گواهینامه ایزو ، پیمانکار آب و فاضلاب

 

گواهینامه ایزو ISO مرتبط با شرکتهای پیمانکار آب و فاضلاب

گواهینامه HSE (گواهینامه HSE-MS ) مرتبط با شرکتهای پیمانکار آب و فاضلاب

نحوه دریافت گواهی نامه ایزو ISO و HSE ( HSE-MS )برای شرکت درمناقصات

اخذ مدرک ایزو ISO و HSE ( HSE-MS ) درکارایی شرکتهای آب و فاضلاب

شرایط اخذ گواهی نامه ایزو ISO و HSE ( HSE-MS ) مرتبط باشرکتهای پیمانکار آب وفاضلاب

 

گواهینامه ایزو ISO و HSE ( HSE-MS ) مرتبط باپیمانکاران آب و فاضلاب عبارتنداز:

 

گواهینامه ایزو 9001 ( ISO9001 ) سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ایزو 14001 ( ISO14001 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

گواهینامه اوهساس 18001 ( OHSAS18001 ) سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ایی

گواهینامه اچ اس ای ( HSE )یا گواهینامه HSE-MS

 

امروزه باپیشرفت فناوری ورشد سریع رقابت میان پیمانکاران آب و فاضلاب باعث شده تادنبال ارتقاءکیفیت ، ایمنی وکارایی خود باشند. بهمین دلیل اکثر پیمانکاران آب و فاضلاب جهت اثبات وجود سیستمهای مدیریتی ، بدنبال گرفتن گواهینامه ایزو ISO و گواهینامهHSE-MS میباشند. لذا پیمانکارهای آب و فاضلاب جهت شرکت درمناقصات اعلام شده ازسوی سازمان آبفای استانها و مناطق وابسته، نیاز شدیدبه دریافت گواهینامه ایزو ISO و گواهینامهHSE-MS دارند. مدرک ایزو ISO و گواهینامهHSE-MS برای شرکتهای پیمانکار آب وفاضلاب بعنوان برگ برنده میباشد تادرمیان رقبای خود احتمال برنده شدن بیشتری درمناقصات داشته باشند.

گواهینامه ایزو مرتبط و مورد نیاز شرکتهای پیمانکار آب وفاضلاب بکارمیروند ازقبیل:

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001

گواهینامه HSE یا گواهینامه HSE-MS

ترکیبی ازسه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 ، سیستم ایمنی ، بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 رادراصطلاح IMS ( سیستم مدیریت یکپارچه ) گفته میشود وبصورت همزمان درشرکتهای پیمانکاری آب وفاضلاب مورد استفاده قرارمیگیرد. درضمن ترکیبی ازدو استاندارد ایزو14001 ( ISO14001 ) و اوهساس 18001 ( OHSAS 18001 ) سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی (HSE-MS ) گفتهمیشود. IMS فقط یک اصطلاح هست و قابلیت صدور گواهینامه راندارد. اما HSE-MS بعنوان یک مدل ترکیبی قابلیت صدور گواهی نامه را دارد.

اگردر مناقصات ازعباراتی همچون HSE-MS استفاده شد، بدین معناست کارفرما دو استاندارد ISO14001 و OHSAS18001 رااز پیمانکار خود میخواهدکه داشتن دو استاندارد ISO 14001 وOHSAS 18001 مستلزم داشتن استاندارد مرجع سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 میباشد. همچنین اگر گفته شدکه استاندارد و یا گواهی نامه IMS بدین معناست کارفرما هرسه استاندارد رامیخواهد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان مرجع رسمی اطلاع رسانی رایگان درخدمت متقاضیان گواهینامه ایزو ISO و گواهینامهHSE-MS بصورت تخصصی شرکتهای پیمانکار آب وفاضلاب میباشد.

بامادر ارتباط باشید...