BRC-CERTFICATION

استاندارد BRC

استاندارد BRC برگرفته ازاصطلاح BIRITISH RETAIL CONSORTIUM باعنوان استاندارد کنسرسیوم خرده فروشی انگلیسی میباشدکه متشکل میباشداز الزامات سه استاندارد BRC HACCP , ISO14001 ودرون ممیزی استاندارد BRC الزامات HACCP ، الزامات ایزو 14001 ، کنترل فرآیندها ، کنترل فرآورده ها ، الزامات پرسنل درمحل کار ویا فرآوری محصول مورد بررسی قرار میگیرد. درزیر اختصارا دو استاندارد HACCP وهمچنین ISO 14001 رامورد بررسی قرار میدهیم تاشما کاربر گرامی بهتر بتوانیدبا استاندارد BRC ارتباط گرفته وآشنا شوید.

استاندارد HACCP ازسری استانداردهای مورد استفاده درون صنایع غذایی میباشدکه قبلا تولید کنندگان محصولات غذایی جهت صادرات هسپ راطراحی ونیز پیاده سازی میکردنداما استاندارد هسپ دارای نقایص وضعفهایی بودکه اصلاح شد ودرون استاندارد ایزو 22000 تدوین گردید. استاندارد ISO 22000 جایگزین HACCP گردید وامروزه مراجع ثبت وصدور بجای استاندارد HACCP اقدام میکنندبه ثبت وصدور گواهی نامه ISO22000 ، مگر خودسازمان اصراربر تدوین گواهینامه HACCP داشته باشدکه جهت ممیزی مراقبتی وهمچنین تمدید سالیانه بمشکل برخواهد خورد. سازمانهای متقاضی بایستی بدانندکه بجای اخذ گواهی HACCP جهت دریافت ISO 22000 اقدام نمایند.

استاندارد ISO14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی ازسری استانداردهای ایزو میباشدکه الزامات لازم جهت داشتن آب وهوای پاکیزه ومحیط زیست سالم رابیان میکند. الزامات استاندارد ایزو 14001 اشتراک بسیاری داردبا استاندارد ایزو 45001 ( ورژن جدید OHSAS18001 )وهمچنین ایزو 9001 ، بهمین دلیل سازمانها بهترست بطور همزمان ویا دریک بازده زمانی بابت دریافت گواهی نامه ایزو14001 اقدام کنند. لازم بذکرست سازمان باتدوین سه استاندارد ایزو 14001 , ایزو 45001 و ایزو 9001 اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچه IMS رادرون سازمانش طراحی وهمچنین پیاده سازی میکند. ضمن اینکه باطراحی وتدوین دو استاندارد ISO 14001 وهمچنین استاندارد ISO 45001 ، گفته میشودکه سازمان الزامات استاندارد HSE رادرون سازمانش پیاده سازی میکند.

استاندارد BRC همچنین فرآیندها رامورد بررسی قرار داده ونیز روشهای کنترل هرفرآیند رامورد بررسی قرار میدهدو مطرح میکندکه چگونه سازمان فرآیندها راتحت کنترل خود قرار دهد. استاندارد BRC فرآورده ها ومحصولات یک سازمان رانیز بررسی کرده وروشهای کنترلش رامورد بررسی قرار میدهد، بیان میکند چگونه سازمان کیفیت وتمام جوانب فرآورده ها راتحت کنترل قرار دهد وهمچنین روشها وکیفیت فرآوری یک محصول رامورد بررسی قرار میدهد. استاندارد BRC ، الزامات پرسنل درمحل کار راهمچنین بررسی میکند وبیان کننده الزاماتی میباشدکه پرسنل درون سازمان متقاضی بایستی پیاده سازی واجرایی نمایند.

گواهینامه BRC یک استاندارد بین المللی نمیباشد وتوسط CB ( مراجع صادر کننده ISO ) خصوصی ثبت وصدور میگردد. مانند انواع استاندارد دیگر ازطرف سازمان استاندارد جهانی ISO ثبت وصدور نمیگردد امامعتبر بوده ودارای اعتبار میباشدکه درانگلستان طراحی گردید.

کاربران ممکنست باعناوین زیر درون گوگل بدنبال مطلب مورد نظر خود جستجو نمایید:

استاندارد BRC ,گواهینامه BRC , گواهی نامه BRC , گواهی BRCBRC ,  , استانداردهای مرتبط با استاندارد BRC ,مراجع صادر کننده BRCCB ,  های صادر کننده گواهینامه BRC وغیره.