ITIL-CERTIFICATION

گواهینامه ITIL گواهی ITIL

گواهینامه ITIL ازانواع گواهینامه های کمتر شناخته شده میباشدکه وقتی باآن برخورد میشود سوالاتی پیش میاید مثلا ITIL چیست؟ کاربرد ITIL چیست؟ ITIL موردنیازچه سازمانهایی میباشد؟ ITIL ازکجا آمده؟ اصلا ITIL مخفف چیست؟ دراین مقاله بطورکلی بجهت شناخت متقاضیان بدین مقوله میپردازیم

گواهی ITIL ازانواع گواهینامه های آموزشی بجهت افراد میباشدکه باعنوان مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مطرح میگردد و تمرکزش یکسان سازی و ایجاد هماهنگی میان خدمات فناوری و نیازهای کسب و کار میباشد. ITIL شامل مجموعه ای از شیوه های عالی و مثمر ثمر بجهت توسعه و اجرای مدیریت سرویسهای IT میباشد. اصطلاح ITIL امروزه دربسیاری ازجوانب IT مطرح میشوداما بسیاری ازمدیران IT هنوز درباره آن چیزی نمیدانند ودرباره اصطلاحات ITIL و مفاهیم ITIL چیزی نمیدانند حتی متخصصان IT نمیتوانند مطالب ITIL راتماما درک کنند وبه علم درست و کاملی درباره ITIL برسند.

ITIL عنوانش ازکجا آمده است؟ ITIL مخفف عبارتInformation Technology Infrastructure Library  درمعنای کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات میباشدکه سازمان پشتیبانی کننده اش درکشور بریتانیا میباشدو رویکرد کلی ITILدراواخر دهه 1980 دردسترس قرارداده شد و حالا سالهاست رویکرد کلیITIL درون اینترنت منتشر شده است. همچنین مدلITIL تازمانیکه تعداد زیادی از سازمانها و شرکتهای بزرگ و نشریات بدان توجه نکردند ناشناخته بود. اکنون بسیاری ازسازمانها درسرتاسر دنیا ITIL راانتخاب کرده اند. ITILمجموعه جامع و کاملی ازمثمرثمرترین روشها بجهت توسعه و اجرای مدیریت سرویسهای IT میباشد. ITIL مجموعه ای ازکتابها میباشدکه توصیه ها و اطلاعاتی راارائه میدهدکه باتغییرات و تحولات روزبروز فناوری و تکنولوژی برخی ازبندهای ITIL بروز رسانی شده و ساختارش تغییر پیدا میکند. بجهت اجرای بهینه و کسب موفقیت درحوزه ITIL بایستی یک ضامن اجرایی توانمند وجود داشته باشد و استاندارد ITIL وجود یک ضامن اجرایی رابجهت موفقیت الزامی میداند. پیاده سازی روندها و راهکارهای ITIL نیاز داردبه شخص توانمند اجرایی که بتواند درتغییر فرهنگ پیشقدم باشد و توانایی انجام یکسری کارها رابرخلاف روند و روال گذشته اش انجام دهند اگرسازمان چنین شخصی رانداشته باشددر پیاده سازی ITIL موفق نخواهد بود و موفقیتش محدود خواهد شد. استاندارد ITIL تمرکزش براین نیست چیز تازه ای ایجاد کرده و اعمال کند بلکه برروی سرویس دهی IT بجهت شرکت تمرکز و تاکید دارد. برخلاف کار برروی پروژه هاکه بدنبال بدست آوردن و ایجاد هستند ITIL نمیخواهد چیزی رابوجود آورد. ITIL باوجود محبوبیتش مطالب کمی درباره اش وجود دارد و دردسترس میباشد. همانطورکه گفته شد ITIL مجموعه ای ازرویکردهای جامع بجهت سرویسهای IT میباشد و شامل برخی فرآیندها و الگوهای مرتبط باسرویسهای IT میباشد ولی مشکل اینجاست ITIL تمام جزئیات پیاده سازی رادرخود ندارد. شرکتهای متقاضی گواهی آموزشی ITIL میتوانند بادنبال کردن دستورالعملهای کلی موجوددر ITIL فرآیندهای جزئی و معقول ودقیقتری بجهت سازمانشان ارائه کنند. ITIL بعنوان یک ایزار مطرح نمیباشد. سازمانها میتوانند بیشتر جنبه های ITIL رابا استفاده ازابزارهای خاصی پیاده سازی کننداما ابزار خاصی موردنیاز نیست. بنابر حجم سازمان و کوچک و بزرگی سازمان نوع ابزار متغیر میباشد. هرچه سازمانتان کوچک باشد ابزار و الگوهای ساده تری نیاز هست وهرچه سازمان بزرگتر باشد ابزار نرم افزاری مناسب تری بجهت پیاده سازی ITIL مورد نیاز میباشد. پس بزرگی و کوچکی سازمان برروی ابزارهای پیاده سازی ITIL تاثیرگذار میباشد. استاندارد ITIL اصطلاحا یک طرح همه یاهیچ نیست. شایداین سوال پیش بیایدکه یعنی چه؟ باتوجه بدینکه ITIL مجموعه و کلیتی ازرویکردها درزمینه های مختلف و متفاوتی میباشد هرسازمان باهرگونه فعالیت میتواند کلا ویا بخشی ازمدل کلی ITIL راپیاده سازی کند و الزامی نیست مدل کلی ITIL راپیاده سازی کند وبنابر خواسته سازمان متقاضی هربخش ازمدل ITIL راکه موردنیاز و دلخواهش باشد میتواند پیاده سازی کند و هیچ قانونی وجود نداردکه سازمان راملزم کندبه پیاده سازی کلی ITIL . مدل ITIL رامیشود درطی مراحل مختلف پیاده سازی کرد ونیازی نیست کل مدل ITIL یکجا پیاده سازی شود وهیچ قانونی سازمان راملزم نمیکندکه مدل ITIL رابطور کلی و یکجا پیاده سازی کند بلکه بسیاری سازمانها مدل ITIL رابصورت مرحله بمرحله طی یک بازده زمانی پیاده سازی میکنند. سازمانها میتوانند درزمینه ITIL درسه سطح گواهینامه بگیرند: پایه ، کارورز ، مدیر. پایه بدین معناکه بادریافت گواهینامه سطح پایه فرد متقاضی اصطلاحات ITIL رامیداند ودرباره ITIL دارای یک دانش ابتدایی میباشد. سطح کارورز بدان معنا میباشدکه فرد متقاضی مدل ITIL راتاحد لازم میداند ومیدانند مدل ITIL کجا و چگونه و صحیح پیاده سازی میشود. گواهینامه سطح مدیر بدین معنا میباشدکه افراد دارای گواهینامه سطح مدیر ، کارورزانی هستندکه وظایف مدیریتی سرویس ITIL رامیخواهند برعهده بگیرند و مدیریت مدل ITIL برعهده آنهاست.