ممیزی ایزو

شرکتهای ممیزی ایزو ISO

شرکتهای ممیزی ISO شرکتهایی هستندکه وظیفه ممیزی گواهی ایزو رابر عهده دارند. شرکتهای صادرکننده انواع گواهی نامه ایزو شخصی رابعنوان ممیز جهت ممیزی میفرستندبه شرکتهای متقاضی گواهینامه ISO تاآنها رامورد ممیزی قرار دهد. شخص ممیز تمامی امکانات شرکت متقاضی رابررسی میکندو عدم انطباقها رادرون تمامی فرآیندها بررسی میکند وسپس سازمان راموظف میکندکه عدم انطباقها رابرطرف کنداین عدم انطباق شامل تمامی فرآیند سازمان متقاضی میگردد. شخص ممیز فرآیند و عملکرد سازمان راطبق مستندات بررسی میکندتا ببیند سازمان فرآیندهای تعریف شده درون مستندات رااجرایی کرده است یاخیر.

ممیزی ایزو جهت گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF ضروری والزام میباشد. احتمالا اینجا سوال پیش میایدکه IAF چیست؟ مراجع ثبت و صدور گواهی ISO دراصطلاح CB نام داردکه CB خودش نیز تحت نظر واعتبار AB فعالیت مینمایندو درنهایت خوداین AB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان IAF مدیریت میشوند و اعتبار دهی میشوند اینگونه گواهینامه دارای اعتبار IAF قطعا نیازبه ممیزی دارد وبایستی ممیزی انجام دهند ویکی ازمراحل اصلی ثبت و صدور گواهی ISO ممیزی میباشد. مراجع IAF شخصی رابعنوان ممیز میفرستدبه شرکت متقاضی جهت بررسی انطباق و عدم انطباقها وطی چند مرحله ممکنست طول بکشدکه ممیز جهت صدور گواهی نامه ISO نظر مثبت بدهد زیراکه بایستی عدم انطباق موجود درون فرآیند رفع گردد واین شامل تمام فرآیندها میباشد وبسته بجهت سختگیری مراجع ممیزی تعداد جلسات ممیزی تعیین میشود. ضمنا میتوان ازاین مراجع IAF بدین مراجع بعنوان مثال یاد کرد: NACI ایران,IAS آمریکا, انگلیسUKAS ودر آلمان DAKKS,SAS  سوئیس,ACCREDIA  ایتالیا,JAS-ANZ  استرالیا . ممیزی اینگونه گواهی ISO زمانبر میباشدزیرا بایستی تک تک فرآیندها بررسی شده و عدم انطباق تک تک فرآیندها بررسی و رفع شود.

شرکتهای ممیزی ایزو غیر IAF همچنین ممیزی رابه درخواست سازمان متقاضی انجام میدهنداما نیازبه ممیزی درحیطه گواهی ایزو غیر آی اف نبوده والزامی نمیباشداما درصورت نیاز مراجع غیر IAF نیزکه تعدادشان درون ایران 500 الی 600 عضو هستند شخصی بعنوان ممیز رابه شرکت متقاضی گواهی ایزو میفرستدکه ممیزی راانجام میدهد اما سختگیرانه عمل نمیکند وجهت رفع عدم انطباقها سختگیری نمیکند وبه راحتی سازمان راجهت دریافت گواهی نامه ISO تایید میکند. ممیزی اینگونه گواهی ایزو غیر iaf ازلحاظ زمانی زمانبر نمیباشد.

ممیز یک چک لیست مهیا میکندکه درونش تمامی فرآیندهای لازم رانوشته وطبق چک لیست انطباق و عدم انطباق رابررسی میکند.

سارمان ممیزی ایزو باتوجه بنوع گواهی iso ممیزی راانجام میدهدو بازده زمانی طبق نوع گواهی ایزو متفاوت میباشد مثلا گواهینامه ایزو نیازمندبه آزمایشگاه ازلحاظ ممیزی زمانبر و هزینه بر خواهد بود.

شرکتهای ممیزی انواع گواهی ایزو بااین تفاسیر همان شرکتهایی میباشندکه وظیفه ثبت و صدور گواهینامه ایزو رابا هرگونه اعتبار برعهده دارندو خودشان شخصی راکه اغلب بعنوان مشاور هستند بعنوان ممیز میفرستدبه شرکتهای متقاضی درخواست استاندارد ایزو .

کاربران درون گوگل ممکنست باعناوین زیر بدنبال مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمایند:

شرکتهای ممیزی ایزو, شرکتهای ممیزی گواهی ایزو, شرکتهای ممیزی گواهینامه ایزو, شرکتهای ممیزی گواهی نامه ایزو, شرکتهای ممیزی استاندارد ایزو, شرکتهای ممیزی ISO, ممیزی ایزو, گواهی نامه ISO,ISO, استاندارد ISO, گواهی ISO, خانه ایزو, شرکت ممیزی, لیست شرکتهای مشاور ایزو, شرکتهای دارای گواهینامه ISO, کلاس ISO, لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد, نحوه ممیزی ایزو, چگونه ممیز ایزو شویم, ممیزی گواهی ایزو, ممیزی گواهی نامه ایزو, وظایف ممیز ایزو وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی با مشاوره رایگان آماده هرگونه خدمات اطلاع رسانی درخصوص گواهینامه ISO و ممیزی ایزو جهت متقاضیان عزیز میباشد.