اخذ گواهینامه ایزو سریع

 

اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) سریع امروزه تقاضای خیلی ازشرکتها ومجموعه های متقاضی گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) میباشد. بکاربردن عبارت سریع ودر مدت زمان کوتاه جهت طراحی ، پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزوISO  میتواند برای مواقعی باشدکه متقاضیان دریافت مدرک ایزو ISO نیاز شدید دارندتا گواهینامه ایزوISO   دریافتی خودرابه کارفرمایان یاسایر نهادهای دیگر ارائه دهند ویانکته گواهینامه ISO ( مدرک ایزو )راجهت شرکت در مناقصات نیاز دارند وسعی دارنددر مناقصات حداکثر امتیاز راکسب نمایند. موضوع اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات اینروزها آنقدر باب شده و مورد توجه پیمانکاران و مشاوران قرار گرفته تااینکه اکثر مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه های ایزو متمایل ودر بعضی مواقع مجبور شدند بدون انجام ممیزیهای دقیق ، گواهی نامه ایزو برایشان صادرکنند. کارفرمایان و مراجع مناقصه گذار نیز بدون توجه به ذات موضوعیت ایزوISO  شدیداً مدرک گرا شده اند وفقط بارویت گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) حتی درگاهی اوقات بدون هیچگونه استعلامی ، امتیازهای تعریف شده دراسناد ارزیابی پیمانکاران را بطورکامل میدهند.

درحالیکه دریافت مدرک ایزو ( گواهینامه ISO ) مستلزم طراحی ، مستندسازی وپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت باسایر سیستمهای مدیریتی دیگری باشد. اماهم فرصت کافی جهت پیاده سازی واقعی نیست وهم پیمانکاران ویا مشاوران تمایلی برای پرداخت هزینه مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت مربوطه راندارد. لذا فقط متقاضی دریافت گواهی نامه ایزو سریع ( مدرک ISO سریع ) وبا هزینه و قیمت خیلی ارزان و پایین هستند. افزایش تقاضای دریافت سریع و ارزان انواع گواهینامه مانند گواهینامه ISO9001 ، گواهینامه ISO14001 ، گواهینامه OHSAS18001 ، گواهی نامه HSE-MS ، گواهینامه ISO/TS29001 و... باعث شدتا مراکز ثبت و صدور گواهینامه نیز افزایش یابند.

لذابا ازدیاد مراکز عرضه کننده گواهینامه ایزوISO  وایجاد رقابت شدیدبرای صادرکننده گواهینامه ایزو میخواستند برای صادرکردن گواهینامه ایزو ISO سخت گیری کنند، مشتریان ( پیمانکاران ومشاوران ) و متقاضیان گواهی نامه ایزو ISO خود رااز دست میدادند. پس راهی نبود جز آسان گرفتن برآنها و صدور راحت و سریع گواهینامه ایزو ISO

بامادر ارتباط باشید...