گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) ، آژانس هواپیمایی

 

انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مورد نیاز آژانس هواپیمایی

گواهینامه ایزو ( گواهینامهISO )مناسب آژانس هواپیمایی

شرایط و مراحل اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مختص آژانس هواپیمایی

اقدامات لازم جهت دریافت مدرک ایزو ( گواهینامه ISO )جهت آژانس هواپیمایی

نحوه اعتبار سنجی گواهی نامه ایزو ( گواهینامه ISO ) صادره برای آژانسهای هواپیمایی

تمدید اعتبار مدرک ایزو ( گواهینامه ISO ) آژانس هواپیمایی

مراکز و شرکتهای صادر کننده معتبر مدرک ایزو ( گواهینامه ISO )برای آژانس های هواپیمایی

نظربه ماهیت کاری آژانس هواپیمایی ، پیاده سازی سیستمهای مدیریتی و دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )میتواند فواید بسیاری داشته باشد. ارتباط مستقیم بامشتریان لزوم طراحی ، اجرا و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی و اخذ گواهینامه بین المللی ISO رادر آژانس مسافرتی و خدمات هوایی دوچندان میکند. مراکز خدمات مسافرتی و توریستی بمنظور گرفتن گواهی نامه ایزو همواره باسئوالات ذکرشده بالا مواجه هستند.

گواهینامه (های) ایزو لازم آژانس هواپیمایی بترتیب الویت بشرح زیرمیباشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت – گواهینامه ISO 9001

گواهینامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان - گواهینامه ISO 10002

گواهینامه ایزو 10001 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان - گواهینامه ISO 10001

گواهینامه ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان - گواهینامه ISO 10004

دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )توسط آژانس هواپیمایی و اجرا وپیاده سازی میتواند سیستم مدیریتی قوی درآژانس هواپیمایی بوجودآورد. سیستم مدیریت کیفیت و دریافت مدرک ISO ، آژانس مسافرتی یا آژانس هواپیمایی (ویا سایر موسسات خدمات هواپیمایی و مسافرتی و توریستی ) رادر مسیری سوق میدهدتا کیفیت خدمات خودرا هرچه بهتر و بهتربه مشتریان خود ارائه دهند.

دریافت گواهینامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002 در آژانس هواپیمایی باعث میشود آژانس ازشکایات مشتریان مطلع شده و دررفع آنهاقدم بردارد.

اخذ گواهینامه ایزو 10001 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ( ISO 10004 )توسط آژانس هواپیمایی میتواند رضایت مشتریان رانسبت به خدمات ارائه شده آژانس هواپیمایی تخمین زده و سعی دربالا بردن رضایت مشتریان کند.

دریافت گواهینامه ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ( ISO 10004)جهت آژانس هواپیمایی پارا فراتر گذاشته و درپی رضایتمندی کامل مشتریان ازخدمات ارائه شده توسط آژانس هواپیمایی رابدنبال دارد.

طراحی و پیاده سازی گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 10002 و گواهینامه ISO 10001 و گواهینامه ISO 10004 در آژانس هواپیمایی فواید زیررا حاصل میکند:

تطابق خدمات بااستانداردهای ملی و بین المللی

مستند کردن و بهینه شدن روشها و فرآیندها

مستند کردن آمار مشتریان و سوابق

افزایش سوددهی و کاهش هزینه

افزایش توان برندینگ

جلب رضایت مشتریان و کارفرمایان

ایجاد امتیاز رقابتی آژانس مسافرتی دارنده گواهینامه ایزو نسبت به سایر رقبا

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع اطلاع رسانی درخصوص مشاوره ، آموزش و اخذ گواهی نامه ایزو ( گواهینامه ISO ) ،آماده همکاری و اطلاع رسانی به کلیه متقاضیان گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) و آژانسهای هواپیمایی درمورد چگونگی دریافت گواهینامه ایزو ( مدارک ISO )از مراجع معتبر صادر کننده ایزو میباشد.

بامادر ارتباط باشید. . .