استعلام HSE

استعلام HSE

استعلام HSE منظورازاین کلمه استعلام گواهی مرجع صدور مدرک HSE میباشدکه بسیار گواهینامه مهمی نیزمحسوب میشود، مراحل دریافت گواهی hse و الزامات اجرایی استاندارد آندر مجموعه گامی مثبت درپیشرفت و حرکت روبجلوی کارکنان و یاشرکتهای بزرگست ویکی ازالزامات مشاغل و کارخانجات صنعتی میباشد چونکه رعایت الزاماتش میتواند جان بسیاری ازکارکنان و کارگران مجموعه رادر شرکتهای صنعتی پرخطر رانجات دهد و همچنین نشان دهد بمصرف کننده و متقاضی اهمیت بهداشت محیط زیست و ایمنی رادر مجموعه معین کند.

استعلام HSE ازچندین طریق میباشد و بخش اصلی وبسایت مرجع صدور هرگواهینامه ویا مدرکی معرفی تاریخچه و دلایل دریافت مدرک و سازمان صادرکننده راشامل میشود، ازاینرو منباب آشنایی و دریافت hse ابتدا شناخت گواهی مربوطه رامیطلبد وشنونده راکنجکاو میکندکه چرا بایداین گواهی رادریافت کرد و نشان دهنده چیستو سوال های متعدد دیگر،HSE مخفف سه کلمه healthy ، safety ، enviroment است وبه معنای سلامتی ، ایمنی ، محیط زیست میباشدکه بخوبی ازمعنای لغوی اینکلمات میتوان به ماهیتش و کاربرداین گواهی نیز پیبرد،گواهیHSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی ومحیط زیست رادر مجموعه مورد بررسی قرار میدهداین گواهی درابتدا توسط یک نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردیدکه باتوجه بمیزان دقیق بودن و حساس بودن الزامات استاندارد هایش و البته جامع بودن الزامات پیاده سازی گواهی HSE باعث شد بمرور زمان رونق گرفته تاجاییکه امروزه شرکتهای خیلی زیادی بخصوص شرکتهای پیمانکاری بدنبال دریافت گواهی مورد نظر هستند تامیزان رشد واهمیت رضایت مخاطبان رادر مجموعه خودنشان دهد،

استعلام مدل HSE چگونگی دریافت گواهینامه و پیاده سازی استاندارد هامرتبط گواهی مربوطه کاملا همراستا وهمجهت پیاده سازی ISO45001 و ISO14001 است،درنتیجه بهتراست قبل ازاقدام جهت دریافت HSE وپیاده سازی استانداردهایش ابتدا ISO 45001 ، سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و ISO 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی رادریافت و پیاده سازی کنیم سپس اقدام باخذ ودرک کرد ویا بطور همزمان اینکار راانجام داد، دربسیاری ازموارداین اشتباه بوجود میایدکه مدرک مربوطه ترکیبی ازدو استاندارد ایزو ذکرشده هست ولی گواهی HSE واستاندارد ایزو45001 و ایزو14001 دو گواهی کاملا مجذا هستند،به طور خلاصه میتوان گفت گواهی HSE هم راستای ترکیب ایزو45001 و ایزو14001 است باکمی تغییر،عامیانه ترین توضیح بابت تفاوت ایندو گواهی ست. مانند ایزو سوال ازکجا و چگونه مدرک بگیرم رابوجود وازکجا باید انرا تهیه کنم رابوجود میاورد، دریافت گواهی نیزتوسط مراجع مختلفی امکانپذیرست مانند ایزو صادر شده مراجع تحت نظارتIAF و تحت نظارت IAFCB راکه تفاوتی بسیار دارند ومانند ایزو اخذ ازمراجع IAF زمانبر و پرهزینه ست ودر ایران با توجه بشرایط راغب کمتری دارد. دریافت گواهی مذکور نیزبه هدفهای متفاوتی صورت میگیرد،که درایران بیشترین اخذ مدرک شرکت درمناقصات است، جهت شرکت درمناقصات یکی ازالزاماتی کارفرما درمناقصات کشور دریافت گواهی HSE وارائه جهت شرکت درمناقصات است ازاینرو بیشترین دلیل دریافت اسث درایران دلیل مناقصه است،وبا توجه به زمان کمی که در اختیار شرکتهای پیمانکاری قرار میدهند قبل مناقصه وعدم سختگیری کارفرما درنوع و مرجع صادر کننده مدرک درکشورمان ایران بیشتراز مراجع غیر IAF اخذ میگردد. البته دریافت گواهی موردنظرتان در ایران دراغلب مواردبا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار توسط وزارت کار صادر میگردد اشتباه گرفته میشود،لذا پیمانکاران میبایست حتمابه فرم درخواست کارفرما دقت کرده سپس اقدامات لازم جهت اخذ گواهی را انجام دهد. دریافت HSE هم درمواردی جهت امور تبلیغات انجام میشود،اما با توجه بشناخت کمترمردم عام جامعه نسبت گواهی شرکتها ترجیح میدهند بیشتر ایزو رامحوریت تبلیغات خود قراردهندکه سیار بیشتر شناخته شده درمیان عوام جامعه است، مدرک اچ اس یی دربعضی موارد بصورت گواهی اموزشی بابت شخص میباشد، دورههای اموزش HSE نیزدوروش انجام میشود اول اموزش مکاتبه بوده و بصورت غیرحضوری هست، دراین روش جزوات بصورت سی دی اموزشی تحویل داده میشودکه براحتی میتوانید درهر نقطه ودرهرزمانی اموزشهارا فرابگیرید درعین حال مدرک رادریافت کرده ونیازبه آزمون نداریداین مدرک قابلیت اینکه درسایت رهگیری و رجیستر شودرا دارد، گواهی HSE ازنظر هزینه وزمان بسیار بصرفه تراز گزینه دومست.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازمعتبرترین مراکز مشاوره ایزو باسالها تجربه درخصوص ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد و فعالیت گسترده و رزومه قوی دراین زمینه دارد خدمات مشاوره و اطلاع رسانی تلفنی درمرکز امکان ثبت کاملا رایگان بوده و بصورت شبانه روزی ارائه میشود و بابهترین کارشناسان درزمینه استاندارد ایزو و تمامی گواهی های بین المللی اماده ارائه یهترین خدمات درزمینه گواهینامه بین المللی میباشد جهت اشنایی بیشتر بامجموعه پس ازمطالعه وبسایت بامجموعه تماس گرفته و ازمشاوره رایگان ایزو بهده مند شوید.