نمونه مستندات ایزو

نمونه مستندات ایزو


دریافت گواهی نامه ایزو ISO ازجمله نیازهای اساسی هرشرکت و مجموعه روبه رشد میباشد. ازجمله مراحل اخذ گواهی نامه ایزو ISO طراحی ، پیاده سازی سیستم مدیریتی مربوطه میباشد. بمنظور طراحی و پیاده سازی هرسیستمی لازمست سیستم مدیریت تحت اجراء پس ازطراحی ، مستند سازی گردد.
متقاضیان نحوه مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت یاهر سیستم مدیریتی دیگری(شامل مشاور ، کارشناس ، نماینده مدیریت و یا سایر علاقمندان و افراد مبتدی) جهت مستندسازی سیستم طراحی شده بامشکلات عدیده ایی روبرو هستند. مشکلاتی همچون نداشتن یک الگوی نمونه مستندات ایزو جهت الگوبرداری و راهنمایی خویش. لذا مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران دریک اقدام فرهنگی – آموزشی تعداد زیادی ازنمونه مستندات پرمصرف رادراختیار علاقمندان قرار میدهد. نمونه مستندات ایزو ISO ومستندات HSE ( مستندات HSE-MS ) و نمونه مستندات IMS وغیره درزیر ارائه میگردد.
استفاده از نمونه مستندات ایزو ISO ، HSE  ، IMS و غیره برای کلیه علاقمندان رایگان میباشد.

نمونه خط مشی کیفیت

نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچهIMS

 نمونه خط مشی HSE

نمونه چارت سازمانی

نمونه اهداف کیفی ( اهداف کیفیت )
نمونه اهداف HSE

نمونه اهداف سیستم مدیریت یکپارچه IMS

 

نمونه فرم شرح وظایف ( شناسنامه شغل )


نمونه PROCESS MAP ( نمونه نمودار جریان فرایند )


نمونه نظامنامه کیفیت ( نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 )


نمونه نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه ( نمونه نظامنامه IMS )


نمونه طرح پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ( Quality Plan ) مطابق با استاندارد ایزو 9001:2015


نمونه طرح ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی ( نمونه طرح HSE یا همان HSE PLAN )


نمونه روش اجرایی کنترل مستندات


نمونه روش اجرایی کنترل سوابق

 

نمونه روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

 

نمونه روش اجرایی ممیزی داخلی

 

نمونه روش اجرایی آموزش

 

نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت 

 

نمونه روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان

 

نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان

 

نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت

 

نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

 

نمونه روش اجرایی انبار

 

نمونه روش اجرایی خرید ( روش اجرایی تامین کالا ) 

 

نمونه دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان کالا

 

نمونه آیین نامه پرسنلی

 

نمونه روش اجرایی  آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ( روش اجرایی مدیریت بحران )

 

نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان / کارفرمایان بر اساسISO10002:2014

 

 نمونه روش اجرایی رعایت HSE در تجهیز کارگاه

 

نمونه روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و کارفرمایی

 

نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث

 

نمونه روش اجرایی نگهداری و تعمیرات  ( روش اجرایی نت  )

 

نمونه روش اجرایی کنترل عملیات 

 

نمونه روش اجرایی کالیبراسیون ( نمونه روش اجرایی کنترل ابزار و تجهیزات پایش و اندازه گیری )

 

نمونه روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول / خدمت

 

نمونه روش اجرایی HACCP ( نمونه طرح haccp )

 

نمونه روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول / خدمت  

 

نمونه دستورالعمل حفاظت از سایت

 

نمونه روش اجرایی اطلاعات مستند بر اساسISO9001:2015

 

نمونه روش اجرایی  مدیریت اقدامات اصلاحی بر اساس ISO9001:2015