر این زمینه تاثیر خوبی میتواند داشته باشدکه باارائه دادن مدارک مربوطه سازمان شرکت رتبه خوبی رامیتواند بدست آورد یکی دیگراز مواردیکه در گرفتن رتبه انفورماتیک موثر بودست لیست بیمه کارکنان شرکت بودست ودر صورت درست بودن اطلاعات موجود سازمان رتبه خوبی رادریافت خواهد کرد عامل دیگر دراین زمینه لیست حقوق و دستمزد پرسنل درسازمان هست وبایدبه صورت دقیق شفاف سازی گردد. مدیران ارشد سازمان بایدبطور تمام وقت درسازمان حضور داشته ودر آنجابرای سازمان فعالیت کنند. موضوع فعالیت شرکت انفورماتیک نیزدر امتیاز آوری شرکت موثر بوده و همان طورکه درابتدا گفته شدباید باین مسئله پرداخته شودتا شرکت کارهای خودرا براحتی توسعه دهد. یکی دیگراز عوامل سازمان خواهان ارائه دادن اظهار نامه مالیاتی منتهی به سال درخواست شرکت سازمان ساجات میباشدکه توسط سازمانها مورد بررسی و واسنجی قرار میگیرد. یکی دیگر ازعوامل مهم دراین فرایندها میزان رضایت مندی مشتری بودست واین مورد نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد. شرکتی موفق خواهد بودکه درتمامی زمینه هاموفق عمل کند وبه تعهدات خودپایبند بوده باشداگر باین صورت بوده باشد امتیاز سازمان مناسب خواهد بود و براحتی فعالیت خواهد نمود.