جهت کسب استعلام از اعتبار گواهینامه خواهشمند است نام سازمان/شرکت و یا کد گواهینامه  را  مطابق گواهینامه وارد نمایید.