ISO ایزو

ISO ایزو

ایزو ویا ISO مخفف عبارت International Organization for Standardization میباشدکه سازمان بین المللی استاندارد میباشد.

ISO  سازمان بین المللی استاندارد، یک فدراسیون جهانی ازدسته نهادهای استاندارد ملی میباشد.

سازمان ایزو یک سازمان غیر دولتی میباشدکه شامل نهادهای استاندارد ازبیشتراز 160 کشور جهان بوده و یک نهاد استاندارد میباشدکه درهر کشور عضوها رانمایندگی میکند. بعنوان مثال استاندارد ملی آمریکا (ANSI) میباشدکه نماینده ایالات متحده هست و سازمان استاندارد ملی نروژ ( CCPL ) سازمان استاندارد ملی آلمان ( DAKKS ) سازمان استاندارد ملی فرانسه (COFRAC ) سازمان استاندارد ملی ایتالیا ( IMQ ) سازمان استاندارد ملی (JAS&ANZ) سازمان استاندارد ملی سویس ( SAS ) وغیره

اعضای سازمانISO  درزمینه توسعه و ارتقا استاندارهای بین المللی بجهت فناوریها ، فرآیندهای آزمایش علمی ، شرایط کار ، موضوعات اجتماعی و موارد دیگری همکاری میکنند و اعضایش سپس اسنادی رابا جزئیات انواع استاندارد ISO بفروش میرسانند یک مجمع عمومی ، متشکل ازافرادی چون نمایندگان اعضای Iso  و رهبران منتخب به نام افسران اصلی بعنوان نهاد تصمیم گیری ایزو عمل میکند. سازمان ایزو دارای دفتر مرکزی خوددر ژنو ، سوئیس میباشد ، جاییکه یک دبیرخانه مرکزی برروی عملیات نظارت دارد .

تاریخچه Iso ایزو جانشین فدراسیون بین المللی انجمن های ملی استانداردISA  میباشدکه ازسال 1928 تا 1942 فعالیت میکرد.استانداردهای ISA درکار متخصصان ابزار دقیق و اتوماسیون نقش عمده ای دارد . بسیاری ازانواع استاندارد ISA توسط انستیتوی استاندارد ملی آمریکا (ANSI) برسمیت شناخته شده است . بسیاری ازاین استانداردهای ISA  نیزبه عنوان استانداردهای بین المللی توسط کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک ( IEC ) تصویب شده اند.درسال 1946 بعداز جنگ جهانی دوم اعضای ISA و کمیته هماهنگی استاندارد سازمان ملل متحدUNSCC جلسه ای رادر مورد استانداردهای بین المللی برگزار کردند. کار آنها منجربه تشکیل ISO بعنوان یک سازمان غیر دولتی درسال بعد شد .

ISO در سال 1951 استاندارد خودرااز مرجع استاندارد بجهت اندازه گیری طول صنعتی منتشر کرد. استاندارد ایزو اکنون بعنوان ISO :2016 شناخته شده است . از سال 2018، iso  بیش از 22000 استاندارد منتشر کرده بود.
iso  مخفف اختصاری نیست. کلمه ایزو مشتق شده ازکلمهisos  یونانی بمعنی برابر میباشدکه ریشه ازپیشوندiso  دارد. درتعدادی ازاصطلاحات ، مانند ایزومتریک و ایزونومی رخ میدهد. ازنامiso  درسراسر جهان بجهت نشان دادن سازمان ایزو استفاده میشود. از اینرو ازمجموعه مخفف اختصارات ناشی ازترجمه سازمان بین المللی استاندارد بزبان های مختلف ملی اعضا جلوگیری میشود. فرایند توسعه استانداردهایiso  سازمان بین المللی استاندارد سازی بجهت ایجاد یک استاندارد جدید اززمانی شروع میشودکه انجمن های صنعت ویا گروه های مصرف کننده درخواست کنند. متخصصین موضوع وذینفعان صنعت ، کمیته فنی راتشکیل میدهنداین کمیته دو مرحله ازایجاد یک پیش نویس استاندارد راپشت سر میگذاردو رای گیری رسمی رادر مورد پیش نویس دوم انجام میدهدکه بدان پیش نویس استاندارد جهانی نهایی FDIS گفته میشود . اگر FDIS تایید شود همانطورکه توسط دبیرخانه مرکزی تایید شده است ، آنگاه iso آنرا بعنوان یک استاندارد بین المللی رسمی منتشر میکند.

کاربران ممکنست باعناوین زیر درون گوگل بدنبال مطلب مورد نظر خود جستجو کنند:

ایزو,ISO,iso,Iso, گواهینامه ایزو, گواهی نامه ایزو, گواهی ایزو, مدرک ایزو, استاندارد ایزو, گواهینامه ISO, گواهی نامه ISO, گواهی ISO, مدرک ISO, استاندارد ISO, شرکتهای دارای گواهینامه ایزو, لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد, لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو در ایران, لیست شرکتهای مشاور ایزو, لیست شرکتهای ارائه دهنده گواهینامه ایزو, شرکتهای تایید صلاحیت ایزو, شرکتهای مورد تایید NACI وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی با مشاوره رایگان آماده هرگونه خدمات اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه ایزو جهت متقاضیان عزیز میباشد.