اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

استانداردهای ISO ، استانداردهای تخصصی

استانداردهای ISO ، استانداردهای تخصصی
5/5 - (1 امتیاز)

استانداردهای ISO ، استانداردهای تخصصی

استانداردهای ISO ، استانداردهای تخصصی قسمت عمده ای از استانداردها را شامل میگردد. گواهینامه های تخصصی ایزو مختص هر حرفه و زمینه فعالیتی طراحی میگردد. استانداردهای ISO ، استانداردهای تخصصی برای هر زمینه فعالیت و شغلی یک یا دو و یا حتی چند گواهینامه ایزو تعریف میکند.

استاندارد 9ISO/TS 1694 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع خودرو

ISO/TS 16949 یک مشخصه فنی میباشدکه برمبنای سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001  ) پایه گذاری شده است . استانداردی ISO/TS 1694استانداردی میباشدکه درصنایع خودروسازی بکار گرفته میشودو فقط مخصوص صنعت خودروسازی هست . هدف مشخصه فنی ISO/TS 1694، بهبود سیستم مدیریت کیفیت ، فراهم آوری بهبود مستمر و کاهش پراکندگی و اتلاف درزنجیره تأمین میباشد.

استاندارد ISO13485 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع و تجهیزات پزشکی

 ایزو 13485 جهت سازمانهای ارائه دهنده خدمات پزشکی ویا خدمات مرتبط میباشد. استاندارد ISO 13485 همواره هماهنگ میباشدبا استاندارد ISO 9001 ، هرچند سند مستقلی میباشدکه بربهبود مستمر ورضایت مشتری تاکید دارد. هدف اولیه استاندارد 13485 بجهت تسهیل درون الزامات نظارتی هماهنگ برروی دستگاه ها وتجهیزات پزشکی میباشد. آندسته سازمان هاکه استاندارد ISO 13485 رادارند میتوانند ادعای تطابق بانوع استاندارد ISO 9001 راداشته باشند ، مگر اینکه بعضی ازالزامات استاندارد ISO9001 رابه دلایل خاصی کنار گذاشنه باشند.

گواهی ISO 13485 ازمزایای پیاده سازی اش میتوان بموارد زیر اشاره کرد: الزامات مورد نیاز بجهت طراحی وساخت تجهیزات پزشکی راارائه می دهد. سبب میشودکه سازمان جهت کیفیت محصول و رضایت مشتریان وهمچنین حرکت بسمت بهبود مستمر اهمیت بیشتری قائل باشد. ترویج الزامات قانونی جهت تولید کنندگان درسطح بین المللی وغیره.

استاندارد ISO27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات چارچوبی راجهت ایجاد ، پیاده سازی ، اجرا ، پایش ، بازنگری ونگهداری وبهبود امنیت اطلاعات دریک سازمان فراهم میاورد. دردنیای پر رقابت فناوری اطلاعات امروز ، توجه بابت امنیت اطلاعات وپیاده سازی یک سیستم اثربخش امنیتی ، امری لازم وضروری جهت هرسازمان هست. بهمین دلیل پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات توصیه میگرددبه همه سازمانها باهر گونه فعالیت. گواهی نامه ISO 27001 و هدف ازپیاده سازی ایزو 27001 باعنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، ایجاد قابلیت اعتماد ، یکپارچه سازی و ایجاد قابلیت دسترسی میباشد.

ایجاد قابلیت اعتماد بدین معنا میباشدکه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تضمین میکند ، اطلاعات موجود تنها دراختیار افراد مجاز قرار میگیرد. یکپارچه سازی نیزبه حفاظت ازدقت وکامل بودن اطلاعات وروشهای پردازش اطلاعات میپردازد. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات باایجاد قابلیت دسترسی نیزاین اطمینان رابه سازمان ومدیران آن میدهدکه اطلاعات و خدمات حیاتی ، تنها زمانیکه نیاز میباشد دراختیار کاربران مجاز قرار میگیرد.

ISO27001 ومزایای پیاده سازی استاندارد ISO 27001 عبارتنداز:جلوگیری ازخارج شدن اطلاعات مرتبط باتکنولوژی ساخت محصولات باخارج ازسازمان ، مدیریت ریسک ها وهزینه ها ، ایجاد محیط امن اطلاعاتی ، بحداقل رساندن نقص های امنیتی ، افزایش اعتماد واطمینان مشتریان بابت سازمان وغیره

استاندارد ISO 50001 سیستم مدیریت انرژی

هدف اصلي از تدوين استاندارد سیستم مدیریت انرژی ، یاری و کمک به سازمانها درجهت بهبود كارايي مصرف انرژي میباشد. پياده سازي استاندارد ISO50001 بايستی منجربه :كاهش هزينهها، كاهش توليد وانتشار گازهاي گلخانهاي توسط سازمان ازطريق استقرار مديريت نظاممند انرژي گردد.

استاندارد ایزو 50001 سازمان را قادر خواهد ساخت تامبادرت نمایدبه ايجاد و پياده‌سازي خط مشي ، آرمانها و اهداف مرتبط با انرژي وبسوي شناخت الزامات قانوني وساير اطلاعات مرتبط باجنبه‌هاي اصلي انرژي سازمان ، هدايت نمايد . گواهی نامه ISO50001 درتمامي سازمانها صرفنظر ازموقعيت جغرافيايي، فرهنگي وسياسي آنهاقابل پياده‌سازي واجراست.

بجهت سهولت دركار ، ساختار گواهی ایزو50001 بصورت هماهنگ ومشابه باساختار سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001 تدوين شده است. موفقیت درباره پیاده سازی ورسیدن بحداکثر نتایج ، وابستگی بسیار زیادی داردبه تعهد تمامی سطوح و بالاخص مدیریت ارشدبه سیستم مدیریت انرژی .

مزایای پیاده سازی استاندارد ایزو 50001

استاندارد 50001 شرایط لازم راجهت استقرار ، اجرا وبهبود سیستم مدیریت انرژی فراهم میاورد ، اثبات پیاده سازی موفقیت آمیز گواهی نامه ISO50001 دریک سازمان ازطریق دریافت گواهینامه مرتبط ، ابزاری میباشدکه بوسیله سازمان میتواند ذینفعان خودرا بابت برقراری مناسب یک سیستم مدیریت انرژی ، مطمئن سازد.الزامات استاندارد ایزو50001 ميتواند بصورت مستقل ويا بصورت همزمان ويكپارچه باالزامات ساير سيستمهاي مديريت شامل مديريت كيفيت، مديريت زيست محيطي، مديريت ايمني و بهداشت شغلي كاركنان ، مديريت مالي ويا مديريت ريسك پيادهسازي گردد.

جزئيات و پيچيدگي سيستم مديريت انرژي ، وسعت وميزان مستندسازي و منابعي كه جهت استقرار سيستم تخصيص میابدبه عوامل متعددي بستگي دارد ازجمله : اندازه ودرجه بزرگي سازمان،دامنه كاربرد سيستم ،ماهيت فعاليت ، محصولات سازمان. لازم بذکر میباشدکه استاندارد iso50001 شباهت خیلی زیادی داردبا استاندارد EN16001 .

بطوریکه میتوان گفت درواقع تکامل یافته استاندارد EN16001 میباشد. ممکنست سازمانها ویا مجموعه هایی نیز ازیک سری استانداردهایی استفاده شودکه دربالا گفته نشد. لازمست جهت شناسایی هرنوع استانداردی رجوع کردبه سایت سازمان استاندارد جهانی واطلاعات لازم راکسب کرد.

استاندارد ISO10015 سیستم مدیریت آموزش

ایزو 10015 ازسری استانداردهای 10000 میباشدکه توسط كميته فني ISO/TC176 مديريت و تضمين كيفيت، كمیته فرعي SC3 وفن آوريهاي حمايتي تهيه شده است ، ودر واقع راهنمایی بجهت آموزش درسازمانها وابزاری جهت بهبود عملکرد آموزش ، توسعه ، پیاده سازی وبهبود استراتژی آموزشی میباشدکه برروی مدیریت سازمان وکیفیت خدمات ومحصولات تولیدی سازمان اثرگذارست. گواهینامه ISO 10015 بجهت آموزش سازمان چارچوب مناسب تعریف میکند.

بجهت آموزش چهار مرحله اصلی وجود دارد: نیازسنجی بابت آموزش ،برنامه ریزی ، آموزش ، ارزیابی و اثر بخشی آموزش انجام میگیرد. نکته اصلی اینجا میباشدکه چه آموزشی و درچه سطحی درون سازمان مورد نیاز میباشد. گاهی اوقات آموزش درسطح مدیران ارشد سازمان وگاهی اوقات درسطح کارمندان وسایر سطوح سازمانی صورت میپذیردکه تمامی این موارد درمرحله اول یعنی نیاز سنجی جهت آموزش تعیین میگردد.

درواقع استاندارد ISO 10015 درسازمان سبب موارد زیر میشود: پیشرفت دانش سازمان موجب پیشرفت دانش مدیریتی سازمان میشود. ایجاد رقابت بین سازمان ها بجهت افزایش سطح دانش و آگاهی ،تضمین کیفیت خدمات و محصولات.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط