SITE-ISO

سایت ایزو ISO

سایت ایزو ، سایت ثبت نام ایزو ، سایت اخذ ایزو ، سایت ISO ، سایت ثبت نام ISO ، سایت اخذ ISO ایزو ازجمله موارد تحقیق شرکتها ویا سازمانهای متقاضی ISO و HSE هست. تصور متقاضیان گواهینامه ایزو براین میباشدکه مراجع صادر کننده ایزو ( مراجع صادرکننده ISO ) دارای یک سایت واحد و منسجم تحت عنوان سایت رسمی ایزو هستندو بایستی تمام گواهینامه های ایزو ازطریق سایت ISO ثبت نام ، مدیریت و اخذ گواهی نامه گردد. درحالیکه سایت ثبت نام ایزو بمعنای خاص وجود ندارد البته مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو هرکدام دارای سایت اختصاصی بوده و سایت مراجع صادر کننده عموما بجهت مقاصد اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات باکاربران سایت میباشد یعنی سایت ISO فقط یک اصطلاح بوده و نمیتوان بدین موضوع اکتفا کردکه جهت گرفتن گواهی نامه ISO ازطریق سایت ایزو اقدام کرد.

سایت اصلی ایزو بدین آدرس ( www.iso.org ) همچنین بعنوان یک سایت علمی فقط جهت تدوین و نشر انواع استاندارد ایزو فعالیت میکند وجهت اخذ ایزو کارآیی ندارد لذا بایستی توجه نمودکه مراجع، مراکز، شرکتها و سازمانهای صادرکننده گواهی نامه ایزو ISO ، HSE وهمچنین IMS سایت اختصاصی خودرا دارندو متقاضیان مدرک ایزو بایستی بانهایت دقت و مدرک لازم سایتهای ISO رابررسی نموده و ازبروز مشکلات پیش بینی شده جلوگیری کرد.

سایت رسمی ایزو ودر واقع همان مراجع صادرکننده ISO معتبر ویا حتی نامعتبر درسطح جامعه هست. بهترست متقاضیان محترم قبل ازمراجعه باانواع سایت صادر کننده ایزو باتماس بامرکز سیستم کاران کلیه اطلاعات حقوقی وفنی درحوزه نحوه اعتبارسنجی انواع سایت ثبت و صدور ایزو کسب اطلاعات نمایند.

سایت رسمی ایزو همانطورکه گفته شد همان سایت مراجع صادر کننده ایزو معتبر ویا نامعتبر میباشنداما بایستی درنظر گرفت چنین مراجع صادر کننده ایزو ، گواهی نامه ایزو صادرشده شان درون سایت CB مورد نظر قابل رجیستری باشدو شرکت دریافت کننده گواهی ISO بتواند گواهی ایزو خودرا درون سایت ببیند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ضمن دادن اطلاعات و مشاوره رایگان درباره اعتبار ویا عدم اعتبار CB نحوه رجیستری درون سایت ایزو رانیزبه شما میاموزد.

سایت ISO راممکنست یکسری مراجع صادر کننده قلابی نیز راه اندازی کنند وچون مرجعی وجود نداردکه بدین قضیه رسیدگی نمایدو متاسفانه تعدادشان روبه افزایش هست لذا سازمان متقاضی دریافت ایزو بایستی دقت کافی راداشته باشدکه باتحقیقات کامل جهت دریافت گواهی نامه ایزو ازطریق سایت ایزو اقدام کنند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باشناخت مراجع مختلف میتواند متقاضیان راراهنمایی نمایدتا دردام اینگونه افراد سودجو نیفتندو باپرداخت هزینه های گاها گزاف گواهی ایزو تقلبی برایشان صادر نشود وآنها نیز متاسفانه متوجه نمیشوندمگر درشرایطی خاص مانند شرکت در مناقصات یکدفعه متوجه میشوندکه گواهی ایزو تقلبی و جعلی بوده وفاقد هرگونه اعتباریست.

سایت ISO اصطلاحی میباشدکه متقاضیان دریافت انواع گواهی ایزو درون گوگل باآن عناوین جستجو میکنند وشاید نمیدانندکه سایت ایزو همان مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو بوده وباعنوان سایت ایزو ( سایت ISO ) بجای مراکز و مراجع صادر کننده گواهی ISO جستجو میکنند.

متقاضیان و کاربران درون گوگل بدنبال مطلب مورد نظر خودشان ممکنست باعناوین زیر درباره موضوع سایت ایزو جستجو نمایند:

سایت ایزو, سایت ثبت نام ایزو, سایت اخذ ایزو, سایت ISO, سایت ثبت نام ISO, سایت اخذ ISO ایزو, سایت اصلی ایزو, سایت اصلی ISO, سایت رسمی ایزو, سایت رسمی ISO, سایت استاندارد, مستندات ایزو, نمایندگی ایزو, ایزو, مستندات ISO, نمایندگی ISO,ISO, دریافت ایزو, شرکتهای ممیزی ایزو,iso, مراجع صادر کننده ایزو, دریافت ISO, شرکتهای ممیزی ISO, مراجع صادر کننده ISO, سایت ISO, سایت ثبت نام iso, سایت اخذ iso ایزو, سایت اصلی iso, سایت اصلی iso, سایت رسمی iso وغیره.