اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه )

گواهی صلاحیت اداره کار , گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و تفاوت میان آنها
5/5 - (1 امتیاز)

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه )

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ): جهت دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مجوزهایی لازم میباشد. که شرکتهای متقاضی دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درصورت دارا بودن یکی ازآن مجوزها میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رادریافت کنند. و چنانچه هیچیک ازاین گواهینامه ها رابجهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نداشته باشند. بایستی جهت دریافت آنها اقدام کنند.

مجوز سازمان برنامه و بودجه

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) یکی ازاین مجوزهای لازمه مجوز صادره استانداری یاهمان سازمان برنامه و بودجه میباشد. که شامل همان گرید پیمانکاری و گرید انفورماتیک میباشدکه سازمانهای متقاضی درصورت داشتن رتبه پیمانکاری و رتبه انفورماتیک میتوانند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بدون هیچگونه دردسری اقدام نمایند. پس بجهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شرکتهای متقاضی میتوانند بادارا بودن یااخذ گرید یاهمان رتبه پیمانکاری و گرید یاهمان رتبه انفورماتیک اقدام کنند.

مجوز نیروی انتظامی

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) یکی دیگراز مجوزهایش مجوزهایی میباشد. که نیروی انتظامی صادر کرده باشد. سازمانهای متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بادارا بودن یااخذ مجوز ازنیروی انتظامی باتوجه بدینکه سازمان مربوطه فعالیتش مرتبط باشدبا حوزه نیروی انتظامی و نیروی انتظامی بتواند مجوز راصادرکند. میتوانند بادارابودن مجوز نیروی انتظامی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند.

مجوز شورایعالی انفورماتیک

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) ازدیگر مجوزهای لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مجوز شورایعالی انفورماتیک میباشدکه همان رتبه انفورماتیک میباشدکه قبلا توسط شورایعالی انفورماتیک صادر میشد. اما امروزه توسط سازمان و بودجه صادر میگردد. البته بندرت هستند سازمانهاکه رتبه انفورماتیک رااز شورایعالی انفورماتیک دریافت میکنند. اما جدیدا سازمان برنامه و بودجه رتبه انفورماتیک راصادرمیکند.

مجوز اداره کل کار و رفاه اجتماعی

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) ازانواع مجوزهای لازمه دیگر جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مجوز اداره کل کار و رفاه اجتماعی میباشدکه همان مجوز اداره کار میباشدکه شامل گواهینامه های تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران وهمچنین تعیین صلاحیت پیمانکاری شرکتهای خدماتی میشود. شرکتهای خدماتی و پشتیبانی و فنی و مهندسی بادارا بودن یااخذ گواهینامه مجوز اداره کار میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رادریافت نمایند. گواهینامه صلاحیت اداره کار یاهمان مجوز اداره کار یاهمان رتبه شرکتهای خدماتی کاملا متفاوت میباشدبا گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وجهت دریافتش فقط و فقط بایستی ازطریق اداره کار استان مربوطه اقدام نمودکه طبق آدرس شرکت متقاضی دراساسنامه درج شده است.

تاییدیه صنوف و اتحادیه ها

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) ازدیگر مجوزهایش تاییدیه صنوف و اتحادیه ها میباشدکه بنابر فعالیت هر شرکت مجوز متفاوتی دارد وهر شرکت و سازمانی باهرگونه فعالیت صنف و اتحادیه خاص خودش رادارد. شرکتها ویاافراد متقاضی درخواست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جزو هرصنفی باشند باعضویت و دریافت مجوز ازصنف مخصوص به حیطه شغلی خودش میتواند جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند

مجوز وزارت نفت

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) ازدیگر مجوزهایش مجوز وزارت نفت میباشد و شامل شرکتها یاافراد حقیقی میشودکه مجوز اداره نفت رادارند. اینگونه شرکتها یاافراد حقیقی باداشتن مجوز اداره نفت میتوانند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند.

مجوز وزارت نیرو

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) :ازدیگر مجوزهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، مجوزهای صادره ازطرف وزارت نیرو میباشد. افراد حقیقی ویا سازمانهای مرتبط باوزارت نیرو بادارا بودن یااقدام جهت اخذ مجوز ازطریق وزارت نفت میتوانند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند.

مجوز صادره ازطریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) ازدیگر مجوزهای لازمه جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مجوز صادره ازطریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشد. افراد و نهادهای فرهنگی بااخذ و ارائه مجوز ازطریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوانند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند. شرکتها وافراد دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز میتوانند باارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رادریافت کنند.

مجوز جهاد کشاورزی

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) ازدیگر مجوزهای لازمه جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مجوز جهاد کشاورزی میباشدکه مورد استفاده شرکتها وافراد حقیقی فعال درزمینه دامداری و کشاورزی میباشد وافراد حقیقی و حقوقی باارائه مجوز جهاد کشاورزی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رادریافت کنند وافراد حقیقی و حقوقی نیزکه دارای مجوز ازطریق جهاد کشاورزی هستند نیز براحتی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رااخذ نمایند.

مجوز نظام مهندسی

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) مجوز دیگری نیز باعنوان مجوز نظام مهندسی میباشد. که نظام مهندسی آنرا صادرمیکند ومرجع صادرکننده اش نظام مهندسی میباشد. افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز ازطریق نظام مهندسی نیز میتوانند براحتی جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند. وافراد حقیقی و حقوقی مرتبط بافعالیت حوزه نظام مهندسی اگر مجوز ازطریق نظام مهندسی ندارند میتوانند باارائه مدارک لازمه جهت اخذ مجوز ازطریق نظام مهندسی اقدام نمایند و بادریافت مجوز ازطریق نظام مهندسی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاخیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند.

مجوز راه و شهرسازی

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) ازانواع مجوزهای دیگرش مجوز راه و شهرسازی میباشد. و مخصوص افراد حفیقی و حقوقی میباشدکه درحوزه راه و شهرسازی فعالیت میکنند. مانند احداث بزرگراهها ، تونلهای شهری وفعالیتهای مرتبط باحوزه راه و شهرسازی. افراد حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میتوانند باارائه مجوز ازطریق وزارت راه وشهرسازی جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اقدام کنند.

مجوز صنعت و معدن و تجارت

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) ازدیگر مجوزهای لازمه دیگر جهت اخذش مجوز صنعت و معدن و تجارت میباشد. افراد حقیقی و حقوقی بادر دست داشتن و ارائه مجوز صنعت ، معدن و تجارت ودرواقع همان مجوز بهره برداری میتوانند جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند.

مجوز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) ازمجوزهای دیگر جهت اخذش میتوان مجوز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی راعنوان کرد. مثلا پروژه های مسکن و شهرسازی، مسکن مهر باداشتن مجوز ازطریق بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی میتوانند جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کنند. پس افراد حقیقی و حقوقی بادر دست داشتن مجوزهای صادر شده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رابگیرند.

مجوزهای صادر شده ازطریق صنایع دفاع

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) ازدیگر مجوزهای لازمه جهت گرفتنش مجوزهای صادر ازطریق صنایع دفاع میباشد. که افراد حقیقی و حقوقی بادر دست داشتن و ارائه مجوز صنایع دفاع میتواند جهت گرفتن تایید صلاحیت پیمانکاران اقدام نمایند.

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( مجوزهای لازمه ) منوط بردریافت مجوزهایی میباشدکه توضیح داده شد. وافراد حقیقی و حقوقی باداشتن و ارائه هریک ازاین مجوزهای گفته شده بایستی جهت اخذ و دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند. ممکنست یک فرد حقیقی یاشرکت چندتا ازاین مجوزها رادارا باشد و ممکنست تنها یکی تزاین مجوزها رادارا باشد. درهرصورت فرقی ندارد تنها بادارا بودن و ارائه یکی ازاین مجوزها میتوان جهت اخذ و دریافت و گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام کرد.

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط