اخذ HSE ارزان

اخذ HSE ارزان

اخذ HSE ارزان متقاضیان زیادی دارد. باتوجه باشرایط مالی و اقتصادی و سیاسی کشور وهمچنین تحریمات و تورم وهمینطور کسادر کسب و کار باعث شده تااغلب شرکتها روی بیاورندبه اخذ گواهینامه ایزو ارزان وهمچنین گواهینامه HSE ارزان . قبلابه دلیل ناشناخته تر بودن انواع گواهینامه ایزو وهمچنین گواهینامه HSE اخذ گواهینامه HSE وهمینطور گواهینامه ایزو هزینه بالاتری داشت وهمینطور هنوز مراجع غیر IAF ساخته نشده بودندو مشاوران علم و آگاهی کمتری داشتندو بهمین جهت پیاده سازی و مشاوره هزینه داشت وبدلیل وجود تنها مراجع صادر کننده iaf پیاده سازی نیاز بودکه بیشترین هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو درحیطه مراحل ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، مرحله پیاده سازی ایزو میبیاشدکه طی چندین مرحله رفع عدم انطباقها صورت میگیرد. پیاده سازی قبلابه دلیل عدم شناخت کافی و عدم امکانات لازم طی چندین مرحله گاها انجام میشدکه هرکدام ازمراحل هزینه و زمان خاص خودش رامیطلبد.

اخذ hse ارزان بدلیل اینکه اغلب گواهینامه HSE بهمراه اخذ دو استاندارد ISO14001 وهمچنین استاندارد ISO45001 صورت میگیرد بیشتر دردرجه اهمیت قرار دارد. زیراکه اخذ سه استاندارد ISO14001 وهمچنین ISO45001 وهمینطور HSE باهم صورت میگیردو ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت همینطور بهمراه سه استاندارد ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ونیز HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی طراحی و پیاده سازی وهمچنین اخذ میگردد هزینه دریافت چهار استاندارد کنار یکدیگر قطعا هزینه زیادی میخواهد. بهمین دلیل شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه HSE بیشتراز انواع گواهینامه ایزو ممکنست متقاضی اخذ گواهینامه ارزان باشند. گواهینامه HSE نیزبرای اینکه بسیار درون مناقصات ازطرف کارفرمایان مناقصه گذار درخواست میگرددو جهت تمامی مشاغل باهرنوع فعالیت و هرحوزه و زمینه فعالیت کاربردی میباشد ودرخواست میگردد متقاضیان بیشتری داردو شرکتها بدلیل داشتن هزینه های بالا و جانبی بابت فرآیندهایشان واقعا برایشان مقدور نیست گواهینامه HSE دارای اعتبار IAF میلیونها هزینه کنند بهمین جهت میروند سراغ اخذ گواهینامه HSE ارزان وبدنبال مراکزی میگردندکه گواهینامه HSEارزان صادر کنندو قطعا دراین میان میرسندبه مراجع اخذ گواهینامه HSE غیر IAF واطلاعات لازم رااز طریق فضاهای مجازی وجستجو درون فضاهای مجازی باعناوین مختلف ( اخذ گواهینامه HSE ارزان, اخذ گواهینامه اچ اس ای ارزان, اخذ گواهینامه HSE ارزان و فوری, اخذ گواهینامه اچ اس ای ارزان و فوری, اخذ گواهینامه HSE-MS ارزان, گواهینامه HSE-MS ارزان و فوری, گواهینامه HSE ارزان, گواهینامه HSE ارزان و فوری ) انجام میدهند وبه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه HSE ونیز گواهینامه ISO برمیخورندو باشماره های مراکز مشاوره و اطلاع رسانی برخورد کرده و تماس میگیرندکه یکی اراین مراکز مشاوره و اطلاع رسانی ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه باسابقه بالا و مشاوران باتجربه کاملا رایگان اطلاعات لازم رادر اختیار متقاضیان اخذ گواهینامه HSE ارزان وهمچنین مراجع صادر کننده گواهینامه HSE ارزان قرار میدهد. مراکز مشاوره نیزچاره ای بجز معرفی مراجع صادر کننده گواهینامه HSE دارای اعتبار غیر IAF ندارندو مراجع صادر کننده گواهینامه HSE غیر IAF رابه سازمان متقاضی معرفی میکنند مگراینکه سازمان متقاضی اخذ گواهینامه HSE بخواهد صادرات انجام بدهد. شایدهم سازمان متقاضی بعدها بخواهد صادرات نیزانجام بدهندکه مراجع صادر کننده گواهینامه HSE میایندو گواهینامه غیر IAF رابا پرداخت هزینه مابه التفاوت تبدیل میکنندبه گواهینامه IAF .

دریافت HSE ارزان بدلیل تقاضای بالای متقاضیان وعدم آگاهی متقاضیان دریافت گواهی نامه HSE امکان دردام افتادن آنها بدست افراد سود جوی صادر کننده گواهینامه HSE تقلبی بالا میرود وگاها گواهینامه تقلبی آنچنان فتوشاپ میشودکه قابل تشخیص نیست و شرکتها نیزنمیتوانند تشخیص بدهندکه گواهینامه HSE مورد نظر تقلبی میباشد. بهمین جهت بهترست شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه HSE در ایران ازطریق هرکدام مراجع جهت اخذ گواهینامه HSE ، اخذ گواهینامه ایزو ، اخذ گواهینامه HSE ارزان ، اخذ گواهینامه ایزو ارزان اقدام میکنند ازنحوه رجیستری گواهینامه HSE اخذ گواهینامه HSE و اخذ گواهینامه HSE ارزان, ویا نحوه رجیستری گواهینامه ایزو قبل اخذ گواهینامه ایزو وهمچنین اخذ گواهینامه ایزو ارزان مرجع صادر کننده گواهینامه HSE ویا همان مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو مورد نظر آگاهی بگیرند وببینندکه AB ناظر برروی CB معتبر میباشد یاخیر؟