گواهینامه HSE

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE نیاز اکثریت مشاغل کاری میباشداین گواهینامه سه عنوان ایمنی، محیط زیست، بهداشت ایمنی دربرمیگیرد. مشاغل کاری پیمانکاری همچنین شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی ملزم دریافت گواهینامه HSE هستند. اچ اس ایی میتواند برخی مضرات برای جان انسانها همچنین دیگر موجوادت کره زمین شناسایی کرده جهت جلوگیری اقدامات پیشگیرانه کند.

HSE درسالهای گذشته بدلیل ایجاد مشاغل جدید طبعا این مشاغل خطراتی هم داشته همین امر باعث شد کشورها بفکر چاره جلوگیری خطرات شدند. نشست کشورها باهم باعث شد اچ اس ایی بوجود آید البته الزامات نوشته توسط کتاب چاپ شده تمام کل جهان منتشر شده همگان بتوانند الزامات چاپ شده برای شرکتها، سازمانهای خود بکار گیرند. جمله مشاغل دریافت اچ اس ایی تولیدیها میتوان نام برد بدلیل امکان آتش سوزی بایدالزامات HSE بکار رود. هرسازمان، شرکتها باید کپسول آتش نشانی، جعبه کمکهای اولیه داخل مجموعه نگهداری کنند مواقع ضروری استفاده بهینه داشته باشند. حفاظت محیط زیست تبدیل شدن اولویت فراینده ای جهت کسب کار میباشد. قوانین دراین زمینه درحال تبدیل شدن بقوانین سخت تریست برای زنده ماندن، رونق دادن شرکتها باید سیستم های مدیریت زیست محیطی رابصورت کاملا تخصصی پیشبینی بررسی کرد.

HSE و بهداشت محیط کار برسلامت افراد تاثیر دوچندان خواهد داشت اینچنین میشود راندمان کار بالاتری خواهیم داشت قانون اچ اس ایی میگوید بعنوان یک کارفرما شما باید خطرات محل کار خود ارزیابی کنترل کنید. درمورد مواردیکه آسیب جهت مردم خواهد رساند باید تصمیم بگیرید ایا اندازه کافی جلوگیری ازاین آسیب اقدامات پیشگیرانه انجام داده اید. اگر کارمندان زیادی داریدباید آنچه مشاهده میکنید مستندسازی نمایید. این مستندات یاچک لیستهای ایمنی باید شامل موارد بیان شده باشد.خطرات مواردی ممکن آسیب شود. آنچه درحال حاضر برای کنترل خطرات انجام میدهید. باید این رکورد بررسی شده بروز شود زیرا هرلحظه خطرات آسیهای جدید روبرو خواهید شد. ایمنی بهداشت محیط زیست رشته ایی جهت یکپارچه کردن مدیریت فعالیتهای یک شرکت درزمینه ایمنی محیط کار همینطور حفاظت محیط زیست مورد استفاده قرار میگیرد. بهداشت ایمنی، محیط زیست HSE یک شاخه یابخش شرکت میگویند مسئولیت نظارت حفاظت قوانین مقررات بهداشت ایمنی شغلی حفاظت محیط زیست برعهده دارد.بهداشت ایمنی محیط زیست ایمنی همان SHE نیز نام برده میشود.

گواهی HSE و اولین هدف پیشگیری همه حوادث ناشی شرایط عملیاتی غیر طبیعی، دومین هدف کاهش عوارض جانبی شرایط عادی عملکرد، محیط کار همواره خطرات بالقوه ای اصطلاح نقاط خطر مختلفی وجود دارد مانند آتش، انفجارها، مواد زیان آور نمونه ایی این خطرات میباشد. لذا وجود الزامات قانونی باتوجه خط مشی سازمان توسط مهندسین اچ اس ایی میتوان محیط کار ایمن جهت شرکتها، کارخانه جات مطابق استانداردها تهیه کرد. آشنایی سیستم مدیریت HSE ، سیستم مدیریت اچ اس ایی اصولی تعریف میکند سراسر جهان سلامتی ایمنی محیط زیست خواهیم شناخت. مدیران ومهندسان اچ اس ایی باید ارتباط کلامی، چهره زیادی باکارکنان داشته باشند تاشاهد انطباق دستورالعمل محیط کار ایمن باشند. امروزه علم ایمنی، بهداشت محیط زیست HSE محل کار، محل ساخت ساز کارکنان رسمی چه قراردادیباید استفاده مواد تجهیزات مختلف کار کنند. تصادفات عواقب فاجعه بار جهت کارکنان، افراد بی شمار سازمان داشته باشد. مدیران سلامت ایمنی محیط زیست شامل هماهنگی نظارت اطمینان سلامت ایمنی کارگران خود وانطباق الزامات ساخت ساز HSE فراهم میکند. مخاطرات افزایش نگرانی عمومی نسبت تخریب محیط زیست همراه افزایش مقررات باعث شده شرکتها بطور جدی مسئولیتهای خود برعهده بگیرند.
مدرک HSE و بخش مهمی ازمدیریت مسائل HSE محل کار گزارش کار میباشد. شرکتها گزارش سالانه خود اطلاع رسانی تعهدات اهداف ذینفعان خارجی منتشر میکنند. بعضیها تصمیم میگیرند درمورد مسائل محیط زیست بطور جداگانه افراد بهداشت ایمنی گزارش میدهند. بمنظور ایجاد هماهنگی اجرا نگهداری نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست باید افرادی بعنوان نماینده مدیریت انتخاب شود. نمایندگان مدیریت باید دارای مسئولیت واختیار بوده زمینه مسائل بهداشت ایمنی محیط زیست پاسخگو باسد نماینده باید بمدیر ارشد پاسخگو باشداما این موضوع نباید مسئولیت وظایف هریک ازمدیران اجرا نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست کاهش دهد. مدیریت ارشد باید بمنظور اطمینان عملکرد موثر نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست منابع کافی اختصاص دهد. همچنین نظرات مشورتی نمایندگان مدیریت، مدیران صف متخصیصن بهداشت ایمنی محیط زیست استفاده کند. تخصیص منابع باید بعنوان بخش بازنگری نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست بطور منظم بازنگری شود. سازمان باید روشهای اجرایی بمنظور حصول اطمینان صلاحیت کارکنان درگیر وظایف فعالیتهای بحرانی بهداشت ایمنی محیط زیست ایجاد نماید. صلاحیت باید براساس موارد بیان شده مشخص شود.

توانایهای فردی، مهارتهای بدست آمده طریق تجربه، دانش اکتسابی، مجموعه تضمین صلاحیت کارکنان رسمی، قراردادی بدو استخدام هنگام انتخاب شغل جدید سیستهایی ایجاد نماید. صلاحیت کارکنان اجرای وظایفشان باید بطور منظم بازنگری ارزیابی شود. این موضوع شامل پیشرفت کارکنان آموزشهای لازم آنها دست یابی صلاحیتهای مورد نظر فعالیتها وفن آوریها میباشد. روش تعیین صلاحیت عبارنتداز، تحلیل نظامند الزامات مرتبط وظایف، ارزیابی عملکرد افراد بامعیارهای معین، شواهد مستند شده صلاحیتهای فردی، برنامه های ارزیابی مجدد دوره ای، شرکت باید روشهای اجرایی تدوین نماید طریق شناسایی نیازهای آموزشی فراهم نموده آنرا افزایش دهد. آموزش میتواند طریق برگزاری دوره رسمی یادوره حین کار انجام پذیرد. گستردگی ماهیت آموزش باید مطابق الزامات قانونی بوده دست یابی خط مشی اهداف سازمانی کفایت نماید.