گواهینامه ایزو ISO

گواهینامه ایزو ISO

گواهینامه ISO وتاریخچه تدوین استاندارد ایزو: قبل ازجنگ جهانی دوم درقرن هجدهم ملکه انگلیس اولین بار سازمان استاندارد سلطنتی انگلستان راراه اندازی کردبه نام UKAS بعدها سازمان UKAS اختیاراتی دادبه بریتیش استاندارد ( BS ) وبه بیان دیگر BS شد سازمان اصلی استاندارد و UKAS شد زیر شاخه سازمان استاندارد. آلمان هم چند سازمان تاسیس کرد مثل DAR- DGA-TGA آلمان بعدها آلمان تمام اینها راجمع کرد و DAKKS راراه اندازی کرد. آمریکا نیز مدعی شد و سازمانی راه انداخت بانامهای IAS ، 2LA2 ، ANSI ، ASHTOO ، ANAB . فرانسه نیز سازمانهایی درحوزه ISO راه اندازی کردو ژاپن نیز شروع کردبه تدوین استاندارد وسیاستهایش سیاستهای کیفیت و مشتری مداری بود. ایتالیا نیز سازمانی راه اندازی کرد بانام Accredia ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC راتاسیس کردند. ایران نیز NACI راراه اندازی کرد.درقرن 19 ژنو باعنوان مقر سازمان جهانی استاندارد ISO معرفی شد. سازمان تقسیم شدبه چند کمیته باعنوان کمیته فنی ( T.C ) . چنانچه 75درصد اعضابه پیش نویس یک استاندارد رای میدادند استاندارد مورد نظر ISO نام میگرفت. اگر 66درصدبه یک استاندارد رای مثبت میدادند ISO/TS نام میگرفت. ISO/TS استاندارد نیست بلکه بعنوان یک مشخصه فنی دراختیار سازمان قرار داده میشد. چنانچه 50 درصد رای مثبت میدادند ISO/PAS نام میگرفت. چنانچه زیر 50درصد رای میدادند اصلا باهیچ عنوانی تصویب نمیشد وبعنوان هیج استانداردی ثبت نمیگردید. سازمانی باعنوان TC.176 کمیته فنی مرتبط باتدوین سیستمهای مدیریتی ودر واقع باعنوان تدوین استاندارد سیستم مدیریتی بوجود آمدکه کیفیت رامورد توجه قرار میداد.

کیفیت ازسال 1987 مورد توجه سازمانها قرار گرفت وباعنوان کنترل کیفیت شناخته شد. کنترل کیفیت برروی کنترل برروی کیفیت کالا تاکید داشت. سیستم مکانیزه بجای انسان درون کنترل کیفیت مورد توجه قرار گرفت. انگلستان مطرح کرد کیفیت نباید کنترل شودو عقیده داشت بایستی محصولات کالیبره باشند. درسال 1994 باپیشنهاد انگلستان تضمین کیفیت جای کنترل کیفیت راگرفت. درآن زمان سیستم کیفیت شامل دو استاندارد ISO9001 و ISO9002 بود. ایزو 9001 تضمین کیفیت درحوزه طراحی و تولید بودو ایزو 9002 تضمین کیفیت درحوزه تولید. درسال 2000 سیستم تضمین کیفیت نیز ویرایش خورد و ایزو 9001 وهمچنین ایزو 9002 باهم تلفیق شدندو ISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت تعریف و تصویب شد. درسال 2008 بازهم سیستم مدیریت کیفیت ویرایش شد ومطرح گردیدکه دایره فرآیندهای برروی کیفیت بایستی بیشتر باشد ومشتری رامورد توجه قرار دادند. اهمیت نظرات مشتری مورد توجه بود وبیان شدکه مشتری نبایدبه مرحله شکایت برسد وسازمان بایستی قبل ازشکایت مشتری سراغ مشتری برود واز میزان رضایت و نارضایتی مشتری آگاه شود. سیستم مشتری مداری پیشرفت کردو درسال 2015 سیستمهای مدیریتی رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002 ، سیستم مدیریت رضایت مشتریان ISO10004 وهمچنین سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان کدهای منشور رفتاری ISO10001 ودر نهایت ISO10003 باعنوان مدیریت حل اختلاف تهیه و تدوین گردید. سازمان ISO مسئولیت تدوین استانداردها رابر عهده داشت اما اعتباردهی توسط سازمانی باعنوان انجمن اعتباردهندگان بین المللی باعنوان IAF انجام گردید. IAF درواقع بیان میکند درهر کشوری چه مرکزی صلاحیت دارد. مراجع اعتبار دهنده ایزو باعنوان AB مخفف Accreditation body ( موسسه اعتبار دهتده ) نامیده میشوند. درهر AB چندین شرکت معرفی میشوندکه گواهینامه ISO صادر میکنند. مثلا NACI ، 15عضو درسازمان AB دارد. DAKKS ، 400عضو دارد، UKAS ، 3000عضو دارد، SAS حدود 7الی 8 عضوکه باعنوان CB تعریف میشوندکه اختصارا Certification body نامیده میشوند. 60 درصد هزینه صدور بایستی بابت هزینه تمدید پرداخت شود. یکسری سازمانها هستند درخصوص استاندارد ISO وساخته و پرداخته ایرانیها میباشندکه برندهایی رامیسازندکه ساخته ایرانیها میباشد. اینگونه گواهینامه ها اصطلاحا غیر IAF هستند و CB و AB های ساختگی خودما ایرانیها هستندکه فاقد اعتبار جهانی هستنداما ارزان فوری میباشند.

ISO/IEC نوعی ازانواع گواهی نامه ایزو میباشد. گواهی IEC یک سازمان میباشد مانند ISO باعنوان کمیته بین المللی الکتروتکنیک. استانداردهای تلفیق شده دوسازمان ISO و IEC باعنوان ISO/IEC تعریف میشوند مانند ISO/IEC27001 .