اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

شرایط دریافت رتبه IT

شرایط دریافت رتبه IT
5/5 - (1 امتیاز)

شرایط دریافت رتبه IT

شرایط دریافت رتبه IT و شرکتهای انفورماتیک برای اینکه بتوانند به فعالیتهای انفورماتیکی خود در کشور ادامه دهند. باید در ابتدا رتبه بندی IT شرکت خودرا مشخص کنند. تا بتوانند دراین زمینه درکشور فعالیت داشته باشند. برای دریافت رتبه IT بایداین سازمان هابه کارفرمایان صادر کننده رتبه مورد نظر مراجعه کرده باشند.

مراجع صدور رتبه IT

امروزه گرید انفورماتیک درکشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه به سازمانهای مورد نظر عرضه میگردد. این سازمان تحت یک سری اساسنامه ها و ملزومات بین المللی رتبه بندی را بسازمان های متقاضی صادر میکنند. شرکتهای خواهان درابتدا بایدکه حوزه فعالیت خودرا مشخص و واسنجی کنندتا بتوانند براحتی کارهای خودرا درپیش گیرند.

شرکتهای خواهان رتبه ای که دریافت میکنند به مدت یک سال اعتبار دارد. و بعد ازاین مدت باید دوباره مدارک مورد نظر رابه سازمان مذکور ارائه دهندتا سازمان دوباره بدانها اجازه فعالیت درکشور رابدهند. بطور معمول رتبه توسط شرکتهای انفورماتیک دریافت میگردد.

اخذ رتبه IT برای شرکت در مناقصات

این سازمانها برای اینکه بتوانند در مناقصات دولتی و خصوصی براحتی شرکت کنند به سراغ اخذ رتبه IT میایند. عواملی که دراین زمینه بجهت سازمان موثر هست بصورت زیر میباشد. این شرایط باید به کارفرمایان صادر کننده ابلاغ گردد. شرکتهای خواهان بطور معمول براساس نوع قرار داد خود، مبلغ دریافتی پرسنل مشغول درسازمان و راندمان مالی سازمان به سازمان برنامه و بودجه صادر کننده ارائه میشود. تااین سازمان براساس این شاخصها رتبه مورد نظررا بشرکت متقاضی عرضه دهند.

سازمان برنامه و بودجه نظارت کننده مستقیم فعالیتهای سازمانهای خواهان رتبه بندی درسطح کشور هست و قبلا شورای عالی انفورماتیک این کار رامیکرد. سازمانهای خواهان بایدمدارک خود رااز سامانه ساجات بارگزاری کرده و ازطریق سامانه ساجات فعالیتهای خودرا پیگیری کنندکه دراین سامانه مدارک بارگزاری شده بایدطبق خواسته سازمان برنامه و بودجه بوده باشدتا سازمان ساجات براحتی رتبه رابشرکت خواهان صادر کند.

دراین زمینه فرایندهای متعددی مورد واسنجی قرار میگیردتا شرکت متقاضی بتواند طبق قوانین جهانی درکشور فعالیت کند درغیر اینصورت شرکت موفق بدریافت گرید نخواهد بود. برای اینکه پروسه سازمان بخوبی توسعه پیدا کند توصیه میشودکه ازپرسنل تحصیل کرده درسازمان خوداستفاده کنید دراین صورت سازمان ساجات بشرکت متقاضی رتبه خوبی راعرضه خواهد داد ازطرفی دیگراین پرسنل درانجام فعالیتهای خودمشکلی نخواهند داشت و وظایف خودرا بنحو احسن انجام خواهند داداین پرسنل بایددراین زمینه باتجربه نیزباید باشند.

رتبه بندی رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک ازیک تا 7 طبقه بندی شدست وبرای هرشرکتی یکی ازاین رتبه عرضه میشود و شرکتهای باتجربه و قوی دراین زمینه بطور معمول عدد یک رابخود اختصاص میدهند. و بدین صورت فعالیت میکنند.

موارد امتیاز آور در اخذ رتبه انفورماتیک

میزان سابقه بیمه پرداختی نیزدر این زمینه تاثیر خوبی میتواند داشته باشدکه باارائه دادن مدارک مربوطه سازمان شرکت رتبه خوبی رامیتواند بدست آورد. یکی دیگراز مواردیکه در گرفتن رتبه انفورماتیک موثر بودست لیست بیمه کارکنان شرکت بودست ودر صورت درست بودن اطلاعات موجود سازمان رتبه خوبی رادریافت خواهد کرد.

عامل دیگر دراین زمینه لیست حقوق و دستمزد پرسنل درسازمان هست وبایدبه صورت دقیق شفاف سازی گردد. مدیران ارشد سازمان بایدبطور تمام وقت درسازمان حضور داشته ودر آنجابرای سازمان فعالیت کنند. موضوع فعالیت شرکت انفورماتیک نیزدر امتیاز آوری شرکت موثر هست و همان طورکه درابتدا گفتیم باید باین مسئله بپردازیم تا شرکت کارهای خود را براحتی توسعه دهد.

یکی دیگراز عوامل سازمان متقاضی ارائه اظهار نامه مالیاتی منتهی به سال درخواست شرکت سازمان ساجات میباشدکه توسط سازمانها مورد بررسی و واسنجی قرار میگیرد. یکی دیگر ازعوامل مهم دراین فرایندها میزان رضایت مندی مشتری بودست واین مورد نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد. شرکتی موفق خواهد بودکه درتمامی زمینه هاموفق عمل کند وبه تعهدات خود پایبند بوده باشد اگر باین صورت بوده باشد امتیاز سازمان مناسب خواهد بود و براحتی فعالیت خواهد نمود.

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط