اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

صدور گواهی ایزو

صدور گواهی ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

 

صدور گواهی ایزو

صدور گواهی ایزو درسطح جهان توسط سازمانهای متعددی صورت میگیرد. این گواهی براساس نوع فعالیت هرنوع ارگانی صادر میشود. متقاضیان دریافت گواهی ایزو دراولین قدم باید زمینه فعالیت خود را مشخص کنند. چون هرنوع فرایندی کاری روشهای خاص دریافت گواهی ایزو رادارا میباشند. بهمین دلیل توصیه میشود که در اولین قدم زمینه فعالیت متقاضی باید با میزان حجم فعالیت شودتا راه و روشهای اخذ گواهی مشخص گردد.

شرایط اخذ گواهینامه ایزو

گواهی ایزو شرایط و ضوابط خاص خود را برای دریافت کردن دارد. این ملزومات بصورت جهانی بودست و شامل ارگانهای متقاضی بودست و همان طورکه گفته شدباید زمینه فعالیت مشخص باشد. و برای تشکیل پرونده به مراکز صادر کننده بایدبه همراه مدارک و اطلاعات موجود مراجعه کنند. این ارگانها بایدشرکت مورد نظر خود را تاسیس کنند و آدرس دقیق آن را به کارفرمایان خود ابلاغ کنند. این مراکز بایستی سایت نهاد خود را نیزبصورت سامانه طراحی کنند تا با استفاده از این سامانه مدارک و اطلاعات شرکت را بارگزاری کنند. و ازاین سایت نیزروند توسعه ارگان متقاضی رابررسی میکنند.

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو

درداخل کشور گروه مشاوران نیزمیتوانند شما رادر فرایند گواهی ایزو تاحدودی راهنمایی و هدایت کنند تادر کمترین زمان ممکن بتواینداین استاندارد رابدست اورده و براساس ملزومات ایزو درکشور فعالیت کنید خدمات رسانی ارگانها بصورت رایگان بودست ودر سطح کشور صورت میگیرد. شرکتهای مشاوره دهنده درکشور تاحدودی مراکز معتبر صادر کننده گواهی ایزو رادر کشور شناسایی کرده اند و انهاکه درسطح منطقه معتبر میباشندرا بخوبی میشناسند باتوجه بدین موردکه روز بروز بتعداد ارگانهای صادر کننده ایزو افزوده میشود و دراین میان هستند کسانیکه بدون داشتن اعتبار درسطح کشور بصورت غیر قانونی فعالیت دارند و ازمراجعه کنندگان هزینه زیادی رادریافت میکنند.

سنجش اعتبار گواهینامه ایزو

صدور گواهی ایزو و اعتبار صدور گواهینامه هنگام صحبت ایزو و سیستم مدیریت کیفیت ازعوامل اساسی هستند. سازمان هاتمایل دارندکه ایندو راگیج کنندکه منجربه عدم درک فرایندهای لازم برای هریک ازآنها میشود. دراصل اعتباربخشی و صدور گواهینامه مشابه هستنداما درمورد اینکه چه کسی اینکار راانجام میدهد تفاوت دارند

صدور گواهینامه ایزو و سازمان بین المللی استاندارد ایزو هزاران استاندارد درسال ایجاد میکند رشته هاو موضوعات مختلفی رادر برمیگیرداین گروه ازانواع استانداردهای شناخته شده بعنوان استاندارد سیستم مدیریت راتولید میکندتا سازمان هارا درارائه کالاها و خدمات ایمن انعطاف پذیر سازگاربا محیط زیست و باکیفیت راهنمایی کند.

آگاهی سازمانها و مدیران کلیدی جهت دریافت گواهی ایزو

صدور گواهی نامه ایزو و نهادهاکه بجهت دریافت ایزو اقدام میکنند بایددر تمامی رشته های موجوددر سطح دنیاتا حدودی سررشته داشته باشند و قابلیت انعطاف پذیری لازم راداشته باشندتا بتوانند برمبنای خواسته های صادر کنندگان گواهی درکشور فعالیت کننداین موردنیز بمدیران یک ارگان مربوط میشود بهمین دلیل توصیه میشودکه دراین راستا ازمدیران تحصیل کرده و باتجربه استفاده گردد. بطور کلی، هردو اعتبارنامه و مجوز درسطح جهان شناخته میشوند. بااین حال ، برخی ازنهادهای نظارتی ویا مشتری ممکنست درخواست گواهی معتبر رابه ثبت رسانده و صادر کنند. درهمین حال ، زمان صدور گواهینامه کافیست. توجه داشته باشیدیک نهاد صدور گواهینامه معتبر نمیتواند هیچ گونه کمکی بابت اجرای استاندارد ایزو ارائه دهد.

انجام ممیزی گواهینامه ایزو و صدور گواهینامه

صدور گواهی ایزو و نهادهای صدور گواهینامه بایستی مجوز انجام ممیزی گواهینامه و صدور گواهینامه رااخذ و دریافت کنند. ازاین رو ، نهادهای صدور گواهینامه مجوزهای خودرا ازطریق اعتباربخشی تأمین میکنند. ازطرف دیگر شرکت هابه سادگی مجوز دریافت میکنند. البته مراکز دریافت کننده استاندارد مورد نظرباید متوجه باشندکه مجوز بدست امده بصورت دائمی نبودست و بعداز چند سال بایددوباره بابت تمدید استاندارد بدست امده کشور اقدام کندکه اینمورد نیزبا ارائه دادن مدارک و اطلاعات درکشور صورت میگیرد فراینداین پروسه نیزبه مدت سه الی 4 ماه زمان برست ودر کشورها صورت میپذیرد. بطور معمول درهر کشور فقط یک نهاد معتبر وجود دارد. نهادهای اعتباربخشی بایدمطابق ایزو 17011 باشندکه روند اعتباربخشی راتعیین میکند.

اخذ گواهینامه ایزو با سیستم کاران

صدور گواهی نامه ایزو رابسیاری شرکتهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو باآن مواجه میشوند و اغلب جهت کسب اطلاعات و شناخت مراجع و سازمانهای صادر کننده گواهی نامه ایزو و اخذ فوری گواهینامه ایزو مجبورند ازطریق فضاهای مجازی و علی الخصوص گوگل جستجو میکنندو بامراکز مشاوره برمیخورندکه یکی ازاین مراکز مشاوره معتبرو باتجربه مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه باحضور مشاورین باتجربه تمامی خدمات مشاوره رابصورت رایگان دراختیار متقاضیان محترم قرار میدهدو شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم را درخصوص شناخت تمامی مراجع IAF و غیر IAF و چگونگی دسترسی جهت اخذ صدور گواهی ایزو کسب نمایید.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط