مشاوره بهره وری

مشاوره بهره وری

 

بهره وری درتعاریف عام یعنی حاصل ستاده برداده . امااینکه ستاده چیست ویا داده چیست ، هرفردی تعریف و تعبیر خودرا دارد. بهره وری نبایدفقط درحوزه و حیطه سازمان مطبوع بوده وفقط کسب سود باشد. بهره وری بایستی فراگیر بمعنای واقعی باشد. فراگیر بدین معناکه همه ذینفعان مجموعه درمعادله سودآوری برنده باشند و کسی بازنده نباشد.

عوامل خیلی زیادی درافزایش بهره وری موثر هستند.

عوامل همچون فرهنگ اجتماعی , فرهنگ فردی و مدیریتی ، نوع کسب و کار ، قوانین و شرایط حکومتی ، دانش فنی کسب و کار ، فن آوری روز، خلاقیت داشتن دانش اقتصادمهندسی و مدیریت مالی ، مهندسی تغییر و سرعت عمل بالا ، سازمان فروش حرفه ایی ، برنامه ریزی استراتژیک و اهداف کیفی و کمی و......

عدم توجه به یک یاچند عامل مذکور باعث کاهش بهره وری و درنهایت شکست اقتصادی مجموعه رانتیجه خواهد داد. معمولاً مدیران هرسازمانی مدعی هستند تمام توان خودرا جهت افزایش بهره وری بکار میبرند و تصور میکنند مجموعه خودرابا بالاترین نرخ بهره وری مدیریت میکنند. اما وقتی مجموعه تحت مدیریتشان ضررده میشود براحتی کنار می کشند و عوامل مختلف و غیرقابل کنترل راباعث ورشکستگی مجموعه میدانند.

یک مشاور بهره وری واقعی باداشتن علوم مختلف اقتصادی ، فنی ، مهندسی ، مدیریت و سازمان دهی ، شناخت و سازماندهی فرآیندها ، مدیریت مالی ، مهندسی بازاریابی و فروش و..... میتواند باارائه راهکارها و راه حلهای موثر باعث افزایش بهره وری شود. توجه به عوامل واقعی و موثر بر بهره وری حتماً موجب موفقعیت خواهد شد. مجموعه اقدامات یک مشاور بهره وری شامل گامهای زیر میباشد.
گام 1 : بررسی وضعیت موجود کسب و کار و تصمیم جهت اجرای پروژه
گام 2 : بررسی منابع درآمدها و مجموعه هزینه ها
گام 3 : بررسی سیستمهای مدیریتی حاکم
گام 5 : تعریف اقدامات اصلاحی جهت بهبود وضعیت
گام 6 : سنجش عملکرد پروژه بهبود و تحلیل نتایج
گام 7 : تعریف اقدامات اصلاحی براساس نتایج تحلیل
گام 8 : آموزش مستمر درکلیه مراحل به پرسنل موثربر بهره وری
گام 9 : ایجاد فرهنگ بهبودمستمر و مدیریت کیفیت جامع
گام 10: ایجاد تفکر مدیریت تغییر درسازمان

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باچندین سال سابقه درخشان آمادگی ارائه خدمات مشاوره بهره وری به متقاضیان و هموطنان عزیز میباشد. قطعاً میزان کارمزد مشاوران مرکز ، یا درصدی ازسود حاصل شده از بهره وری ایجادشده میباشد ویا بصورت کارمزد ساعتی میباشد. لذا تعرفه مشاوره بهره وری ساعتی بشرح زیر اعلام میگردد.

مشاور بهره وری درجه 3 هرساعت 50000 تومان

مشاور بهره وری درجه 2 هرساعت 150000 تومان

مشاور بهره وری درجه 1 هرساعت 480000 تومان

مشاور بهره وری توسط آقای مهندس کریمی هرساعت 1,600,000 تومان

حداقل ساعت مشاوره 2 ساعت درروز میباشد.

تعرفه فوق برای مشاوره درتهران میباشد و جهت مشاوره بهره وری درخارج ازتهران 40 درصدبه هزینه فوق اضافه میگردد. و همچنین هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت برعهده کارفرما میباشد.

بامادرارتباط باشید...