گواهینامه های ایزو

گواهینامه های ایزو ISO

گواهی های ایزو تنوع زیادی دارند. استانداردهای ایزو دو دسته میشوند: استانداردهای عمومی وهمچنین استانداردهای تخصصی .

استانداردهای ISO عمومی انواع استانداردهایی هستندکه جهت تمامی سازمانها باهر گونه فعالیت و خدمات وهمچنین محصولات کاربرد دارند. استانداردهای ایزو عمومی مانند سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) ، سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO14001 ) وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی ( ISO45001 ورژن جدید OHSAS18001 ) میباشند. سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 باعنوان عمومی ترین استانداردهای مطرح شده ، الزامات تعریف شده ای دارندکه درتمامی استانداردهای تخصصی ISO کاربرد دارد. ازاین میان استاندارد ISO9001 استفاده بیشتر وعمومیت بیشتری دارد ودر و.اقع بنوعی پیش نیاز تمامی گواهی نامه های ایزو مطرح گردیده وتمامی سازمانها بهترست سیستم مدیریت کیفیت راقبل ویا حتی همزمان باهر نوع سیستم مدیریتی دیگر طراحی ونیز پیاده سازی نمایند البته ملزم نیستندکه حتما اینکار رابکنند اماجهت راهبرد آسانتر و بهتر و پیشرفت وبهبود روند هرنوع سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیقیت راابتدا ویا همزمان طراحی وهمچنین پیاده سازی نمایند.

گواهینامه های ISO تخصصی نیز باتوجه بدینکه یک سازمان چگونه فعالیتی دارد ونوع تولیدات و خدمات ومحصولاتش انواع گوناگونی دارند. ازانواع گواهینامه های ایزو تخصصی باتوجه بنوع فعالیتشان میتوان بدین موارد اشاره کردکه فقط بدان اشاره میکنیم. جهت آگاهی بیشتر درباره هرکدام برروی آن کلیک کنید. استاندارد ISO13485 سیستم مدیریت درصنایع وتجهیزات پزشکی ، استاندارد ISO22000 سیستم مدیریت درصنایع غذایی ، استاندارد ISO10001 سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان منشور رفتاری ، استاندارد ISO 10002  سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ،ISO10003  سیستم مدیریت حل و فصل اختلافات بامشتریان ، همچنین استاندارد ISO10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، استانداردISO/IEC27001  سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، استانداردISO/TS29001  سیستم مدیریت درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، استاندارد ISO10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، استاندارد ISO/IEC20000 سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ، استاندارد ISO15189 سیستم مدیریت آزمایشگاه پزشکی-الزامات کیفیت و صلاحیت ، استاندارد ISO50001 سیستم مدیریت انرژی ، استاندارد ISO21500 سیستم مدیریت پروژه ، استاندارد ISO/TS 16949 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو سازی ، استانداردISO/IEC17025 صلاحیت انجام خدمات آزمون ، کالیبراسیون ،استانداردISO29990  سیستم مدیریت کیفیت آموزش جهت آموزشگاههای رسمی و غیررسمی وبسیاری استاندارد تخصصی دیگر. باتوجه تعاریف هرنوع سیستم مدیریت کاربردش جهت هرسازمان مشخص وتعریف شده میباشد. تمامی استانداردهای تخصصی نامبرده الزامات تعریف شده مشترک بسیاری با استاندارد ISO9001 دارند، بهمین جهت بدین سازمانها توصیه میشودکه همزمان و یاقبل ازهر گونه اقدام جهت طراحی و پیاده سازی وهمچنین اخذ هرنوع سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت رانیز طراحی و پیاده سازی نمایند.

گواهی نامه های ISO ازسوی سازمانها بااهداف مختلفی اخذ میگردد. گواهی های ایزو بمنظور مناقصات ، صادرات ، پیشرفت و توسعه، جذب مشتری، بهبود عملکرد، تبلیغات وحتی رقابت و چشم و همچشمی اخذ میگردد.
گواهی های ISO تماما و مشترکا ازطریق مراجع مشترک صادر میگردند. بدین معناکه تمامی استانداردهای ایزو توسط مراجع ثبت وصدور گواهینامه ایزو صادر میگردند. مراجع و مراکز ثبت وصدور گواهینامه های ایزو حدودا 500 الی 600 مرجع هستندکه یااین مراجع اصطلاحا IAF هستند یعنی تحت اعتبار سازمان جهانی هستند ویا دارای اعتبار جهانی نیستندکه بدانها عنوان غیر IAF داده میشود. گواهینامه های ایزو ازطریق مراجعی باعنوان CB صادر میگرددکه خودشان زیر نظر مراجعی باعنوان AB مدیریت میشوندکه خوداین AB تحت اعتبار سازمانی باعنوان IAF اعتباردهی میشوند. گواهینامه های صادره شده تحت اعتبار IAF اینگونه گواهینامه ها هستند. یکسری مراجع نیز هستندکه ساخته وپرداخته ما ایرانیها میباشدکه همان 500 الی 600 مرجع گفته شده ودارای اعتبار IAF نیستند درواقع CB و AB ساخته شده خودما ایرانیها میباشد. بدین نوع گواهینامه های ایزو غیر IAF گفته میشود.