اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

دریافت گواهینامه های ایزو

دریافت گواهینامه های ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

دریافت گواهینامه های ایزو

دریافت گواهینامه های ایزو با نشان دادن اینکه محصول یا خدماتتان انتظارات مشتریان شمارا برآورده میکند، صدور گواهینامه میتواند یک ابزار مفید برای افزایش اعتبار باشدبرای برخی ازانواع صنایع، صدور گواهینامه یک الزام قانونی یاقراردادیست. گواهینامه ایزو راانجام نمیدهد.

مشاوره ایزو

دریافت گواهی نامه های ایزو درحیطه کاری مراکز مشاوره میباشد و آنها میایندو اطلاعات شمارا درحوزه استانداردهای بین المللی مانند ایزو 9001 و ایزو 14001 توسعه میدهنداما درصدور گواهینامه دخیل نیستند. و صدور گواهینامه راانجام نمیدهند و بلکه این کار توسط نهادهای صدور گواهینامه خارجی انجام میشود، بنابراین یک شرکت یاسازمان نمیتواند درسطح بین المللی گواهی راارائه دهدو هیچ مرجعی بجهت ایزوبین المللی باسطح اعتبار IAF مجاز نمیباشدبا اینحال، کمیته ارزیابی استاندارد سازگاریتعدادی ازانواع استانداردهای مربوطه پروسه صدور گواهینامه راتولید کردست وتوسط نهادهای صدور گواهینامه مورد استفاده قرار میگیرند.

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

اینجا بایستی اشاره کرد مراجع صادر کننده رااصطلاحا CB میگویندکه خودشان تحت اعتبار یک مرجع و نهاد بالا دست باعنوان AB مدیریت میشوندو درراسشان نهاد بین المللی اعتبار دهی جهانی یعنی IAF قرار دارد. درایران یکسری مراجع هستندکه ساخته و پرداخته خودما ایرانیهاست و CB وهمچنین AB مجازی و ساختگی خودما ایرانیها میباشدو بدین مراجع غیر IAF میگویند.

انتخاب نهاد صدور گواهینامه هنگام انتخاب بدنه مجوز ، بایدکهچندین نهاد صدور گواهینامه راارزیابی کنید.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو معتبر

دریافت گواهی نامه های ایزو چهار مرحله اساسی دارد: استانداردهای بین المللی ابزاری مهم استراتژیک هستندکه میتواندبه شرکت شما درمقابله بابرخی ازچالشهای پر فشارش کمک کند. درحالیکه دریافت گواهینامه فوق شما رابه سرمایه گذاری زمان ، پول و تلاش نیاز دار دبه شرکت شما این امکان را میدهد تاضمن تهیه اعتبار اضافی بامشتریان ، ازاین فرآیندها و کنترلهای رو به بهبود بهره مند شود. هزینه دریافت گواهی نامه های ایزو شامل هزینه های ایجاد و ثبت نام یک سیستم مدیریت رسمی بستگی داردبه اندازه و پیچیدگی سازمان و فرآیندهای داخلی شما متفاوتست. قیمتهای توسعه وجود دارد، یعنی زمان صرف شده بابت مستند سازی و اجرای سیستم. هزینه های مربوطه آموزش کارمندان جهت تهیه اسناد لازم و برنامه ریزی و انجام ممیزیهای داخلی مؤثرست. قیمت ثبت نام وجود داردکه شامل انجام ممیزی و ثبت سیستم مدیریت میباشد.

هزینه بنابر تعداد مکانها، دامنه کار، تعداد شیفتها و غیره بستگی دارد. شما میتوانیدبا استفاده ازیک مشاور خارجی ، برخی ازاین هزینه ها راکاهش دهید، بویژه این امر خطر شروع مسیر اشتباه یاگم شدن نیازهای مهم استاندارد راکاهش میدهد.

زمان و هزینه صدور گواهینامه ایزو

دریافت استانداردهای ایزو پروسه مخصوص خودش رادارد. بعنوان یک دستورالعمل کلی ، معمولاًاز زمان شروع ثبت نام تاوقت صدور مدتی طول میکشد. با توجه با بلوغ سیستم مدیریتی موجود، اندازه و پیچیدگی سازمان شما و دامنه ثبت نام، بجهت اجرای یک سیستم مدیریت رسمی، قیمتها متفاوتست، بعلاوه هزینه های ممیزی باتوجه بشرایط و گستردگی و امکانات و توانایی مالی و فرآیند شرکت متقاضی متغیرست. قبل صدور گواهینامه ، ابتداباید فرآیندهای تولید خودرا تدوین و مستند سازی کنیدبا اجرای روشهای صحیح ،اطمینان حاصل کنیدکه میتوانید استانداردهای کیفیت خودرا حفظ کنید. دراینجا چهار مرحله اساسی جهت تبدیل شدن یک تجارت دارای گواهینامه ISOارائه شده است.سیستم مدیریت خودرا توسعه دهید فرآیندهای اصلی یاکاری خودرا مشخص کنید.

مستندات رایگان ایزو

اخذ گواهینامه های شمارا الزام میکندکه فرآیندهای مستندات رابامشارکت کارمندان انجام دهید. مستندات رابرای کسانی که نیازبه دسترسی اطلاعات دارند. بررسی، تأیید وتوزیع کنید.سیستم خودرا پیاده سازی کنید.اطمینان حاصل کنید که مراحل آنگونه دردرون مستندات شما هست انجام میشود. اطمینان حاصل کنیدکه کارمندان بدرستی بجهت کارهاییکه انجام میدهند آموزش داده شده اند. ایجاد سیستمهای گزارشی مؤثربرای پوشش بازرسی، آزمایش، اقدامات اصلاحی، اقدامات پیشگیرانه، جلسات بررسی مدیریت، نظارت برروی اهداف، تکنیک های آماری و غیره. تأثیر فرآیندهای خودرا ازطریق استفاده ازداده های قابل اندازه گیری، درصورت امکان کنترل کنیدبرای بهبود درزمینه های مورد نیاز، بررسی و اقدام کنید. تأیید کنیدکه سیستم مدیریتی دریافتی شما مؤثرست.

انجام ممیزی و بررسی روندها و سیستم جهت انطباق و اثربخشی. مشاهده ، مصاحبه بامردم ونگاهی بسوابق نمونه. نقاط قوت و ضعف سیستم مدیریت راشناسایی و گزارش دهید.اقدامات اصلاحی یاپیشگیرانه راطبق نیاز انجام دهید. سیستم خودرا ثبت کنید. دستگاه حسابرسی مناسب رابرای ثبت خارجی انتخاب کنیدبرای اطمینان ازمطابقت باانواع استاندارد قابل اجرا ، اسناد سیستم مدیریت خود رابرای بررسی ارسال کنیدوبرای تأیید اینکه الزامات سیستم راضی هستند و سیستم مدیریتی بطور مؤثر پیاده سازی میشودبرای بررسی توسط یک حسابرس خارجی آماده شوید.

گواهینامه ایزو تقلبی

دریافت گواهینامه های ایزو درخواست اغلب متقاضیان میباشدو ازطریق فضاهای مجازی و بخصوص گوگل بدنبال اینگونه مراکز میگردندو بایستی مراقب باشندکه باپرداخت هزینه های ارزان دردام افرادی نیفتندکه گواهی پرینتی میدهندو زمانیکه میخواهند صادرات کنندویا جهت مناقصه اقدام کنند میفهمندکه نمیتوانند باآن صادرات انجام دهندویا درون مناقصه شرکت کنند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه طولانی و درخشان وباوجود مشاورین باتجربه و متبحر تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار میدهدو مراجع معتبررا شناخته وبه متقاضیان محترم شناسایی میکندو بدانها آگاهی و اطلاعات کامل راکاملا رایگان میدهد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط