نمونه روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان

 

روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان دراستانداردهای مدیریتی بالاخص استاتدارد مدیریت کیفیت ایزو 9001 مطرح شده است. دراستاندارد ISO9001:2008 ایزو 9001 ویرایش 2008 بحث شناسایی مشتریان و درک نیازها و الزامات مشتریان و سنجش رضایت مشتریان بعنوان خریداران نهایی محصول یا خدمت مامطرح بود امادر استاندارد ISO9001:2015 ایزو 9001 ویرایش 2015 شناسایی و درک نیازها و الزامات ذینفعان مطرح است و سنجش رضایت ذینفعان جایگزین سنجش رضایت مشتریان شده است. دراستاندارد ISO9001:2015 ایزو 9001:2015 مشتریان بعنوان یکی ازذی نفعان دیده شده اند.

مطرح کردن بحث شناسایی و درک نیازها و الزامات مشتریان و دیگر ذی نفعان توسط استاندارد ISO9001:2008 و استانداردISO9001:2015یعنی هم ویرایش 2008 ایزو 9001 وهم ویرایش 2015 ایزو 9001، نشان ازاهمیت بحث شناسایی و درک نیازها و الزامات مشتریان و سنجش رضایت مشتریان جهت رشد و توسعه و بهبود سازمان دارد. مشتریان معمولا بطور رایگان نظرات و پیشنهادات وانتقادات خودرا درمورد محصولات و خدمات سازمان دراختیار ماقرار میدهند. نظرات و اطلاعات و بازخوردهای مشتریان بسیار بسیار ارزشمند بوده وجهت بهبود کیفیت محصولات یاخدمات سازمان لازم و ضروری است.

لزوما عدم دریافت شکایت ازسوی مشتریان معنای رضایت کامل مشتریان ازکیفیت محصولات یاخدمات مارا ندارد . چه بسا مشتریانی هستندکه هیچگاه جهت شکایت ازکیفیت محصولات و خدمات سازمان باسازمان ارتباط برقرار نمیکنند. لذا سازمان بایست دراقدامی پیشرو پس ازارائه محصول یاخدمت ، نسبت به کسب نظرات مشتریان و سنجش رضایت مشتریان اقدام نماید. رضایت سنجی مشتریان و آنالیز و تحلیل نظرات مشتریان یکی ازارکان بهبود کیفیت محصولات و خدمات درسیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 میباشد.

استاندارد ایزو 9001 ISO9001 دربرخی ازبندها سنجش رضایت مشتریان و و شناسایی نیازها و الزامات مشتریان رامطرح کرده است امااستاندارد ISO10004 ایزو 10004کاملا متخص سنجش رضایت مشتریان است وبطورکامل کل استاندارد ایزو 10004 ISO10004 به سنجش رضایت مشتریان   customer satisfaction – guideline monitoring & measuring اختصاص دارد.
به جهت آشنایی با بحث و شیوه سنجش رضایت مشتریان یک نمونه از روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان در زیر آورده شده است .

 

دانلود رایگان فایل روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان

 

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه طولانی درزمینه اخذ گواهینامه های ایزو آماده اخذ گواهینامه های ایزو 10004 ISO10004 ایزو  ISO10001 10001و ایزو ISO10002 10002 جهت تمامی سازمانها و شرکتها میباشد.

بامادرارتباط باشید...