مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO رادر اصطلاح CB نام دارد. CB مخفف عبارت Certification bady میباشد. درحال حاضر حدود600 مرجع و مرکز صادر کننده گواهی نامه ایزو ISO درایران وجود دارند و مدعی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO هستند. بعضی ازآنها شخصیتهای حقیقی و بعضی ازآنها شخصیتهای حقوقی دارند. همه مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO مدعی هستندکه گواهینامه اصل صادرمی کنند و قابل استعلام میباشد. ازنظر قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بعنوان تنها مرجع رسمی عهده دار نظارت براین مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO میباشد. سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنتعتی ایران وظیفه تایید صلاحیت نمودن و نظارت برمراکز و شرکتها، سازمانهای گواهی دهنده رابرعهده مرکزی تحت عنوان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گذاشته است.
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تعداد خیلی کمی ازاین مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO رامورد تایید صلاحیت کرده است. این تعداد مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ISO ثابت نبوده و درطول زمان ممکنه کم یا زیاد شوند. یعنی ممکنه تعدادی ازاین لیست مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو ISO حذف گردند ویا اضافه شوند. جهت مشاهده لیست مراکز مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت ایران کافیست لینک زیررا کلیک فرمایید.
 مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
متقاضی گواهینامه ایزو ISO بایستی توجه نماید دچار افراد سودجو نشوند. افراد سودجو ممکنه نام خود رادر لیست مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو ISO معرفی نمایند امابایک برند دیگری گواهینامه ایزو صادر کنند. شما میتوانید باتماس یامراجعه حضوری درمرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، ازخدمات کاملاٌ رایگان مشاوره و راهنمایی مرکز استفاده نمایید و مرجع ارائه دهنده خدمات ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO خودرا متناسب با شرایط نیاز خود انتخاب نمایید.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه های بین المللی ایزو ISO ، HSE درخدمت هموطنان عزیز میباشد.
بامادرارتباط باشید...