مشاوره پیاده سازی گام به گام

مشاوره پیاده سازی گام به گام (مکاتبه ایی)

 

مشاوره ، طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و اجرا ، پایش ، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریتی امروزه فراموش شده و دیگر درسبد خدمات مورد نیاز سازمانها و شرکتها قرار ندارد. سیر نزولی تقاضای مشاوره جهت طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی بمنظور اخذ انواع گواهینامه ایزو ISO سبب شدکه مشاورین و فعالان درحوزه طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی تغییر شغل داده و یادر شرکتهای دیگر بعنوان نماینده مدیریت ویا کارشناس ایزو استخدام می شوند. موضوع خروج مشاوران و کارشناسان حرفه ایی ازحوزه مشاوره باعث شدتا درجه علمی جامعه عموماً کاهش پیدا کند و متخصصین حرفه ایی دراین حوزه تعلیم نبینند و همچنان روند کاهشی مدرسین و مشاورین سیستم های مدیریتی خبره و باتجربه روبه کاهش هست.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای رسالت مشاوره و اطلاع رسانی خود طی اقدامی گسترده یک مشاوره کاربردی جهت پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (که بالاترین آمار تقاضا رادارد) بصورت گام به گام و مکاتبه ایی بهمراه مستندات لازمه درحد الگوبرداری و نمونه بشرح زیر ارائه کرده است. گامهای تعریف شده خود شامل موارد کاربردی و عملیاتی هست وبا کلیک برهر یک ازگامهای زیر میتوان آنرا تمرین و اجرایی کرد. توصیه اکید میگردد بمنظور کسب نتیجه منطقی گامهای ارائه شده رابتریتب شماره اجرایی کرده و سپس سراغ گام بعدی بروید. لذا از انجام هرگام بدون انجام گام قبلی اکیدا خودداری نمایید. پس ازانجام کلیه گامهای تعریف شده میتوان جهت انجام ممیزی صدور گواهینامه از مراجع مختلف اقدام کرد.

گام اول پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت یا یکپارچه جهت اخذ گواهینامه ایزو

برگزاری جلسه درسطح هیئت مدیره ، مدیران ارشد و تصمیم گیرنده

گام دوم پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت یا یکپارچه جهت اخذ گواهینامه ایزو

تعیین کمیته راهبری سیستم مدیریت کیفیت

گام سوم پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت یا یکپارچه جهت اخذ گواهینامه ایزو :

برگزاری جلسه آموزش عمومی توجیهی سیستم مدیریت کیفیت ( یا یکپارچه )

گام چهارم پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت یا یکپارچه جهت اخذ گواهینامه ایزو