اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

رتبه انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک
5/5 - (1 امتیاز)

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک در داخل کشور مختص شرکتهای انفورماتیکی هست. وقتی میخواهند در زمینه مورد نظر فعالیت داشته باشند. این نهاد نیزباید درزمینه های انفورماتیکی درسطح منطقه مورد نظرخود فعالیت کنند. و میزان تواناییها و قابلیتهای شرکت خود را به شرکتهای رقیب نشان دهند. نهادهای امروز در سطح کشور از سال ۱۳۶۸ مشمول اخذ رتبه شدند. به نوعی سطح کیفیت و کمیت شرکت‌های فعال رادر عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نشان میدهد. مرجع صدور رتبه مربوطه همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری یاهمان شورای عالی انفورماتیک درسطح کشور هست. محدوده اخذ رتبه انفورماتیک بجهت نهادهای موجود مراجعه کننده سازمانهای صادر کننده ۱ تا۷ میباشد.

اخذ رتبه انفورماتیک برای مناقصات

گرید انفورماتیک و شرکتهای انفورماتیک با گرایشهای ۱۷ بترتیب دارای بالاترین رتبه و پایینترین رتبه درحوزه های انفورماتیک در داخل منطقه مورد نظرخود میباشند. براساس همین رتبه بندیها میتوانند طرحها و پروژههای موجود در مناقصات رابا عقد قرار داد دریافت کنند. و بر رویشان بصورت علمی و کمی و کیفی فعالیت کنند. ارگانهای پیمانکاری در سطح کشور جهت احراز شرایط صلاحیت سازمانهای انفورماتیکی بجهت انجام طرحها و پروژههای آتی شورای عالی انفورماتیک بامعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در نظر میگیرند. براساس همین شاخصها و معیارها شرکتهای کامپیوتی ازلحاظ قابلیتهای کمی و کیفی تقسیم بندی میشوند. این تقسیم‌بندی همانطورکه گفته شداز رتبه ۷ بعنوان پایین ترین رتبه یک عنوان بالاترین مدیریت هست.

عوامل موثر بر روی رتبه انفورماتیک

گرید انفورماتیک و عوامل تاثیر گذار میزان رتبه یک سازمان انفورماتیک میخواهد آنرا درج کند به موارد زیر بستگی دارد شرکتهای صادر کننده رتبه بندی برمبنای میزان حقوق و دستمزد پرداختی نهادبه کارکنان خوداین موضوع رانیز بخوبی مورد بررسی و آنالیز قرار میدهد.

رتبه انفورماتیک و عامل دیگر دراین زمینه درآمد مشمول مالیات نهاد مراجعه کننده بودست. واین مورد نیزبا دریافت کردن مدارک موجود توسط نهاد صادرکننده بررسی و ارزیابی میشود. عامل دیگربرای ارگانهای مراجعه کننده جهت اخذ رتبه بندی مورد نظر میزان رضایت مشتریان درانجام طرحها و پروژههای قبلی درسالهای گذشته هست وهرچه میزان اینمورد مناسب بهتر بوده باشد باعث رتبه‌بندی خوبی ارگان های مراجعه‌کننده خواهد شد.

شرایط اخذ گرید انفورماتیک

نهادهای دریافت گرید انفورماتیک بایدشرایطی رانیز دراین مورد لحاظ کندکه ازجمله میتوان بموضوع فعالیت شرکت درحوزه انفورماتیک اشاره کردکه درآن دراساسنامه شرکت الزامی و واجب بوده است و بایدبه اینصورت فرایند رابه درستی انجام دهند عامل دیگر دراین زمینه داشتن اظهارنامه مالیاتی سال قبل نیزبا ارائه مدارک و اطلاعات موجودبه شرکت صادر کننده ارائه دهند مدیرعامل موجوددر شرکت بایدحداقل دارای مدرک کارشناسی رشته های کامپیوتری و مهندسیهای موجود درسطح کشور راداشته باشدتا بتواند درشرکت پیمانکاری ویا انفورماتیک مشغول بکار گردد. اگر مدرک تحصیلی دیپلم یافوق دیپلم بوده باشد موظف بارائه مطالب مبتنی برسابقه کاردر امور رایانه کامپیوتری میباشدکه بایداین مورد نیزبخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

گرید انفورماتیک و از شرایط دیگر جهت اخذ انفورماتیک ارگانهای موجود در کشور به شرکت خواستار فعال در این زمینه باید حداقل دو کارشناس را بصورت تمام وقت با مدرک کارشناسی دریکی ازرشته هایی که قبلا نیزبه آن پرداخته شددر سازمان خودبکار گیرداگر اینگونه نبوده باشد بایستی بدین افراد آموزشهای لازم رابرگزار کردند کلاسهای توجیهی آموزش دهند تااز فرهنگ اتوماتیک برخوردار برقراریهای لازم رابه دست آورند.

معیارهای رتبه بندی رتبه انفورماتیک

گرید انفورماتیک و معیارهای دیگر درباره رتبه بندی نهادهای انفورماتیک اینست شرکتها با ارزیابی سه پارامتر نیروی انسانی در آمد و ضریب خواهنده رضایت مشتری هستند. که این مورد نیزیکی ازشاخصهای مهم زمینه رتبه‌بندی ارگانهای انفورماتیک درسطح کشور هست. و بایست بخوبی مورد واسنجی و اعتبار قرار گیرد. نیروی انسانی بیشترین سهم رادراین رتبه‌بندی بخود اختصاص دهد. میزان تاثیر این پارامتر ۷۰% درباره اخذ رتبه اتوماتیک موثرست. 30% باقیمانده رتبه بندی اتوماتیک نیزدر جلو به پارامتر درآمد میباشد. که درآمدهای مشمول مالیات معاف ازمالیات در اظهارنامه مالیاتی شرکت ثبت گردیدست. مرجع صدور رتبه بندی میانگین درآمد سال مالی اخیر شرکت رامورد بازنگری قرار میدهند.

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط