گواهینامه ISO14001

گواهینامهISO14001

 

گواهینامه ایزو14001 ( گواهینامه ISO14001 ) حاصل طراحی و پیاده سازی استاندارد ISO14001 از سری استانداردهای ISO14000 تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی هست. وقتی یک مجموعه خواهان اثبات رعایت اصول ، قوانین و استانداردهای زیست محیطی درکلیه فرآیندهای سازمانی خودباشد بدنبال اخذ گواهینامه ISO14001 میرود. نحوه اخذ مدرک ایزو 14001 ،شرایط اخذ مدرک ایزو 14001 و مراحل اخذ مدرک ایزو 14001 اهم خواسته متقاضیان گواهی نامه ISO14001 میباشد.

نکته قابل توجه اینکه جهت طراحی ، پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق استاندارد ISO14001 و اخذ گواهینامه ایزو14001 ( گواهینامه ISO14001 ) طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو 9001 بعنوان پیش نیاز ویا توامان باهم توصیه میگردد. همچنین ازآنجاییکه دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO14001 ) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی (OHSAS 18001 ) معمولاًبهمراه هم بکار میروند ، همزمان با دریافت گواهینامه ISO14001 برای دریافت گواهینامه OHSAS 18001 نیز اقدام میگردد و بالعکس.

لازم بذکراست چنانچه یک مجموعه دو گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS 18001 راهمزمان اخذ نماید اصطلاحاً گفته میشود این مجموعه HSE دارد. ( البته گواهینامه HSE-MS یک مدل ترکیبی ازدو استاندارد ISO14001 و OHSAS 18001 باکمی عناوین بیشتر میباشد ).

ازجمله مزایای طراحی ، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی میتوان موارد زیر رانام برد.

کاهش انواع آلاینده خاک ازقبیل ، پساب ، برون ریزها ، روغنها و ....

کاهش انواع آلاینده آب ازقبیل ، پسابها ، برون ریزها ، روغنها ، شوینده هاو....

کاهش انواع آلاینده هوا ازقبیل گازهای سمی حاصل ازفرآیند تولید، گرد و غبار ، میستها ، فیومها

کاهش انواع آلاینده صوتی ناشی ازفرآیند تولید

کاهش شکایتهای مردمی دراثر کاهش انواع آلاینده زیست محیطی همجوار محل زندگانی آنها

کم شدن شکایتنامه نهادهای اجتماعی مثل شهرداریها بعلت کمتر آلوده شدن زیست بوم

ایجاد جلوه عمومی بهتر نزد مردم و معرفی شدن شرکت بعنوان یک نهاد دوستدار محیط زیست

ایجاد لذت بصری برای بازدیدکنندگان ازشرکت یا کارگاه

ایجاد مسیری هموارتر برای برنده شدن درمناقصات بخصوص جهت کارفرمایان نفتی و ساختمانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درموارد مطروحه ، مطالعه موارد زیر نیز توصیه میگردد.

گواهینامه ایزو 9001 ( گواهینامه ISO9001 )

گواهینامه ایزو18001 ( گواهینامه OHSAS 18001 )

گواهینامه IMS ( گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه )

گواهینامه اچ اس ای ( گواهینامه HSE-MS )

بامادر ارتباط باشید . . .