اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)
3.3/5 - (312 امتیاز)

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده)

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده) براساس بخشنامه وزارت علوم، تحت عنوان آئین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی درآزمونهای ورودی مقاطع بالاتر، دارندگان مدارک تحصیلی معادل و غیررسمی صرفا دردو حالت قابل پذیرش میباشد: الف: ارائه مدرک قبولی درآزمون جامع ودر صورت عدم ذکر مجوز دوره درمدرک تحصیلی، ارائه نامه تایید برگزاری دوره ازوزارت علوم. ب: ارائه نامه تاییدیه وزارت علوم مبنی برمجاز بودن حضور درآزمون ورودی مقاطع بالاتر. تبصره: مدارک تحصیلی معادل معتبر دانشگاهی (مورد تایید وزارت علوم) درتشخیص صلاحیت پیمانکاری درهمان مقطع قابل قبول میباشد اما درمحاسبه امتیاز بایک درجه پایینتر محاسبه میشود (امتیاز مدرک زمینه به مرتبط وامتیاز مدرک مرتبط بغیر مرتبط و امتیاز مدرک غیر مرتبط صفر محاسبه میشود). درسامانه ساجات بعنوان دبیری ویا تکنولوژی آن رشته انتخاب شود.

رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده برای اخذ تعیین صلاحیت پیمانکاری

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده) شامل رشته های تحصیلی فوق میباشد: رشته تحصیلی طراحی صنعتی بعنوان رشته تحصیلی صنایع (تمام گرایشها)، رشته تحصیلی الکترونیک و مخابرات دریایی بعنوان رشته تحصیلی شهرسازی، مدرک تحصیلی لیسانس علمی کاربردی اداره کل مدارس فنی حرفه ای وزارت آموزش وپرورش بعنوان لیسانس دبیری رشته مربوط بارشته های تحصیلی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ، مدرک تحصیلی فوق دیپلم علمی کاربردی اداره کل مدارس فنی حرفه ای وزارت آموزش وپرورش بعنوان فوق دیپلم رشته مرتبط بارشته های تحصیلی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ، مدارک تحصیلی لیسانس صادره توسط موسسات آموزش عالی بامجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری دارای تاییدیه وزارت علوم درمدرک تحصیلی (مهر ویا آرم) ودانشجویان آنها ازطریق کنکور سراسری وارداین موسسات شده اند ویا مدرک آنها جهت ادامه تحصیل درمقاطع بالاتر ازطریق کنکور سراسری سازمان سنجش قابل قبول باشد، بعنوان مدرک قابل قبول در تشخیص صلاحیت پیمانکاران قابل استفاده میباشد.

رشته تحصیلی نگهداری و بهره برداری قنات بعنوان رشته تحصیلی آبهای زیرزمینی، گواهی موقت عام صادره دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بعنوان مستند مدرک تحصیلی قابل قبول میباشد. لیسانسهای دبیری و تکنولوژی و فارغ التحصیلان مراکز فنی و حرفه ای آموزش و پرورش میتوانند بعنوان مدیرعامل شرکتهای پیمانکاری باشند. جهت مدرک لیسانس مراکز فنی وحرفه ای آموزش و پرورش درون سیستم بایستی دبیری انتخاب شودتا امتیاز ازمرتبط تغییر یابدبه غیر مرتبط و زمینه به مرتبط، مدارک خارجی برابر سازی شده دربرگه ارزشیابی وزارت علوم بالفظ معادل بارشته تحصیلی ایرانی، لفظ معادل بمعنای برابر بودن میباشد و اشکالی ندارد. نام جدید رشته گرافیک تغییر یافته باعنوان ارتباط تصویری مطرح گردیده لذا هردو رشته گرافیک و ارتباط تصویری یکی میباشند. رشته مهندسی IT بارشته مهندسی کامپیوتر (سخت افزار – نرم افزار) برابرسازی میشود.

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده): کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک (موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) بعنوان کارشناسی ارشد رشته های ژئوفیزیک. کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک-طراحی بعنوان کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک. کارشناسی ارشد فنی صادره ازمدرسه عالی نقشه برداری سازمان نقشه برداری بعنوان کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-نقشه برداری.کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری بعنوان کارشناسی ارشد رشته هنرهای تزئینی-تجسمی (تمام گرایشها).

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده): کارشناسی رشته مهندسی مکانیک-ماشینهای احتراقی بعنوان کارشناسی رشته مهندسی مکانیک. کارشناسی رشته مهندسی مکانیک بعنوان کارشناسی رشته مهندسی مکانیک (تمام گرایشها). کارشناسی رشته مهندسی تولید بعنوان کارشناسی رشته مهندسی مکانیک (تمام گرایشها)؛ البته باتوجه بااظهار نظر دانشگاه. کارشناس رشته علمی کاربردی صنایع شیمیایی بعنوان کارشناسی رشته مهندسی شیمی (تمام گرایشها). کارشناسی رشته پرورش و تکثیر آبزیان بعنوان کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی (سایر گرایشها). کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تولیدات گیاهی-باغبانی بعنوان کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی (سایر گرایشها). کارشناسی ناپیوسته رشته علمی کاربردی معماری بعنوان کارشناسی رشته معماری. کارشناسی رشته آموزش فنی مکانیک بعنوان کارشناسی رشته دبیری مهندسی مکانیک (تمام گرایشها). کارشناسی رشته علمی کاربردی تاسیسات حرارتی و برودتی بعنوان کارشناسی رشته مهندسی مکانیک (تمام گرایشها). کارشناسی رشته ساختمان بعنوان کارشناسی رشته ساختمان.

کارشناس رشته علمی کاربردی مهندسی نقشه برداری بعنوان کارشناسی رشته مهندسی عمران-نقشه برداری. کارشناسی رشته مهندسی تولیدات گیاهی-زراعت بعنوان کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی (سایر گرایشها). کارشناسی رشته تکنولوژی جوشکاری بعنوان کارشناسی رشته جوشکاری برق. کارشناس رشته اقتصاد آب و آبرسانی بعنوان کارشناسی رشته مهندسی عملی. مدارک تحصیلی معادل کارشناسی رشته مهندسی عمران-عمران بعنوان کارشناسی رشته مهندسی عمران-عمران بشرط آنکه دارنده مدرک باکنکور سراسری وارد دانشگاه شده باشد. کارشناسی رشته عمران ملی و برنامه ریزی منطقه ای بعنوان کارشناسی رشته اقتصاد و برنامه ریزی. کارشناسی رشته پرورش طیور بعنوان کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی (سایر گرایشها). کارشناسی رشته ساخت و تولید-ماشین ابزار بعنوان رشته دبیری مهندسی مکانیک.

کارشناسی رشته مهندسی تولیدات دامی بعنوان کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی (سایر گرایشها). کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی صنعتی-فلزکاری بعنوان 50 درصد امتیاز کارشناسی رشته فلزکاری. کارشناسی رشته فضای سبز بعنوان کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی (سایر گرایشها). کارشناسی رشته عمران ملی-تاسیسات شهری و روستایی بعنوان کارشناس رشته شهرسازی. کارشناسی رشته مهندسی هواپیما بعنوان رشته مهندسی مکانیک. کارشناسی رشتهد فناوری مهندسی عمران بعنوان کارشناسی رشته مهندسی عمران. کارشناسی ناپیوسته رشته شیر و فرآورده های لبنی بعنوان کارشناسی رشته صنایع غذایی. کارشناسی رشته علوم کامپیوتری بعنوان کارشناسی رشته ریاضی. کارشناسی رشته مرتع و آبخیزداری بعنوان کارشناسی رشته منابع طبیعی. کارشناسی رشته ماشین سازی (مهندسی عملی تایید شده وزارت علوم ) بعنوان کارشناسی رشته عملی. کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی_عمران بعنوان فوق دیپلم رشته عمران-آب. کارشناسی رشته نقشه برداری بعنوان کارشناسی رشته عمران-نقشه برداری. کارشناس رشته ریاضی کاربردی باگرایش کامپیوتر بعنوان کارشناسی رشته نرم افزار کامپیوتر. کارشناسی رشته فرش-طراحی بعنوان کارشناسی رشته هنرهای تزئینی-تجسمی (تمام گرایشها).

تعیین صلاحیت پیمانکاری (رشته و مدارک تحصیلی قابل استفاده): فوق دیپلم رشته مکانیک خودروها بعنوان فوق دیپلم مهندسی مکانیک (تمام گرایشها). فوق دیپلم رشته برق صنعتی بعنوان فوق دیپلم مهندسی برق. فوق دیپلم رشته ساخت و تولید-قالب سازی بعنوان فوق دیپلم تراشکاری. فوق دیپلم رشته تاسیسات گرایش حرارت مرکزی وتهویه مطبوع بعنوان فوق دیپلم مهندسی مکانیک (تمام گرایشها). فوق دیپلم رشته عمومی بعنوان فوق دیپلم مهندسی عمومی. فوق دیپلم رشته نقشه کشی معماری بعنوان فوق دیپلم نقشه کشی. فوق دیپلم رشته علمی کاربردی ماشین افزار بعنوان فوق دیپلم مهندسی مکانیک (تمام گرایشها). فوق دیپلم رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری بعنوان فوق دیپلم مهندسی کشاورزی (سایر گرایشها). فوق دیپلم رشته نگهداری و مرمت ساختمان بعنوان فوق دیپلم کارهای عمومی ساختمان. فوق دیپلم رشته مکانیک خاک و آبیاری بعنوان فوق دیپلم مهندسی کشاورزی (گرایشهای آب)، فوق دیپلم رشته ساخت و تولید گرایش ماشین افزار بعنوان فوق دیپلم مهندسی مکانیک (تمام گرایشها).

فوق دیپلم رشته کمک مهندسی نیروی هوایی براساس گواهی صادره ازسوی اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم بعنوان فوق دیپلم علمی کاربردی برق. فوق دیپلم رشته صنایع اتومبیل بعنوان فوق دیپلم مهندسی مکانیک (تمام گرایشها). فوق دیپلم رشته محافظت خاک بعنوان فوق دیپلم منابع طبیعی (سایر گرایشها). فوق دیپلم رشته تحصیلی نگهداری و تعمیرات ماشینهای راهسازی دررشته های پیمانکاری راه و ترابری و آب بعنوان فوق دیپلم قابل قبول میباشدکه البته دررشته های مذکور بعنوان رشته زمینه ودر سایر رشته ها بعنوان رشته غیرمرتبط موردتایید میباشد.

فوق دیپلم رشته تحصیلی مکانیک موتورهای دریایی بعنوان فوق دیپلم کشتی سازی دررشته های پیمانکاری صنعت و معدن و تاسیسات و تجهیزات. فوق دیپلم رشته تحصیلی مکانیک خودرو بعنوان فوق دیپلم مکانیک. فوق دیپلم رشته تحصیلی پیش ساخته ها بعنوان فوق دیپلم عمران. فوق دیپلم رشته انتقال آب بعنوان فوق دیپلم آبیاری. فوق دیپلم نقشه کشی عمومی (نقشه کشی و طراحی صنعتی) بعنوان فوق دیپلم نقشه کشی. فوق دیپلم رشته سازه های زیرزمینی بعنوان فوق دیپلم راهسازی. فوق دیپلم رشته عمران-آبشناسی بعنوان فوق دیپلم عمران آب. فوق دیپلم رشته عمران-امور پیمانها بعنوان فوق دیپلم عمران. فوق دیپلم رشته عمران-نگهداری وبهره برداری سد و شبکه بعنوان فوق دیپلم عمران آب. فوق دیپلم نقشه برداری بعنوان فوق دیپلم عمران-نقشه برداری. فوق دیپلم ناپیوسته تعمیرات مکانیکی همترازبا فوق دیپلم رشته تحصیلی مهندسی مکانیک (تمام رشته ها). فوق دیپلم برق صنعتی همترازبا فوق دیپلم رشته تحصیلی الکتروتکنیک.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه اطلاع رسانی درحوزه انواع گواهینامه های ایزو و گواهینامه های تعیین صلاحیت پیمانکاری و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه های بین المللی به متقاضیان محترم میباشد.

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط