گواهینامه ایزو ، صنعت مبلمان

 

گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) مرتبط تولیدی مبل چیست؟

کدام گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) جهت واحدهای تولید مبلمان استفاده میشود؟

اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) در صنعت مبلمان چه امتیازاتی دارد؟

گواهینامه های ایزو ( گواهی نامه ISO ) مرتبط باصنعت مبلمان بشرح زیر میباشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )

گواهینامه اوهساس 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( ISO 18001 )

گواهینامه HSE ( گواهینامه HSE-MS )

درواحدهای تولید مبل بهتراست ابتدا گواهینامه ایزو 9001 ( مدرک ISO9001 ) سیستم مدیریت کیفیت اخذ شود. اخذ گواهینامه ایزو 9001 میتواند واحدهای فعال در زمینه تولید مبلمان روشها و فرآیندهایی جهت بخش تولید ، انبار ، آموزش ، محصول نامنطبق و ارائه دهدکه بااجرا و پیاده سازی آنهامیتوان درروند تولید و کیفیت محصول بهبود مستمر داشته باشند.

بعداز دریافت گواهینامه ایزو 9001 برای صنعت مبل ، اخذ گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و دریافت گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 18001 برای تولیدی مبلمان درالویت دوم مورد نیازاست.

درصورتیکه تولیدی مبلمان گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه اوهساس 18001 رادریافت کند میتواند گواهینامه HSE-MS رانیز داشته باشد ودر اصطلاح میگوینداین تولیدی دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )است.

اگر تولیدی مبل مستقیمابا مشتریان خوددر ارتباط باشد میتواندبا اخذ گواهینامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ( مدرک ISO 10001 ) و دریافت گواهینامه ایزو 10002 سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان (مدرک ISO 10002 ) و دریافت گواهینامه ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ( مدرک ISO 10004 )در بهبود روابط خودبا مشتریان و همچنین استفاده ازنظرات و سلیقه آنها بهره مند گردد.

نتایج دریافت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) در تولیدی مبلمان میتواند موارد زیر باشد:

تطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

ارائه کیفیت بهتردر محصولات

برخورداری ازامتیاز شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی

داشتن مزیت رقابتی نسبت به رقبا

کاهش آلودگیهای زیست محیطی

کاهش ضایعات و هزینه

ایمنی و سلامت و بهداشت کارگران

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بزرگترین مرجع اطلاع رسانی در خصوص نحوه آموزش و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) درخدمت کلیه متقاضیان مدرک ایزو ( گواهی نامه ایزو ) میباشد.

بامادرارتباط باشید. . .