ایزو کیفیت

ایزوهای کیفیت

ایزوهای کیفیت دارای گواهینامه جهانی ایزو 9001 کلیه خطوط مشاغل و بجهت کلیه شرکتهای ثبت شدست. این تمایزشامل مراکز کمک ،مراکز پزشکی ،کلینیک ها ،خدمات مراقبت های بهداشتی و خدمات امنیتی بین المللی میباشد. برنامه همچنین سیستم های دربان و سبک زندگی مارا تحت پوشش قرار میدهد. گواهینامه جهانی ایزو 9001 ما توسط ، انجمن کیفیت و مدیریت سوئیس تحت نظرتخصص خاصی درزمینه کیفیت بابت صنعت مراقبتهای بهداشتی اعطا شده. ایزو 9001 ایجاب میکندكه سازمانها یك بازرس بیرونی نشان دهندكه دارای فرایند عالی مدیریت کیفیت هستند، مقررات نظارتی برآورده كرده و بطور مستمر منباب اطمینان ازرضایت مشتری تلاش میكنند.

ایزوهای کیفیت اولین سازمانیست و بعنوان سازگار بااستاندارد فنی مربوطه حفاظت ازداده های شخصی درمقیاس جهانی تأیید شدست. استاندارد براساس الزامات آئین نامه حفاظت داده های عمومی اروپاتهیه شده. بدین گواهینامه مربوط بمدیریت و ارائه حفاظت ازداده های شخصی سراسر مرکز بین المللی کمک و خدمات پزشکی سطح جهان میباشد. ممیزی صدور گواهینامه توسط، یک نهاد معتبر بین المللی پیشرو و دارای تخصص صنعت بین المللی درزمینه های کیفیت ، بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، پایداری و ریسک سازمانی انجام شده. درمورد سازمانهاییکه میخواهندکیفیت محصولات و خدمات خود راارتقا دهند و بطور مداوم انتظارات مشتریان خودرا برآورده سازند ،پاسخی دارد. خانواده ایزو 9000 وجود داردکه با توجه جنبه های مختلف مدیریت کیفیت و حاوی برخی ازمعروفترین استانداردهایایزو ، وجود دارد.

ایزوهای کیفیت ایزو 9001 توسط بیش ازیک میلیون سازمان درسراسر جهان بتصویب و ثبت رسیده و توسط مشاغل بابت نظارت مداوم ،مدیریت و بهبود کیفیت محصولات و خدمات استفاده میشود. استاندارد ایزو 9001 ابزاری قدرتمند بخاطر بهبود مشاغل میباشد ،چارچوب و راهنمایی لازمه منباب کمک بشما جهت انجام مداوم انتظارات مشتری و الزامات نظارتی شما فراهم میکند. ایزوهای کیفیت سیستم مدیریت کیفیتبشما کمک میکند فرایندهای خودرا ساده تر کنید ، خطاها راکاهش دهید ، زمان مدیریت ارزشمند راآزادکنید و ارتباطات داخلی بهبود بخشید. شرکتهاییکه چنین رویکردی قبول میکنند ازافزایش روحیه پرسنل، بهبودحفظ مشتری و درآمدهای سالمتر بهره مند میشوند. مزیت رقابتی شما ناشی ازارائه نقطه اختلاف شما بطورمداوم و درسطح کیفیست و براحتی قابل تکرار نیست. ایزو 9001 کسب و کار شما راقادر میسازد چارچوبی باکیفیت منباب اطمینان ازبهترین شیوه ها ایجاد کند ، و امکانی به تیم شما میدهدکه بطور مداوم بهبود یابد. مزیت رقابتی شما ناشی از ارائه نقطه اختلاف شما بطور مداوم و درسطح کیفیست که براحتی قابل تکرار نیست.

کلیه الزامات ایزو 9001 عمومیست و درنظر گرفته که بدون توجه به نوع یا اندازه آن یا محصولات و خدمات ارائه شده در مورد هر سازمان قابل اجرا باشد.صدورگواهی نامه ایزو درون سازمان ویا موسسات لازمه وجود مشاور توانا و قادر اجرای ایزو میباشد و میتواند کمک شایانی جهت طراحی و پیاده سازی انواع ایزو به نماینده مدیریت داخل سازمان کند. ضمناٌ میتواند جهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو ازمراجع معتبرCB مشاوره و رهنمود فراوانی کند. مشاوران میتوانند اطلاعات درون سازمان ویا برون سازمانی مرتبط دریافت کرده و طبق داده دریافتی تصمیم گیری کنند. مرحله بعدی ، سیستم طراحی شده اجرا گذاشته میشود. اراده بالای مدیرعالی و مدیرارشد و تمامی کارکنان مرتبط سازمان و کمک مشاورین بسیار ضروریست. سیستم طراحی شده محک زده میشود و بصورت وجود نقصان ، نسبت برفع آنهااقدام شده وبا بازنگریهای لازمه سیستم طراحی شده بهبود مییابد. شاید بهمین دلیل میباشد و اکثر پروژه های طراحی و اسقرار سیستمهای مدیریتی و خصوصا سیستم مدیریت کیفیت باشکست مواجه میشود ویا بطور ناقص اجرا میشوند و سازمان متقاضی سیستم تصور میکند سیستم راپیاده سازی کرده ولی عملا اینطور نمیباشد. ثبت و صدور گواهی نامه ایزو، متقاضیان میتوانند مراجع گوناگونی انتخاب کنند و میتوانند دو نهاد IAF بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ویا غیرIAF دریافت نمایند. اخذ مدرک ایزو مرجع IAF کمک بسزایی بابت ورود شرکت درون مناقصات بزرگ داخلی ویا صادرات کالا و محصولات درون بازارهای خارجی داشته باشد. مراجع غیر IAF لزوما متقاضیان رابابت دریافت گواهی نامه ایزو جهت انجام تبلیغات و پیشتازی بررغیبان راغب میکند.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باکادری متعهد و مجرب بهترین راهنمای شما درراستای مشاوره و دریافت انواع گواهینامه ایزو و غیره میباشد.