گواهي ISO

گواهي ISO

گواهینامه ISO اينروزها علائم استاندارد بيش ازپيش مورد توجه قرار ميگيرد و مشتريان و مصرف كنندگان، بمحصولات وخدماتي ازاين نشانها بهره مند هستند، توجه بيشتري ميكنند. بهمين دليل متقاضيان استانداردها، تعدادشان هرروز افزايش ميابد. برخي شركتهانيز بدليل قراردادهاي شغليشان بدين اسناد روي مياورندو كارفرمايان آنها، دارا بودن گواهينامه هارا ازشروط همكاريشان قرار داده اند. البته پياده سازي دستورالعمل هاي سيستم هاي مديريت، مسلما مزيتهاي ديگري هم دارد وبطور كل باعث ارتقاء سطح كيفيت جامعه شغلي خواهد شد. اما دستيابي به مدارك ISO چندان ساده نبوده ونيازمند ايجاد شرايطي استكه مستلزم صرف زمان وهزينه وانرژي خواهد بود.

گواهي نامه هاي بين المللي تنوع زيادي دارند. دسته اي ازآنها عمومي هستند ودر صنعتهاي مختلفي كاربرد دارند. ISO 9001 ( سيستم مديريت كيفيت ) ازشناخته ترين آيزوها بوده كه الزاماتش درخصوص بهبود سطح كيفيت محصولات وخدمات تعيين شده است. ISO 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) نيز ازاستانداردهاي پركاربرد محسوب ميشودكه دستورالعمل هايش جهت توجه بيشتر بمنابع طبيعي ومحيط زيست شكل گرفته واجرايشان باعث كاهش آلودگيهاي زيست محيطي مي گردد. ISO 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) هم جزء اين دسته بشمار ميرودكه مستنداتش بمنظور ايجاد امنيت وبهداشت شغلي وضع شده اندو برپايي آنها موجب كاهش خطرات وحوادث شغلي شده وايجاد محيطي امن براي كاركنان آن خواهد شد. اين مسئله باعث افزايش انگيزه پرسنل مجموعه ودرنتيجه بالا رفتن بهره وري سازمان ميشود. معمولا شركتهايي كه فقط براي تبليغات بدنبال كسب آيزو هستند، ازاين دسته گواهينامه ها استفاده ميكنندكه شناخته شده وپركاربرد هستند. دركشور ما اين سه گواهي بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد وهمين امر باعث بوجود آمدن گواهي HSE ونيز سيستم مديريت يكپارچه ( IMS ) شده است. HSE ازكلمات ( HEALTH& SAFETY& ENVIRONMENT ) برگرفته شده كه بمعني ( سلامت وايمني ومحيط زيست ) ميباشد. درحقيقت بكارگيري سيستم مديريت زيست محيطي ( ISO 14001 ) وسيستم مديريت ايمني وبهداشت (ISO 45001)بقدري زياد بوده كه رفته رفته اجراي همزمان دستورالعمل هايشان، موجب بوجود آمدن گواهي HSE شده وسيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست راتشكيل داده است. اخذ اين مدرك بهمراه گواهي ايزو 9001 سيستم مديريت يكپارچه (IMS) راتشكيل ميدهد.

مراكز صادر كننده آيزو نيز تنوع زيادي داشته وازنظر سطح اعتبار وهزينه هاي ثبت، بايكديگر متفاوتند. بسياري ازاين مراجع تحت نظارت انجمن IAF ميباشند ودرنتيجه مدارك خود رابا دقت وسخت گيري بسياري ارائه ميدهند. انجمن IAF عضو سازمان ايزو بوده كه وظيفه آن معرفي نماينده هاي سازمان دركشورهاي ديگر ميباشد. اين نمايندگان را ACRIDATE BODY يا AB مينامند. AB ها مسئول تعيين اعتبار مراجع صدور گواهي هستند. اين مراجع CERTIFI BODY يا CB خوانده ميشوندكه ازاعتبار بالايي برخوردار بوده و اسناد ثبت شده آنها درهمه كشورها قابل قبول خواهد بود. براي كشور ما تنها يك AB تعيين شده و NACI نام دارد اما تعداد صادر كننده ها بسيار زياد است وبرخي ازآنان بطور مستقل فعاليت كرده وزير نظر IAF نيستند. گواهي صادره ازسوي ايندست مراجع اعتبار چنداني نداشته وبراي برخي فعاليتها مانند صادرات كاربردي ندارد اما متقاضيان بسياري به آنها مراجعه ميكنند. دليل اين امر، سهولت كسب گواهينامه ازاين مراكز ميباشد چراكه هيچ نظارتي نداشته ومدارك آيزو رابراحتي وبدون اجراي كامل دستورالعمل ها، دراختيار موسسات قرار ميدهند. بنابراين افراديكه تمايلي به اجراي استاندارد ها ندارند، پيمانكاراني كه زمان كافي براي اجراي الزامات ايزو راندارند وشركتهاي تازه تاسيس كه توان پرداخت مبالغ سنگين پياده سازي رانخواهند داشت، همگي به اين موسسات روي مياورند. اما تشخيص اعتبار صادر كنندگان ازچه طريقي صورت ميگيرد؟

سازمان آيزو ليست AB ها درسايت خود مشخص كرده است واز اين طريق ميتوان نام وآدرس ومشخصات آنها رابدست آوردكه سازمان تاييد صلاحيت ملي يكي ازآنها ميباشد. درسايت اين سازمان ونيز AB هاي ديگر، كليه مراجع معتبر ومورد اعتماد اعلام شده وهمه اشخاص ميتوانند درصورت نياز به آنجا مراجعه كرده ونام موسسه مورد نظر خودرا جستجو نمايند. البته متقاضيان قادر خواهند بود بعداز دريافت گواهي ISO كد درج شده روي آنرا درسايت بررسي كرده واز اصالت مدارك بدست آمده اطمينان حاصل نمايند.
پس ازانتخاب آيزو مناسب ومرجع مربوطه، قدم بعد طراحي برنامه ريزي برپايي مستندات ايزو وتدوين روشهاي اجراي آنها ميباشد وسپس اقدام به پياده سازي مصوبات مينمايندكه يكي ازبند هاي آن، برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان مجموعه ميباشد. درنهايت صادر كننده مميزي مجموعه راانجام ميدهد ودرصورتي كه اشكال عمده اي درتمهيدات انجام شده مشاهده نگردد، گواهي ISO براي متقاضي ثبت خواهد شد. توصيه ميشود جهت جلوگيري ازايجاد مشكلات احتمالي، قبل ازهر اقدامي بامراكز مشاوره ارتباط برقرار كرده وازآنها راهنمايي بخواهيد.