اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

سایت HSE

گواهینامه ایزو ISO ، گواهینامه HSE ، پیمانکار مخابرات
4.6/5 - (108 امتیاز)

سایت HSE

سایت HSE را شاید در بیشتر موارد مسئولان ایمنی شرکتها شنیدند، معمولا دربیشتر شرکتهای بزرگ و صنعتی بحث HSE مطرح میشود. و درکل گواهینامه HSE راشاید خیلی ازکسانیکه مشاغل پرخطر دارند شنیدند. درشرکتهای صنعتی که موضوع امنیت جانی و ایمنی کارگران شرکت مطرح باشد. قطعا بحث گواهینامه HSE نیزمطرح میشود. اما دربسیاری ازموارد مسئولان ایمنی شرکتها درخصوص گواهینامه HSE اطلاعات کاملی ندارند. و درمورد تشخیص اعتبار گواهی نامه HSE ویا حتی مرجع صدور گواهی نامه HSE و غیره ندارند. به همین دلیل عبارتی مانند سایت HSE ، نحوه صدور گواهی HSE ، دریافت گواهینامه HSE و از این قبیل موارد را جستجو میکنند.

البته دربعضی ازموارد نیزبه تصور اینکه جهت صدور ویا ثبت نام گواهی نامه HSE سایتی مجزا و مخصوص وجود دارد. عبارت سایت HSE رادر گوگل جستجو میکنند. امانتیجه جستجو قطعا تعداد زیادی سایت مراکز و موسسات مشاوره ایزو و HSE میباشدکه نشان دهنده اینست سایتی مجزا و اختصاصی جهت دریافت گواهینامه HSE وجود ندارد. البته درایران دریافت HSE ازمراجع بین المللی وبا اعتبار جهانی کاری ساده نیست. و ازتوان بسیاری موسسه مشاوره ایزو و HSE خارجست و کارهر مجموعه نیست.

مراجع صدور HSE

مراحل صدور HSE تقریباهم راستا و دقیقا مانند گواهینامه ایزو ISO میباشد. و حتی اگربخواهیم شرایط دریافت گاهی HSE رادر مجموعه ویا شرکت خود فراهم کنیم باید دقیقا شرایطی رااجرا و پیاده سازی کنیم. که دقیقا الزامات دو استاندارد ایزو میباشد. یعنی شرایط پیاده سازی اولیه گواهی HSE درمجموعه دقیقا شرایط پیاده سازی گواهی نامه ایزو 14001 و ایزو 45001 میباشد. ISO14001 , ISO 45001 رادر مجموعه فراهم کنیم وبه این ترتیب میتوان گفت گواهی نامه ایزو و گواهی HSE بایکدیگر مرتبطت هستند ولی بصورت کاملا جداگانه صادر میشوند و دریافت گواهی HSE الزامی بدریافت ایزو45001 و ایزو14001 رادر مابوجود نمیاورد.

سایت HSE همانطورکه گفته شد وجود ندارد و اگربخواهیم عامیانه صحبت کنیم اصلا وجود خارجی ندارد و شما باجستجوی عبارت سایت HSE تنها میتوانید موسسات مشاوره ایزو و HSE راپیدا کنید و پس از تماس موسسات استاندارد ایزو و HSE و صحبت بایک کارشناس ایزو و HSE و مشاوره گرفتن ازاو درباره گواهینامه HSE و بازگو کردن دلایل اخذ گواهی HSE میتوانید یک تصمیم خوب درباره گواهی نامه HSE بگیرید.

گواهینامه HSE یا گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

درایران گواهی HSE رامیتوان پرتقاضا ترین گواهینامه درخواستی منباب مناقصات دانست. و ازاینرو بسیاری ازمسئولان ایمنی شرکتهاکه بدنبال دریافت گواهینامه HSE جهت شرکت دریک مناقصه هستند و البته دربعضی ازمواقع گواهی نامه HSE رابا گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اشتباه میگیرند و دراین مورد حتما کارشناس موسسه مشاوره HSE و ISO راکه تماس گرفته ایدابتدا مطلع سازیدتا ازنوع گواهینامه درخواستی مطلع شود و اطمینان حاصل کندکه گواهی نامه HSE رامیخواهید.

تفاوت گواهینامه HSE با گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانمکاران و گواهی نامه HSE دومدرک و گواهی کاملا متفاوت هستند و مراحل صدور HSE و گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نیز بسیار باهم متفاوت میباشد و مراحل دریافت و مراجع صدور HSE هم کاملابا مراحل دریافت و مرجع صدور گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران متفاوت میباشد.

گواهی HSE راهمان مرجع صدور استاندارد ایزو صادر میکند و مراحل صدور کاملا مشابه ایزو داردکه درادامه توضیح میدهیم. ولی گواهی تایید صلاحیت راکه دربیشتر موارد با گواهی HSE اشتباه میگیرند توسط اداره کار صادر میشود. و پروسه و مراحل بسیار دشواری به نسبت ایزو دارد. دربیشتر موارد حتی زمانی چند ماهه رانیاز دارد. اماگواهینامه HSE راحتی میتوان چند روزه و درکوتاه ترین زمان ممکن دریافت کنید و دربیشتر مواردکه زمان زیادی تارسیدن مناقصه ندارند.

مدیران ویا مسئولان شرکتها گواهی HSE رادریافت میکنند و خودرا درگیر دریافت گواهینامه پیمانکاری وزارت کار نمیکنند امادر هرصورت مشاور موسسه مشاوره ایزو و HSE باید حتما تفاوت گواهی HSE رابا بقیه ذکر کرده و انتخاب رابرعهده خود متقاضی بگذارد چون دربعضی ازاین موسسات مشاوره ایزو مشاوره قصد دارد متقاضی رابسمت دریافت گواهی HSE ازمرکز خود بکشاند و چنین افراد سودجویی دید مردم رادرمورد موسسات مشاوره HSE بدمیکنند و باعث میشوند افراد بااطمینان کامل اقدامات راانجام ندهند.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازموسسات مشاور ایزو و HSE میباشدکه سالهاست درزمینه اخذ انواع مجوز بین المللی مانند گواهی HSEISOCE وغیره و همچنین مجوزهای اداره کار مانند گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران فعالیت دارد و رزومه خوبی نیز درهمکاری باشرکتهای بزرگ دارد و همیشه اصل رابر رضایت متقاضی باارائه گواهینامه معتبر ولی ارزان گذاشته و همواره اعتماد و صداقت رااولویت قرار داده ایم.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط