گواهینامه ایزو ، شرکت بازرگانی

 

شرکتهای بازرگانی بدلیل ارتباط گسترده دراقصی نقاط جهان ، داشتن گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) برایشان لازم و ضروریست. زیرا گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) یک استاندارد بین المللی و جهانیست. دریافت گواهینامه ایزو توسط واحد بازرگانی بیانگر اهمیت شرکت بازرگانی درخصوص رعایت استانداردهای جهانی و بین المللی میباشد.لذا همواره متقاضیان فعال درصنعت واردات و صادرات جهت دریافت هرگونه گواهینامه ایزو باسئوالات و ابهامات زیر روبرو هستند:

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )مرتبط بافعالیت شرکت بازرگانی

ارتباط شرکت بازرگانی و اخذ گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )

نیاز شرکت بازرگانی جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )

تاثیر مدرک ایزو ( گواهینامه ISO )روی شرکت بازرگانی

اعتبار گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در شرکت بازرگانی

شرکت و مرجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای واحد بازرگانی

انواع گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )موردنیاز شرکتهای بازرگانی میتواندبشرح زیر باشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001)

گواهینامه HSE-MS گواهینامه اچ اس ای گواهینامه HSE

گواهینامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و یاکارفرمایان ( ISO10002 )

گواهینامه ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و یاکارفرمایان ( ISO10004 )

گواهینامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان و یاکارفرمایان ( ISO10001 )

شرکت بازرگانی بادریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( گواهینامه ISO 9001 ) اولین گام راجهت رعایت استاندارد بین المللی برمیدارد. گواهینامه ایزو 9001 یک گواهینامه عمومی بوده و میتواند سایر گواهینامه های ایزو راتحت شعاع قرار میدهد.

پس ازاخذ گواهی ایزو 9001 ویاهمزمان باآن اخذ گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 ) و گواهینامه اوساس 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای جهت شرکت بازرگانی توصیه میگردد. گرفتن گواهینامهISO 14001 دارای روشهای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هست و شرکت بازرگانی متعهد میشود محیط زیستی سالم فراهم کند.همچنین اجرا و پیاده سازی روشهای گواهینامه OHSAS 18001 میتواند احتمال خطر و آسیب کارکنان شرکت رابحداقل یا حتی صفر برساند.

دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 ) و اخذ گواهینامه ایزو 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 ) موجب میشود شرکت بازرگانی گواهینامه HSE نیزدریافت کند. همچنین دریافت گواهینامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و یاکارفرمایان ( ISO10002 )و گواهینامه ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و یاکارفرمایان ( ISO10004 )و گواهینامه ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان و یاکارفرمایان ( ISO10001 ) نیز توصیه میگردد.

نتایج پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط شرکت بازرگانی:

انطباق فرایندهای شرکت با استانداردهای ملی و جهانی

کاهش آلودگی برای محیط زیست

ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

برخورداری ازامتیازبرای ارتباط باسایر کشورها

کسب امتیاز جهت شرکت در مناقصات ملی و بین المللی

جلب رضایت مشتریان و کارفرمایان

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باچندین سال سابقه درخشان درامر مشاوره و اطلاع رسانی رایگان درخصوص نحوه دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) برای شرکت بازرگانی و سایر شرکتها در خدمت شماست.

بامادرارتباط باشید…