مراحل صدور گواهینامه hse

مراحل صدور گواهینامه HSE

مراحل صدور گواهینامه HSE و گواهینامه HSE بابت شرکتهاییکه درزمینه های متنوع درکشور مشغول هستندبرای بحداقل رساندن صدمات احتمالی و ازبین بردن صدمات زیست محیطی لازم و ضروری بودست وشرکتهااین گواهی رابدست آورند تابتوانند براحتی درزمینه فعالیتهای خودبخود بکار مشغول باشنداین گواهینامه درحوزه بهداشتی نیزفعالیت داد و شرکتهای خواهان بادی تمامی ملزومات مورد نظراین استاندارد رارعایت کنند تابتوانند گواهینامه رابدست آورند درغیر اینصورت نمیتوانند برند مورد نظررا کسب کننداین گواهینامه یکی ازرایج ترین نوع اسناد درسطح جهان بودست وشرکتهای متعددی دغدغه دریافت گواهینامه HSE رادارا میباشنداین گواهینامه درمیان بسیاری ازشرکتها کاربرد دارد اما متداولترین سوالاتیکه دراین زمینه بابت بیشتر سازمانهای پیش میآید اینست چگونه میتواند گواهینامه HSE رادریافت کرد ازآن جاییکه مشخصست واین گواهینامه خودمتشکل ازدو ایزو شکل گرفتست ویکی ایزو 14001 و ایزو 14001 استاندارد درمورد سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد بعدی 45001 بودست واین استاندارد نیزدر زمینه سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی بودست وشرکتهای خواهان بایدبرای شروع دریافت گواهینامه HSE درابتدا بایداین دو استاندارد رابرای شرکت خودفراهم کرده وبعد مراحل بعدی راطی کنند دررابطه باسوال اینکه چگونه میتوان استاندارد hse را بدست آوردباید بگوییم دراولین قدم شرکت متقاضی بادی زمینه فعالیت خودرا مشخص کرده وبه نیاز سنجی شرکت خودبپردازد وتمامی جوانب و عملکردهای شرکت خودرا بخوبی مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار دهد شرکت بایدمشخص کندکه گواهینامه HSE رابرای کدام یک ازفعالیت هاشرکت میخواهد دریافت کندتا مشاوران شرکت رادر روشهای درست راهنمایی کنند چون روند اخذ گواهینامه ایزو بجهت فعالیتهای متنوع مختلف بودهست و هر فعالیتی روش های خاص خودرا برای گرفتن hse دارا میباشدکه بایدتوسط سازمان خواهان طی شود.

مراحل صدور گواهینامه HSE ودرزمینه اخذ گواهینامه HSE عوامل داخلی و عوامل خارجی بابت تمامی شرکتهای متقاضی دخیل هستندکه شرکتهای براساس این اساسنامه هابرای خودفعالیت کنند اولین مرحله درزمینه دریافت گواهینامه مورد نظر داشتن فرهنگ تفکر ایمنی وبهداشت شغلی درانجام فعالیتهای سازمان وهم چنین مسائل مربوطه زیست محیطی مدیران وکارکنان مشغول درشرکت بایداز مدیران شرکتهای استفاده کنندکه دارای مدارک تحصیلی باتجربه کافی رابکار گیرند دراین صورت بسیاری ازنواقص برای شرکت بصورت خودکار حل خواهد شد. شرط بعد دراین زمینه برخورداری میزان اگاهی و اطلاعات مدیران بکار گرفته شده درسازمان درزمینه گواهینامه HSE هست و همان طورکه گفته شد شرکت بایداز افراد باتجربه کاری بالا دراین حوزه استفاده نماید. عامل دیگربرای شرکت میزان حجم کاری شرکت خواهانست وبایدبه اینمورد نیزبیشتر توجه شودکه بسیاری ازشرکتهابرای اینکه بتوانند شرکت خودرا بدرستی و بخوبی مدیریت و کنترل کنند اقدام بساخت چارت سازمانی میکنند دراین چارت بسیاری ازفرایند های صورت گرفته درداخل شرکت نمایان می شود و براحتی میتوان پرسنل خود رادر انجام فعالیت های خودتوجیه کرد سرط دیگر تعداد کمی افراد مشغول درسازمان بوده واین مورد نیزدر چارت مشخصست و سازمان باطراحی کردن یک چارت بسیاری ازمشکلات سازمان خودرا درست میکند و بایک تیر چند هدف رامیزندهمه اینموارد گفته شده درحوزه عوامل داخلی هستند بعدبه عوامل خارجی میرسیم ویکی ازاین عوامل بابت هرسازمانی براورد کردن سطح انتظار کارفرمایان مشتریان ازسازمانست شرکت خواهان بایددر اسرع وقت انتظارات رابرطرف کند و براساس باب میل مشتری فعالیت کندتا بتواند درکمترین زمان ممکن مراحل بعدی راپشت سر بگذارد.

مراحل صدور گواهینامه HSE و شرط بعدی دراین زمینه کشورهای صادر کننده گواهینامه HSE بودست وشرکتهای خواهان بایدمتوجه شوندکه زیر نظر کدام شرکتی این گواهینامه رادریافت کرده اند. یکی دیگراز شرایط قیمتهای متنوع شرکتهای صادر کننده گواهینامه HSE بوده که شرکتهای معتبر بطور معمول ازهزینه های بالایی دراین باره برخوردار هستند ازطرفی دیگر دریافت گواهینامه ازاین مراکز زمان برنیز بوده و شرکتهای دراین فکر نباشندکه درعرض چند روز میتواننداین سند رادریافت کنند بلکه بای باین باور برسندکه پروسه اخذاین اسناد زمان بر بودهست.

 

Instagram.Icons - LearnParsi 1  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.