گواهی صلاحیت اداره کار , گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی...

گواهی صلاحیت اداره کار , گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و تفاوت میان آنها

گواهی صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری و گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تفاوت عمده شان درتفاوت مراجع صدور گواهینامه هاست. البته ماهیت هر کدام ازگواهینامه هانیزبا یکدیگر متفاوت است.

گواهی صلاحیت اداره کار یادر اصطلاح عامه مجوز کار ، توسط وزارت کار صادر میگردد. گواهی صلاحیت کار گواهی نامه ای مانند رتبه یا گرید است امابرای شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی و توسط وزارت کار صادر میگردد. گواهی صلاحیت اداره کار یامجوز کار گواه صلاحیت یک شرکت خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی برای انجام کار و برنده شدن درمناقصه و اخذ پروژه است.

گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صادر میشود. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یاگرید و رتبه اخذ شده ، نشان توان فنی و اجرایی یک شرکت است. گواهی صلاحیت پیمانکاری برای شرکتهای پیمانکاری ،شرکتهای مشاور و شرکتهای فعال درزمینه نرم افزار کاربرد دارد.

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هم توسط وزارت کار برای پیمانکاران صادر میگردد. گواهی تأیید صلاحیت ایمنی ، گواه رعایت اصول ایمنی عملیات درفعالیتهای پیمانکاریست.

نکته مهم ، لزوم داشتن مجوز کار ( صلاحیت اداره کار ) یا گرید ( رتبه یا صلاحیت پیمانکاری ) برای تشکیل پرونده گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران است. یعنی یکی از این دومدرک برای تشکیل پرونده تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیاز است و سازمان درصورت عدم داشتن مجوز کار یاگرید باید بنابه سیاستهای مجموعه ابتدا برای دریافت گواهی صلاحیت اداره کار ( مجوز کار ) یا صلاحیت پیمانکاری ( گرید یا رتبه ) اقدام نماید.

این مراجع صدور گواهی ، کار تشکیل پرونده و رسیدگی به روند کار رااز طریق مراجع وابسته و زیر دستی خود انجام میدهند. مثلا گواهی صلاحیت اداره کارکه توسط وزارت کار صادر میشود ازطریق انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی و مهندسی قابل پیگیری است.

گواهی صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیزاز طریق سایت ساجات ونظام فنی و اجرایی قابل پیگیری است. همینطور گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیزاز طریق کانون انجمنهای صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استانها قابل انجام است.

هرکدام ازسه گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، صلاحیت پیمانکاری و صلاحیت اداره کار درحال حاضر برای مناقصات لازم و ضروری هستند و سازمانها بدون داشتن این گواهینامه ها قادربه شرکت درمناقصه و اخذ پروژه نیستند.

حال این سوال مطرح میشودکه مرکز ملی تایید صلاحیت چه ارتباطی بااین سه گواهی نامه دارد. پاسخ این است ، هیچ ارتباطی بین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سه گواهی مجوز کار ، گرید و تایید صلاحیت وجود ندارد. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مرکزی وابسته به سازمان ملی استاندارد میباشدکه یکی ازوظایف آن شناسایی و معرفی مراجع معتبر صدور گواهینامه های ایزو ISO یابه عبارتی معرفی CB های معتبر است. مرکز ملی تایید صلاحیت در رابطه باگواهی نامه های سیستم های مدیریت مانند ISO9001 فعالیت میکند و ارتباطی باگرید ، مجوز کار و تایید صلاحیت ایمنی ندارد.

مدارک و روندهای خاصی برای هرسه گواهی نامه صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و گواهی صلاحیت پیمانکاری و همچنین گواهی نامه های ایزو ISO وجود دارد. جهت کسب اطلاعات کامل دراین زمینه بامرکز مشاورع و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل فرمایید .

بامادرارتباط باشید...

گواهینامه hse - گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی