اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

تایید صلاحیت ایمنی کار

تایید صلاحیت ایمنی کار
5/5 - (1 امتیاز)

تایید صلاحیت ایمنی کار

تایید صلاحیت ایمنی کار درداخل کشور متقاضیان خاص خودرا دارا میباشد. مراکز مورد نظر صلاحیت معتبر رادر داخل کشوراز سازمان رفاه و کار دریافت میکنند. ایمنی شغلی ازملزومات مراکز پیمانکاری هست. و این ارگانها باید صلاحیت مورد نظر را درابتدای کار دریافت کنند. تا بتواننددر زمینه پیمانکاری فعالیت داشته باشند.

مشکلات مراجعه کنندگان در خصوص اخذ تایید صلاحیت ایمنی کار

تایید صلاحیت ایمنی کار و یکی ازمشکلاتی که اکثرمراجعه کنندگان بجهت دریافت صلاحیت در کشور با آن رو به رو میشوند. نداشتن آگاهی لازم درزمینه ایمنی کار هست و در سطح کشور مشاهده میشود. بنابراین درراستای این مشکل توصیه میشود که نهادهای مورد نظر در ابتدا از سازمانهای موجود در سطح شهرها سوالات و مشاوره های خودرا صورت دهند. و سپس بمنظور دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاری به سازمانهای ثبت و صدور مراجعه کنند. البته نهادهای باید از مدیرانی دراین راستا استفاده کندکه تحصیلات لازم را دارد. و ازسابقه کاری چندین ساله نیز برخوردار باشند. تا در هنگام مراجعه به سازمان کار و رفاه اجتماعی مشکلی نداشته باشند

افسر ایمنی

معمولا درتمامی کارگاهها یک فرد اموزش دیده و باتجربه رابه عنوان افسر ایمنی انتخاب میکنند. تا نظارت لازم رادر خصوص ایمنی کاری درسازمان انجام دهد. شرکتها که بادستگاههای و تجهیزات متعددی فعالیت میکنند. بایدیک فردی رادر این زمینه انتخاب کنندکه ازدانش و تخصص مربوطه نیزبهرمند بوده باشد. تابتواند یک بخش ایمنی کاری را مدیریت کند و مشکلی دراین زمینه وجود نداشته باشد.

تایید صلاحیت ایمنی کار و شرکتهای پیمانکاری برای اینکه بتوانند صلاحیت مورد نظر خودرا دریافت کنند بایددر ابتدا زمینه فعالیت خودرا بهمراه حجم کاری سازمان مشخص کرده و اطلاعات موجود رابه سازمان صادر کننده ارائه دهد. مدیرانیکه بجهت نهادهای پیمانکاری منصوب میشوندباید بطور تمام وقت درشرکت حضور داشته و دران فعالیت کنند واین افراد دربیرون ازسازمان نیزنمیتوانند فعالیتی داشته باشند تمامی نهادهای متقاضی صلاحیت ایمنی کاربرای شرکت کردن درون مناقصات مجوز رادریافت میکنندتا بتوانند باکسب کردنش ازطرحهای موجود مزایده یکی رابراساس تواناییهای خودبرداشته و بررویش فعالیت کنند.

لزوم HSE برای صلاحیت ایمنی پیمانکاران

درزمینه ایمنی کاری استاندارد HSE نیز دخیلست چون یک شاخص استاندارد تایید صلاحیت ایمنی کار درزمینه ایمنی کاری درگیر بودست و ازمتقاضیان درخواست میکندکه ایمنی شغلی رابخوبی درسطح مرکز فعال رعایت کنند تابتوانند صلاحیت مورد نظر خودرا کسب کرده و مشغول بکار گردند درغیر اینصورت هیچ سازمانی نمیتواند درسطح منطقه مورد نظر خودفعالیتی راصورت دهد. شرکتهای پیمانکاری بایدتمامی پرسنل و کارکنان سازمان خودرا بیمه کرده و لیست بیمه شدگان رابه نهاد صادر کننده ارائه نماید تعداد افراد بیمه شده نیزدراین راستا مهم بودست واین مراکز بایددفتر مرکزی خودرا نیز تاسیس کنند و ادرس دقیق انرا بکارفرمایان خودابلاغ نمایند. نهادهای پیمانکاری بایددورههای اموزشی لازم دراین زمینه رانیز پشت سرگذارند و مدارک مربوط بان رانیز بسازمان صادر کننده ارائه دهند.

لزوم بهداشت کاری در سازمانها

بهداشت کاری نیزیکی دیگراز شاخصهای لازم دراین زمینه بودست و پرسنل بایددوره این شاخص رانیز دیده باشند فردیکه دراین راستابرای بخش ایمنی مورد نظر تعیین میشودباید دارای گواهینامه صلاحیت ازسازمان اداره کار استانی خودبوده باشد تابتواند باین سمت دریک نهاد دست پیدا کند البته این فرد بایددراین زمینه تحصیلات و اموزشهای لازم رانیز داشته باشد و نمیشود هرفردی رابرای هرنهادی بعنوان افسر ایمنی انتخاب کردچون اینمورد یکی ازبخشهای و قسمتهای مهم بودکه تمرکز صادر کنندگان مدرک نیزروی بخش بیشتراز بخشهای دیگر نهاد بودست بهمین دلیل بایدیک فرد قوی و متخصص دراین زمینه رابکار گرفت تامشکلی بوجود نیاید.برای کسب کردن مجوز و صلاحیت مورد نظر مراکز مربوطه مدارک و اطلاعات موجودرا بصورت کلی جمع اوری کرده و به کانون مربوطه ارائه میدهندتا بابررسی کردن مدارک و اطلاعات تصمیم گیری بابت دادن صلاحیت بسازمان مراجعه کننده انجام شود البته این مجوز هابصورت دائمی نیستند و بعداباید تمدید شوند.

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط