OHSAS18001

گواهینامه OHSAS18001 ( گواهینامه اوهساس 18001 )

 

گواهینامه اوهساس18001 ( گواهینامه OHSAS18001 ) حاصل طراحی و پیاده سازی استاندارد OHSAS18001 ازسری استانداردهای OHSAS18000 تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی هست. وقتی یک مجموعه خواهان اثبات رعایت اصول ، قوانین و استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی درکلیه فرآیندهای سازمانی خودباشد بدنبال اخذ گواهینامه OHSAS18001 میرود. نحوه اخذ مدرک اوهساس18001 ،شرایط اخذ مدرک اوهساس18001 و مراحل اخذ مدرک اوهساس18001 اهم خواسته متقاضیان گواهی نامه OHSAS18001 میباشد.

نکته قابل توجه اینکه جهت طراحی ، پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی مطابق استاندارد OHSAS18001 و اخذ گواهینامه اوهساس18001 ( گواهینامه OHSAS18001 ) طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو 9001 بعنوان پیش نیاز ویا توامان باهم توصیه میگردد. همچنین ازآنجاییکه دو استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی (OHSAS18001 ) و سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001 )  باهم بکارمیروند، معمولا بهمراه دریافت گواهینامه OHSAS18001 برای دریافت گواهینامهISO14001 نیز اقدام میگردد و بالعکس.

لازم بذکراست چنانچه یک مجموعه دو گواهینامه OHSAS18001 و گواهینامه ISO14001 راهمزمان اخذ نماید اصطلاحاً گفته میشود این مجموعه HSE دارد. ( البته گواهینامه HSE-MS یک مدل ترکیبی ازدو استاندارد ISO14001 و OHSAS 18001 باکمی عناوین بیشتر میباشد ).

ازجمله مزایای طراحی ، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی میتوان موارد زیر رانام برد.

شناسایی خطرات بالقوه ناشی روش اجرایی فرایندها

کاهش حوادث شغلی

کاهش روزهای ازدست رفته کاری ناشی ازحوادث شغلی

کاهش غیبتهای کاری ناشی ازحوادث شغلی ویا بیماریهای شغلی

شناسایی عوامل فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی زیان آور محیط کار و جلوگیری ازوقوع بیماریهای شغلی کارکنان

ایجاد انگیزه برای کارکنان دراثر مشارکت درفرایند شناسایی خطرات ودرخواست ازآنان جهت مشارکت و پیشنهاد بمنظور بهبود سیستم

کاهش مخارج سربار و غیر مستقیم ناشی ازوقوع حوادث

ایجاد انگیزه برای کارکنان دراثر رسیدگی امور و وضعیت تسهیلات بهداشتی و رفاهی

تحت کنترل درآمدن تمامی ریسکهای ناشی ازتغییرات

تحت کنترل درآمدن شرایط بحرانی ازطریق مکانیزم آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری (تمرین شده توسط مانورها)

ایجاد جلوه عمومی بهتر نزد مردم و معرفی شدن شرکت بعنوان یک نهاد دوستدار ایمنی و بهداشت شغلی

بالا بردن ضریب برنده شدن درمناقصات بخصوص جهت کارفرمایان نفتی و ساختمانی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درموارد مطروحه ، مطالعه موارد زیر نیز توصیه میگردد.

گواهینامه ایزو 9001 ( گواهینامه ISO9001 )

گواهینامه ایزو14001 ( گواهینامه ISO 14001 )

گواهینامه IMS ( گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه )

گواهینامه اچ اس ای ( گواهینامه HSE-MS )

بامادر ارتباط باشید . . .