ISO10002

گواهینامه ISO10002 ( گواهینامه ایزو10002 )

 

گواهینامه ISO10002 باعنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان یکی ازانواع گواهینامه ایزو میباشدکه همواره اکثر مجموعه های متقاضی گواهینامه ISO بدنبالش هستند.

جامعه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان را استانداردISO10002 میداند. درحالیکه ایزو10002 استاندارد نیست وفقط یک دستور العمل یا راهنماست. درراهنمای رسیدگی به شکایات مشتریان ، چگونگی رسیدگی به کلیه شکایات واصله ازسوی مشتریان تشریح شده است. راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریان یکی اززیرشاخه های استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد. لذا جهت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان لازمست که قبل ازآن یاهمزمان باآن سیستم مدیریت کیفیت نیز طراحی و پیاده سازی گردد. ازجمله مزایای اخذگواهینامه ISO10002 ( مدرک ایزو10002 ) میتوان موارد زیررا نام برد.

افزایش تعداد مشتریان بواسطه رسیدگی به شکایات مشتریان

افزایش سود بواسطه افزایش مشتریان

احترام گذاشتن به مشتریان

پیداکردن نواقص کیفی کالا ویا خدمات که توسط مشتریان مطرح میگردند.

افزایش انگیزه پرسنل و کارکنان

بهبود مستمر سطح کیفی کالا ویا خدمات

متقاضیان اخذگواهینامه ISO10002 ( مدرک ایزو10002 ) همواره باسئوالات و موارد مطروحه زیر روبرو هستند.

نحوه اخذ گواهینامه ISO10002

مراحل و شرایط گرفتن گواهینامه ایزو10002

مرجع و مراکز معتبر صادر کننده گواهینامه ISO10002 ( مدرک ISO10002 )

هزینه اخذگواهینامه ISO10002

اعتبارسنجی و نحوه استعلام گواهینامه ISO10002

ممیزی مراقبتی و نحوه تمدید اعتبار سالیانه گواهینامه ISO10002

آموزش ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و نحوه گرفتن مدرک ISO10002

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران ، بزرگترین مرکز اطلاع رسانی درخصوص نحوه اخذ گواهینامه ایزو10002 درخدمت هموطنان ومتقاضیان گواهینامه ایزو 10002 میباشد.

موارد ومطالب مرتبط

ایزو ISO چیست؟

گواهینامه ISO9001

متن استاندارد ( راهنما ) سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002

بامادر ارتباط باشید...