گواهینامه HSE جهت شرکت درمناقصات

 

گواهینامه HSE (یا گواهینامه HSE-MS ) بعنوان یک سند مهم درخواستی ازطرف کارفرمایان تبدیل شده است. داشتن گواهینامه HSE (یا مدرک HSE )پیمانکار راصاحب امتیازی میکندکه دربین رقبا سرآمد خواهد کرد.کسب امتیازمربوط به گرفتن مدرک HSE ( گواهینامه HSE-MS ) ، پیمانکار راترغیب به اخذ گواهی HSE-MS کرده و پیمانکار هرپروژه ایی سعی دارد باداشتن گواهینامه HSE-MS یکی ازالزامات شرکت در مناقصه رابرطرف نماید. چون دربعضی از مناقصات نه تنها داشتن مدرک HSE-MS امتیاز دارد بلکه گواهینامه HSE یک الزام بوده وشرط شرکت درمناقصه میباشد.

موضوع گواهینامه HSE-MS جهت شرکت در مناقصات ، بطور واقعی وکاربردی درجامعه فراگیر نشده وفقط به داشتن گواهی نامه HSE اکتفا میشود.

بدلیل همین اکثر پیمانکاران فقط قصدگرفتن گواهینامه HSE-MS رادارندوبرای طراحی ، مستندسازی وپیاده سازی سیستم مدیریت HSE تمایل زیادی ندارند.

طراحی وپیاده سازی HSE-MS مستلزم صرف زمانی هست که معمولاً پیمانکاران فرصت اجرای آن راندارند و بدلیل کمبود وقت جهت تکمیل اسناد شرکت در مناقصه فقط به گرفتن گواهی نامه HSE-MS بسنده میکنند. اما بهتراست شرکتها ، سازمانها و پیمانکاران علاوه براینکه گواهینامه HSE راکسب نمایندبه موضوع HSE بادید فرهنگی نگاه کرده وسعی بر طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت HSE اقدام نمایند.

مرکزمشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز اطلاع رسانی درخصوص نحوه اخذگواهینامه HSE-MS درخدمت هموطنان ومتقاضیان مدرک HSE-MS میباشد.

بامادر ارتباط باشید...