ارائه گواهینامه ایزو

ارائه گواهی نامه ایزو درایران بیشتر توسط موسسات مشاوره ایزو انجام میشود، بدین منظور بایدمن باب اخذ ایزو اطلاعاتی جامع درمورد ایزو داشت، این اطلاعات و شناخت کامل تنها باشناخت کامل ایزو و مراجع صدور ایزو امکان پذیزست، تابتوان یک مدرک ایزو معتبر متناسب بانیاز و زمان و هزینه درنظر گرفته شده دریافت کرد، دراینجا توضیحی اجمالی درمورد نحوه ارائه ایزو توسط مراجع و موسسات ایزو گفته میشود.

ارائه گواهینامه ایزو همانطورکه گفته شد هنگامیکه ازطریق موسسات ایزو اقدام میکنید ابتدا باتوضیحی اجمالی و کلی درمورد استاندارد ایزو کارشناسان مرکز مواجه میشوید، سازمان ISO یک سازمان بین المللی هست بانام کامل سازمان بین المللی استاندارد international standard organize مخففISO  گواهی ایزو راصادر میکند، علاوه برشناخت سازمان ایزو بایدوظایف سازمان ایزو راهم کاملا شناخت و درک کرد، وظیفه سازمان ایزو تهیه و تدوین قوانین و پروتکلهایی درتمامی زمینه هاو جوانب مربوطه فعالیت شرکت ویا سازمان بابت بهترشدن و حرکت روبه جلوی مجموعه هست، شناخت، دریافت و پیاده سازی بهمراه بکارگیری ایزو دریک شرکت یاسازمان میتواند مجموعه رادر مسیر رشد و تلقی قرار دهد.

ارائه گواهینامه ایزو توسط موسسه و دریافت ایزو بجهت مشتری نیاز بشناخت مراجع صدورش دارد تاشرایط صدور رابتوان توضیح داد، گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد بانام CERTIFICATTION BODY وبمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، موسسات بسیاری درکشور عزیزمان ایران درحال حاضر گواهی ایزو صادر میکنند ومیتوان گفت ایندست موسسات یکی ازاعضای مهم CB هاهستند، البته CB هانیز درجهان زیرنظر یکسری موسسه فعالیت میکنند یابه نوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، یابنوع دیگراین مراجع که بدانها ABگفته میشود مراجع مافوق هستندکه اعتبار دهنده CB نیزبحساب میایند، AB بانام: ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، کشورها AB های متفاوت بانامهای متفاوت دارندکه البته تمام همین AB هامجزا ومخصوص کشورخود بوده و هیچ کشوری AB مشترک ندارد کشورهای دیگر درصورت تمایل بداشتن CB از AB موجود درکشوری دیگر اینکار ممکنست یعنی مثلا CB دریک کشور اسیایی زیرنظر یکی از AB های امریکا باشد اینکار میتوانند انجام دهند، البته اینگونه AB هاخودنیز مافوق هایی دارند و همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند بنام مجموعه IAF بانام کامل لاتین INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی. انجمن IAF میباشدکه AB هارا تعیین کرده واعتبار دهی میکند وبرای هرکشور AB بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده، لیست کامل کشورهای دارای AB رابهمراه AB انها درسایت مربوطه AB های کشوررا مشاهده کرد. درکشور عزیزمان ایران NACI تنها AB تعریف شده و قابل اعتبار ازسوی انجمن IAF هست چند CB نیزفقط تحت نظارت NACI درکشور فعالیت میکنند، چند نمونه ازانواع AB کشورهای دیگر و معروف راهم بابت اشنایی بیشتر ذکر میکنم، بطور مثال AB کشور انگلستان UKAS نام دارد، AB کشور سوییس SAS و ایالات متحده امریکا 5 عدد AB تعریف شده و معتبر دراین انجمن دارد کهIAS ، A2AL  ، ANAB ، UAF ، IOAS نام دارند وچندین مورد دیگرکه دراینجا نمیتوان بطور کامل نام برد و غیره.

ارائه گواهینامه ایزو همانطورکه گفته شد و توضیحی اجمالی داده شد بیشتر برپایه تفهیم ایزوبه متقاضی باید توضیحات ارائه شود، اکنون که مراجع ایزو راشناختید باید تفاوت مراجع رانیز بشناسید، اخذ گواهی نامه ایزو ازمراجع زیرنظر IAF ازنظر پروسه و زمان و هزینه و همچنین اعتبار بین المللی و درسطح جهانی تفاوت زیادی بامدرک ارائه شده توسط مراجع غیر IAF است، دریافت گواهی ایزو ازمراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه داردکه اینزمان درموسسات خصوصی تا3روز نیز کاهش پیدا میکند وبه حداقل میرسد، هزینه متحمل شده درمراجع عضو IAFنیز بسیار بیشتراز هزینه اخذ گواهی ازمراجع غیر IAF است پس ابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی وهزینه مورد نظررا با شرایط سنجیده وسپس اقدام کنید، بخصوص اگر درکشور ایران هستید اگراهداف بین المللی دراخذ ایزو ندارید و صرفا جهت تبلیغات و استفاده درتیزرهای تبلیغاتی اقدام باخذ ایزو کرده اید قطعا مدرک ایزو ازمراجع غیر IAF بهترین انتخاب برای شماست.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی امکان سیستم کاران سالهاست با کارشناسانی باتجربه و فعالیت درزمینه استانداردهای ایزو و انواع گواهیهای بین المللی مانندCE HSE ، ISO وهمچنین ایزو و ارائه و اخذ انواع مجوزهای اداره کار و رتبه و گرید میباشد. با تماس با ما ازمشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید.