شرکت HSE

شرکت HSE یک مجموعه برای انجام امور موارد HSE میباشداین شرکت تاسیس شده بتوانند برای مشتریان نیازمند موارد اچ اس ایی راهنمایی لازم انجام دهد. بحث موارد hse بدلیل اهمیت خاص بسیار مهم بوده تمام مشاغل کاری ملزم رعایت hse هستند‌. بعضی مشاغل کاری بدلیل خطرات پیش بینی شده حتما باید رعایت اصول ایمنی مد نظر داشته باشند. جمله این مشاغل پیمانکاران جهت کارگران خود باید ایمنی مد نظر بگیرندچه بسا بسیاری موارد کارگران پیمانکاران بدلیل همین رعایت نکردن اصول اچ اس ایی بمرگ آنهاختم میشداین امر رعایت کردن ایمنی ازآنجا شکل گرفت، جامعه جهانی خطرات مرگ افراد دیده همچنین رعایت نکردن اصول ایمنی تصمیم حفاظت جان افراد کرفته اصول ایمنی ایجاد کردند. سه اصول ایمنی میتوانISO 14001 , HSE-MS , ISO 45001 میباشد. بیشتر مشاغل کاری باید این سه گواهی نامه دریافت کنند. البته مسائل ایمنی برای محیط طبیعی هم میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد. بارعایت اصول ایمنی مرگ محیط طبیعی مانند جانوران، گیاهان جلوگیری کنیم. زندگی سالم همراه رعایت همین موارد بیان شده میباشد. فعالیت های تولید، استخراج، فرآورش توزیع نفت، گاز، تابع قوانین نظم مقررات گسترده ای ارتباط مسائل بهداشت حرفه ایی،ایمنی محیط زیست میباشد.

شرکت HSE اکثر واحدهای عملیاتی بمنظور تحقق الزامات قانونی عملیاتی دارای استراتژی هایی جهت ایمنی بهداشت شغلی میباشند. این میان سیستم های مدیریت ایمنی بخش اساسی چنین استراتژی هایی میباشند. برخی موارد اعمال برنامه های حفاظتی زمینه های بهداشت ایمنی محیط زیست یک هماهنگی برخوردار نیست. مانند وسایل مورد نیاز برای حفاظت کارکنان شرایط اضطراری مانند آتش سوزی میتواند تاثیرات زیست محیطی زیان آوری دربرداشته محیط زیست نتایج معکوس برجای گذارد این وجود ملاحظه توام مسائل بهداشت ایمنی محیط زیست چارچوبی ارائه دهد، براساس آن مدیریت قادربه تصمیم گیری موثر برقراری تعادل فنی اقتصادی خواهد بود. درهرحال استانداردهای مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست ایمنی درحال همگرایی حرکت جهت اصول مدیریت کیفیت استاندارد ISO9001 میباشد.

