اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

انواع استاندارد ایزو

انواع استاندارد ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

انواع استاندارد ایزو

انواع استاندارد ایزو بستگی بدلیل اخذ مدرک مربوطه و نوع ایزو مرتبط دارد. و حیطه و شاخه فعالیت متاقضی ایزو ، ابتدا ایزو و مراکز صدور ایزو رامعرفی کرد. سپس انواع مختلف انرا بیان میکنیم.

گواهینامه ایزو چیست؟

گواهی ایزو رایک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد  international standard organize بانام مخفف سازمان iso صادر میکند. وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین تعداد بسیار زیادی قوانین و پروتکل هابرای بهترشدن یک مجموعه میباشدکه بواسطه شرکتش خدمات بهتری ارائه کند. و پیشرفت قابل لمس داشته و رضایت مشتریان راکسب کند.

مراجع CB

گواهی ایزو رامراکزی صادر میکنندکه CB نام دارد CERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو، همگی CB هادرجهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنندکه بدانها AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند.

AB  چیست؟

مخفف ACCREDITY BODY است بمعنی موسسه اعتبار دهی هرکشور AB مجزا و بخصوصی داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستندکه بنوعی انهانیز ازاین انجمن اعتبار میگیرند نام مجمع IAF مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، این انجمن درهرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی را تعریف کرده درایرانNACI  تنها AB شناخته شده این کشوراز سوی مجمع iaf است.NACI  نیزبرای انتخاب CBهای خودقوانینی راوضع کرد وپس ازان 15 CB تحت نظارتش فعالیت میکنند.

مراجع صادر کننده ایزو غیر IAF

گواهی ایزو در ایران درمراکزی خصوصی نیزصورت میپذیردکه مستقیما زیرنظر انجمن IAF نیستند انهازیر نظر انجمنی بنام IAFCB فعالیت دارند انجمنی خصوصی بصورت مجزا ازانجمن IAF فعالیت دارد بوسیله CBخصوصی گواهی ایزو صادر میکنداین گواهی هاازنظر قیمت و زمان بسیار کمتراز گواهیهای ایزو صادر شده ازطریق مراجع تحت نظر انجمن IAF هستند ودر ایران بخاطر شرایط سیاسی و کنترل کمتربه نسبت اروپا کاربرد بیشتری دارد، جهت دریافت ایزو دربرهه اول نیازبه فهمیدن دلیل شخص یامجموعه بخاطر گرفتن گواهی ایزو دارد، یعنی ابتداباید شخص یامجموعه دلیل گرفتن گواهی ایزو رابرای خود و هیئت مدیره روشن کنند و سپس مطابق بادلایل اخذ ایزو دراین تلاش کنند.

انواع استانداردهای ایزو

انواع استانداردهای ایزو قابل دریافت یک مجموعه بشاخه فعالیت شرکت یامجموعه بستگی دارد، دراینجابه چند شاخه فعالیت و ایزوهای مرتبط رایج اخذ ایزو میپردازیم.

ایزو9001 چیست؟

رایجترین ایزو برای مشاغل وبه نوعی مادر و پیش نیاز تمام استانداردها هست. و استانداردی عمومی من باب تمام شاخه فعالیت میباشداین ایزو به سیستم مدیریت کیفیت دریک مجموعه اشاره میکند.

ایزو 14001 چیست؟

گواهینامه ایزو 14001 نیزبه نوعی میتوان ازنوع عمومی گواهیهای ایزو نامید. بامفهوم سیستم مدیریت زیست محیطی و الزامات زیست محیطی که اهمیت وموارد مرتبط محیط زیست رادریک شرکت بیان وبررسی میکند. ایزو 14001 شرکتها ویا سازمانهارا راهنمایی میکندتا فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد و بافعالیت خودعامل آلودگی آب و هوا و خاک نباشندتا محیط زیست رابتوان برای نسلهای آینده حفظ کرد بطور مثال مشوق سازمانها ویاشرکتهابرای جایگزینی سیستمهای قدیمی خودمیشودکه بجای سیستم کاغذی وایجاد زباله بازیافت وصرف هزینه باعلم امروز ازنوع سیستمهای بروز اتوماسیون استفاده کنند یعنی ازبرنامه و فضای مجازی همسوبا تکنولوژی تاجای ممکن بجای استفاده ازکاغذ بهره ببرند. گواهینامه ایزو 14001بابت تمامی سازمانها باهر زمینه فعالیتشان مورد نیازست بهمین دلیل ازشرکتهای زیادی بابت مناقصات درخواست میشود.

ایزو 45001 چیست؟

گواهی نامه ایزو 45001 درحقیقت جایگزین OHSAS18001 است وتکمیل شده استاندارد اهساس 18001 میباشد و درون استاندارد 45001 نقاط ضعف 18001 پوشش داده شده و امروزه ازسال 2018 جایگزین اهساس 18001 شده. ایزو 45001 درسال 2018 توسط کمیته فنی سازمان ایزو تهیه و تدوین شد، پس ازتصویب وبه مرحله ارائه رسید وتا قبل ازگواهینامه OHSAS 18001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی استفاده قرار شد، استاندارد ایزو 45001 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ازانواع گواهیهای مهم موردنیاز منباب شرکت مناقصات میباشد. گواهی ایزو 45001 موارد مربوطه امور ایمنی و بهداشت کارکنان دریک مجموعه یاسازمان رابررسی میکند. ودر کل باقوانین معین توسط سازمان ایزو، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی قوانینی را تعیین میکند. تاکارکنان درون محیطی ایمن کارکنند. همچنین ریسکها و خطرات رادر محیط کار بحداقل برساند،

گواهی IMS

انواع استاندارد ایزو و ازانواع ایزوها یکی ازمهمترین گواهی ها، گواهینامه IMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه استکه ازتهیه و تدوین و بنوعی ادغام سه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت، ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی، ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای گواهی صادرمیگردد. درحقیقت گواهیIMS یک گواهینامه ویا استاندارد مختص بموضوع خاص نیست بلکه یک گواهی ازتدوین استانداردهای ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ ودریافت ان بدان معناست که یک سازمانی سه استاندارد فوق رابا هم و بصورت همزمان کسب کرده که دران صورت سازمان موفق شده یک سیستم مدیریت یکپارچه رادر سازمان یاشرکت خوداجرا کند.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط