اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

اخذ گواهی نامه ایزو ارزان و فوری

اخذ گواهینامه ایزو ارزان و فوری
5/5 - (2 امتیاز)

اخذ گواهی نامه ایزو ارزان و فوری

اخذ گواهی نامه ایزو ارزان و فوری دغدغه اغلب شرکتها میباشدکه با مقاصد گوناگون میخواهند جهت اخذ گواهینامه ایزو برای شرکت اقدام کنند. دریافت گواهینامه ایزو فوری و ارزان با مقاصد و تعاریفی درخواست میگردد. مهمترین هدف اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات هست. همچنین اخذ گواهینامه ایزو و تبلیغات ، اخذ گواهی نامه ایزو و برند سازی وهمچنین اخذ گواهی ایزو و صادرات وسایر مقاصد. بهمین جهت اخذ گواهینامه ایزو شامل مراحلی میشود و مراحلی ربایستی طی شودتا گواهینامه ایزو جهت سازمان صادر گرددو شرکت بتواندبه اخذ گواهینامه ایزو دست یابد. بطور کلی اخذ گواهینامه ایزو شامل سه مرحله میشود: انتخاب مرجع صادر کننده ، پیاده سازی و مستند سازی و ثبت و صدور گواهینامه ایزو . هرکدام ازاین مراحل جهت اخذ گواهی ایزو ازاهمیت بالایی برخوردارست.

انتخاب مرجع صادر کننده ایزو

اخذ گواهی نامه ISO ارزان و فوری در اولین مرحله انتخاب مرجع صادر کننده میباشد و بایستی مرجع صادر کننده مشخص شود. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو دو دسته میشوند یااینکه مراجع IAF هستند و یا مرجع غیر IAF هستند.

مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو IAF

مراجع IAF آندسته مراجع ثبت و صدور هستندکه دارای اعتبار بین المللی هستند. مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو رادر اصطلاح cb مینامندکه cb زیرنظر یک مرجع بالا دست باعنوان ab فعالیت میکند و مدیریت میشودکه درنهایت خوداین AB تحت اعتبار یک مرجع بالادست باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهندگان گواهینامه ایزو IAF میباشدکه درراس آنها قرار داردو جهت صادرات بایستی گواهینامه ایزو دارای اعتبار بین المللی و جهانی باشد. گواهینامه IAF ازلحاظ زمان و هزینه، زمان زیاد و هزینه زیادی میخواهد بهمین دلیل ایرانیها خودشان اقدام کردندبه ساخت مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو .

مراکز صادر کننده ایزو غیر IAF

مراجع صادر کننده ساختگی ایرانیها البته ضمن اعتبار داشتن جهت مناقصات و تبلیغات کار راه انداز میباشد امااین مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران بابت صادرات کاربردی نمیباشندو جهت صادرات معتبر نیستند. درون ایران حدود 500 الی 600 مرجع هستندکه گواهینامه ایزو صادر میکنند واین ازدیاد مراجع باعث بوجود آمدن برندهای مختلفی شده و روزبروز درون ایران روبه افزایش هستندو البته دراین بین یکسری افراد سودجو نیزاقدام کردندبه ساخت گواهینامه تقلبی و پرینتی ومتاسفانه گاها اینگونه گواهینامه ایزو تقلبی آنچنان باتبحر فتوشاپ میشوندکه واقعی بنظر میایندو تقلبی بودنشان بنظر نمیاید. بنابراین سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو بایستی باآگاهی ودقت کافی جهت انتخاب مرجع صادر کننده بجهت اخذ گواهی نامه ایزو اقدام کنند.

پیاده سازی استانداردهای ایزو

اخذ گواهی نامه ISO درمرحله دوم مرحله پیاده سازی میباشد. جهت پیاده سازی برروی سه استاندارد عمومی تاکید بیشتری میگرددکه جهت هر سازمان باهرنوع فعالیت بسیار پرکاربرد میباشند. ISO 9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ، ISO 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی. منظور ازکیفیت ارائه خدمات وهمچنین ارائه خدمات درتمامی فرآیندها منجمله کالا میباشد. پیاده سازی طی یکسری مراحل صورت میپذیردکه مهمترین مرحله پیاده سازی انواع استاندارد ایزو انجام مدیریت استراتژیک میباشد و مدیران کلیدی بایستی مجموعه و نمایندگانی راجمع کنندو کمیته ای تشکیل بدهندو همچنین یک نفررا آموزش دهند تاآن فرد بتواند انجام برنامه های استراتژیک رادر دستور کار خودقرار بدهد و برنامه استراتژیک رابه مرحله اجرا درآورد.

آموزش مدیران کلیدی

درگام اول مدیران کلیدی یک مجموعه بایدکه آموزش کافی ببینند.

بررسی ریسکها

همچنین درمرحله پیاده سازی کلیه ریسکها بایستی مورد بررسی قرار گیرد. ریسکهایی مانند ریسک برروی سرمایه انسانی و مالی و منابع انسانی و مالی ، انواع ریسک عملیاتی، انواع ریسک تاثیرگذار روی تمامی فرآیندها و خدمات و عوامل دخیل شرکت . مثلا درخصوص ریسک برروی منابع انسانی میتوان ازمواردی همچون مریضی و سفر و استعفا یاد کرد. درمبحث پیاده سازی بایستی مدیران کلیدی آموزش ببینند و افراد زیردست رانیز آموزش بدهند و تمام اینها ضمن صرف زمان هزینه بر میباشد وبهمین دلیل مرحله پیاده سازی اغلب نادیده گرفته میشود.

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه ایزو در مرحله سوم ثبت و صدور گواهینامه ایزو جای داردکه دراین مرحله گواهینامه ایزو بعداز طی مراحل گفته شده و دستور ممیز وبا تصویب مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ، گواهی ایزو صادر میگردد.

مشاوره ثبت و صدور گواهی ایزو

اخذ گواهی ایزو مرحله دیگری نیزممکنست داشته باشدکه مرحله مشاوره میباشد. مرحله مشاوره بادرخواست سازمان متقاضی استاندارد ایزو صورت میپذیرد. چنانچه سازمان متقاضی دریافت ایزو بخواهد پیاده سازی راانجام دهدبه مشاوره نیاز داردکه اینجا یک مشاور فرستاده میشودبه سازمان تاآن مشاور کارهای پیاده سازی ایزو راانجام بدهد. هزینه مشاوره ایزو بنابر تجربه مشاور وهمچنین تحصیلات و میزان علم وآگاهی مشاور متفاوتست.

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو معمولابا درج عناوین زیر درون گوگل بدنبال مطلب مورد نظر خود بااین عناوین سرچ کنند:

اخذ گواهینامه ایزو, اخذ ایزو, اخذ گواهی نامه ایزو, اخذ گواهی ایزو, اخذ مدرک ایزو, اخذ استاندارد ایزو, شرایط اخذ ایزو برای شرکتها, مراحل اخذ ایزو، اخذ گواهینامه ISO, اخذISO, اخذ گواهی نامه ISO, اخذ گواهی ISO, اخذ مدرک ISO, اخذ استاندارد ISO, مراحل اخذ ISO, هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو, قیمت گواهینامه ایزو, قیمت گواهی نامه ایزو, هزینه ثبت گواهینامه ایزو, هزینه صدور گواهی نامه ایزو, هزینه ثبت گواهی نامه ایزو, هزینه صدور گواهینامه ایزو, هزینه ثبت و صدور گواهینامه ISO, هزینه ثبت و صدور گواهی نامه ISO, هزینه ثبت گواهی نامه ISO, هزینه صدور گواهی نامه ISO, هزینه مستندات ایزو, هزینه پیاده سازی گواهی نامه ISO, پیاده سازی ایزوها, شرایط اخذ ISO برای شرکتها, شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها,شرایط دریافت گواهینامه ایزو وغیره.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط