گواهینامه ایزو 10001

گواهینامه ایزو 10001 ( گواهینامه ISO10001 )

گواهینامه ISO10001 ( مدرک ایزو10001 )به جهت طراحی ، مستندسازی و اجرای سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان ها ثبت و صدور میگردد. البته بایددانست سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان ها یک استاندارد نیست وفقط درحد یک راهنما می باشد. اما معمولاً درجامعه باعنوان استاندارد سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمانها مطرح میگردد. دستورالعمل ویاراهنمای سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان ها ( ایزو10001 )بعنوان یکی اززیربخشهای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) میباشد. لذاجهت اخذ گواهینامه ISO10001 ( گواهینامه ایزو10001 ) بایستی گواهینامه ISO9001 بطورهمزمان یا بصورت پیشنیاز دریافت شود. همچنین بایددانست گواهینامه ایزو10001 ازسری راهنماهای مشتری مداری اصطلاحاً سری ایزو10000 بوده وتوصیه میشود دو گواهینامه ایزو10002 ( مدرک ISO10002 ) تحت عنوان سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان و گواهینامه ایزو 10004 ( مدرک ISO10004 ) باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان درالویت باشد. یعنی بهتراست جهت اخذ هرسه گواهینامه ایزو 10001 و گواهینامه ایزو10002 و گواهینامه ایزو10004 ابتدا گواهینامه ISO10002 و گواهینامه ISO10004 ویاهرسه گواهینامه باهم اخذ گردد. چون رسیدگی به شکایت مشتری مهمترازسنجش رضایت مشتری و سنجش رضایت مشتریان مهمتر از رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان هست. راهنمای ایزو 10001 درواقع ابزاریست جهت برقراری یک ارتباط مفید بین تامین کننده و مشتری تا بتوان ازاین طریق الزامات فراتر ازانتظارات مشتری راشناسایی کرده ودرجهت تامین این انتظارات گام برداشت. بدیهیست طراحی و پیاده سازی راهنمای سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمانها مستلزم زیرساختهای اساسی ازجمله زیرساخت فرهنگی و فنی میباشد و مجموعه متقاضی دریافت گواهینامه ایزو 10001 بایستی بابکارگیری سیستم رفتاری مناسب و بالاتر از انتظار و خواسته مشتری درجهت رشد و توسعه روزافزون خود گام بردارد.

ازجمله مزایای دریافت گواهینامه ISO10001 ( مدرک ایزو10001 ) میتوان مواردزیر راعنوان کرد.

افزایش تعدادمشتریان بواسطه ایجاد حس احترام درایشان و ایجاد ارتباط دوطرفه و موثر

افزایش خریدمشتریان قبلی

رسیدن به الزامات وخواسته های واقعی مشتریان

احقاق حقوق مشتریان

داشتن امتیاز تبلیغاتی گواهینامه ایزو10001 نسبت به رقبا

جلب نظر نهادهای رسمی ودولتی وغیردولتی

کشف عدم انطباق های موجود درکالا و یا خدمات ازطریق مشتریان

ایجاد یک باشگاه مشتریان جهت تبادل اطلاعات

بروز بودن مجموعه متقاضی بااستفاده ازتجربیات و اطلاعات روز مشتریان که ازطریق همین سیستم ازمشتری به سازمان انتقال می یابد.

متقاضیان مدرک ISO10001 ( گواهی ایزو10001 ) همواره با موارد وابهامات زیر روبروهستند.

نحوه دریافت گواهینامه ISO10001 ( مدرک ایزو10001 )

شرایط و مراحل اخذ گواهی نامه ایزو10001

مراجع و مراکز صادرکننده معتبر گواهینامه ISO10001

مدت زمان گرفتن گواهینامه ایزو10001 ( ISO10001 )

هزینه دریافت گواهی نامه ISO10001 ( ایزو10001 )

آموزش سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان و آموزش ISO10001

مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو 10001 بایستی پاسخ همه موارد بالا شامل اطلاعات دقیق فنی و حقوقی رادارا میباشد. متقاضیان کسب گواهینامه ISO10001 میتوانند تمامی اطلاعات درمورد نحوه اخذ گواهی نامه ایزو10004 راازکارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بطورکاملاً رایگان دریافت کرده و متناسب با اهداف و سیاستهای کلان و استراتژی خود تصمیم گیری نمایند.

مطالب وموارد مرتبط بااین مطلب

ایزوISO چیست؟

گواهینامه ISO9001

گواهینامه ISO10002

گواهینامه ISO10004

متن راهنمای سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان ( متن استانداردسیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای ( منشور ) رفتاری برای سازمان)

ارتباط خوب یک ارتباط اثربخش هست...