مراحل اخذ HSE

مراحل اخذ HSE راقبل ازاینکه توضیح دهیم ابتدا مطالبی راباید بدانیم. HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیستی هست. بنوعی ادغام دو گواهی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ( ایزو14001 ) و سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 45001 ) میباشدکه باعث شده تاکسانیکه بدنبال دریافت ایندو گواهی بودند بتوانند بطور همزمان هردورا پیاده سازی کنند و درزمان صرفه جویی کنند. HSE ازانواع گواهینامه های کاربردی و عمومی محسوب میشودکه میتوان آنرا پیش نیاز بسیاری اقسام گواهیها دانست. دربسیاری مناقصات نیزبرای پیمانکاران و شرکتهای خدماتی و تولیدی ، ازالزامات مناقصه میباشدو کارفرمایان مناقصه گزار دارا بودن گواهینامه HSE رااز شروط عقد قرارداد میدانند.

معمولا HSE رابه همراه گواهینامه ایزو 9001 توأم باهم درخواست میکننداین امر بدان دلیلست ایزو 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) خودجزء پیش نیازهای اخذ گواهی هامحسوب میشود همچنین بدلیل اینکه بسیاری ازبندهای استاندارد هردو گواهینامه ایزو 9001 و HSE شبیه بهم هستند. ازاین رو اخذ هردو بایکدیگر سبب کاهش زمان ودر برخی موارد هزینه ها خواهد شد. بدین ترتیب اجرای سه استاندارد ( سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ) را IMS ( سیستم مدیریت یکپارچه ) مینامند.

 

مراحل اخذ HSE عبارتست از: ارسال فرم درخواست مرجع مربوطه ، طراحی و تدوین ملزومات و مستندات استاندارد های HSE ( اچ اس ای ) , اجرا و پیاده سازی ، ممیزی و درآخرهم صدور گواهینامه HSE . لازمست بدانید میتوان بامراکز مشاوره ارتباط برقرار کرده تابراحتی شمارا دراین زمینه راهنمایی کننداینکه گواهینامه HSE رابرای چه نوع فعالیتی لازم دارید میتوانددر صرف زمان و هزینه تفاوتهایی ایجاد کند. ممکنست پیمانکاری بابت ورودبه یک مناقصه نیازبه گواهی HSE داشته باشد و درصورتیکه نتوانددر زمان مناسب تاییدیه رابدست آورد، شانس حضوردر مناقصه رااز دست بدهد. دراین صورت میبایست مراجعی درخواست دهدکه بتوانند بدون پیاده سازی کامل استاندارد HSE، گواهی HSE رادر اختیارش قرار دهند. انجام اینکار طبعاتی نیزبه همراه دارد. اول اینکه اینمراکز زیر نظر انجمن جهانی IAF نیستندپس اعتبار کمتری دارد. دوم اینکه دربرخی فعالیتها، مثل صادرات، کاربرد ندارد و درصورت نیازباید گواهینامه HSE خودرا تغییر دهند. و اولین کار مشخص کردن نوع گواهی ایزو براساس کارایی و زمان مورد نیاز و مقدار هزینه هاییکه برایش درنظر گرفته اید. قدم دوم انتخاب مرجع صادر کننده گواهینامه HSE میباشد. تعدادی ازاین مراجع ازطریق انجمن IAF تاییدیه دارند اماهمه آنها اینطور نیستند. بعداز مشخص کردن مرجع صادر کننده، اقدام پر کردن فرم درخواستی کرده و آنرابه مراجع مربوطه یامراکز مشاوره باآنها ارتباط برقرار کرده اید، ارسال میکنید. بعداز تایید فرم درخواست توسط مرکز مشاوره ویا مرجع صادرکننده، نسبت عقد قرارداد اقدام میکنید.

 
هزینه اخذ HSE بعوامل بسیاری بستگی دارد. اینکه مدرک گواهینامه HSE شماچه میزان اعتبار داشته باشداینکه پیاده سازی مستندات استاندارد بطور کامل انجام شوداینکه زمان صرف شده منباب دریافت گواهی HSE چقدر باشد، همگی بامبلغ قرار داد ارتباط مستقیم دارند. تنظیم قرار دادکه انجام شد، باحضور کارشناسان مشاوره درمجموعه، شروع تدوین و طراحی نحوه اجرای استاندارد، بررسی مجموعه بابت ایجاد دورههای آموزشی کارکنان و مدیران، بررسی اصلاحاتی درخصوص انجام سیستم مدیریت استاندارد درخواستی نیازست، ارزیابی نگرش مجموعه و بررسی اطلاعات لازم، توصیف وظائف، ارزیابی فرایندهای مربوطه میکنند. بعداز اتمام اجرا، ممیزی توسط مراجع صدور گواهینامه HSE صورت میگیرد. ازاینرو یک افسر ممیزی بمجموعه آمده و بعداز بازنگری و ارزیابیهای متفاوت و درصورت تایید، مرجع صادر کننده نسبت صدور گواهینامه HSE اقدام میکنند. دراین میان بسیاری شیادان هستندکه باجعل اسناد ایزو بکلاهبرداری پرداخته و دربرابر مبالغی کم، گواهینامه های کاملا تقلبی بمتقاضیان میدهند. همواره میتوانیدبا مراکز مشاوره صحبت کرده و گواهی ایزو درخواستی خودرا مشخص کنید تااین مراکز بسادگی اینمراحل راانجام دهند.