شرکتهای معتبر نفتی درجهان بویژه اروپا کلیه فعالیتهای مربوط سه بخش بهداشت ایمنی محیط زیست بطور همزمان تحت یک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست HSE-MS دنبال میکنند. هدف تدوین راهنمای نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست HSE-MS مانند، دقت مسائل مرتبط مباحث بهداشت ایمنی محیط زیست اچ اس ایی مستنداتی واحد برقراری ارتباط میان فعالیتهای اکتشافات، تولید فرآورش توزیع نفت وگاز سراسر جهان، جامعیت کافی برای ایجاد تطابق میان شرکتهای مختلف فرهنگ حاکم برآنها، قابلیت شناسایی استفاده پیمانکاران اصلی فرعی، تسهیل ارزیابی عملیات براساس یک استاندارد بین‌المللی مناسب، موارد hse عناصر اساسی ضروری جهت توسعه اجرا، نگهداری، نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست تشریح میکند. الزامات عملکرد خاصی تعیین نمیکند. بلکه توصیه مینماید شرکتها خط مشی اهداف خود تدوین نموده قالب اطلاعاتی درباره خطرات بالقوه اثرات سوءزیست محیطی ناشی عملیات بدست آورند. این سند بعنوان یک الگو مورد استفاده هرشرکت پیمانکاری، عملیاتی قرار گیرد. اطمینان برای شرکت وسایرین قانونگذار، همسایگان، شرکا، مشتریان بیمه گذاران حاصل شود. سازمان خطی مشی اهداف بهداشت ایمنی محیط زیست مینماید. بعلاوه خطوط راهنما بمنظور پشتیبانی نه لزوما پیشنهادی جایگزین سیستم ها روشهای کاربردی موثر موجود شرکت باشد بکار گرفته میشود. عبارت سازمان باید روشهای اجرایی راهنما قید گردیده بدین مفهوم نمیباشد روشهای اجرایی نوشته شده الزاما برای تمامی عملیات فعالیتها مورد نیاز هستند. بحرانی بودن فعالیت عملکرد دیدگاه hse لزوم تدوین روش اجرایی مستند کنترل شده بهداشت ایمنی محیط زیست برای فعالیت تعیین میکند. برخی موارد تجربه یک سازمان کمتر شکل رسمی اداری داشته باشد بطور کامل پذیرفته نمیشود.

حصول اطمینان هماهنگی جنبه های گوناگون نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست فعالیتها، عملیات برعهده سازمانهاست. مفاد راهنما بابد توجه موقعیت هر مجموعه تفسیر اجرا شود. وظیفه این انطباق برعهده واحد بهداشت ایمنی محیط زیست برای برقراری نظم داخلی هرشرکتی مجموعهدفهرست خود قرار دهد. استراتژی ها، نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست متفاوتی توسط شرکتها سازمانهای مختلف توسعه داده شده اند منجر تنوع اصطلاحات میشود. اصطلاحات استفاده شده سند تعاریف آورده شده. شرح یک سیستم مدیریتی بمنظور تنظیم استقرار اجرای خط مشی همچنین اهداف شرکتها درمورد بهداشت ایمنی محیط زیست شناسی پرداخته شده، عناصر کلیدی مانند، رهبری وتعهد، خط مشی اهداف استراتژیک، سازماندهی منابع مستندسازی، ارزیابی مدیریت ریسک، طرحریزی، اجراوپایش، ممیزی بازنکری، مدیریت سازمان باید خط مشی اهداف استراتژیک بهداشت ایمنی محیط زیست خود تعریف مستند سازی سازد اطمینان حاصل نمایداین خط مشی اهداف شرکت مادر سازگار باشد، فعالیتها، محصولات خدمات مجموعه اثرات آنها بربهداشت ایمنی محیط زیست مرتبط هستند، سایر خط مشی های شرکت سازگار باشد، اهمیتی همسان سایر خط مشی ها اهداف مورد توجه سازمان برخوردار میباشند، تمامی سطوح شرکت اجرا، نگهداری میشوند، مجموعه کاهش ریسکها خطرات بهداشتی ایمنی محیط زیست ناشی فعالیتها محصولات خدماتش پایین ترین حد ممکن عملی متعهد میسازد. چارچوبی برای اهداف کلان فراهم نماید، مجموعه بهبود مستمر عملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست متعهد سازند. اهداف استراتژیک بهداشت ایمنی محیط زیست ایجاد شده بصورت دوره ایی بازنگری کند. این اهداف باید خط مشی سازمان سازگار بوده نتایج فعالیتها، خطرات تاثیرات بهداشت ایمنی محیط زیست الزامات تجاری عملیاتی نظرات کارکنان پیمانکاران مشتریان شرکت های تابعه منعکس میسازد. بخش سازماندهی نیروی انسانی منابع مستند سازی برای رسیدن عملکرد موثر حیطه بهداشت ایمنی محیط زیست مورد تاکید قرار میدهد.