متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015 ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

5/5 - (55 امتیاز)

متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015  ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

استاندارد ISO14001:2015 سومین ویرایش ازسری استاندارد ISO14001 است. ویرایش 2015 استاندارد ISO14001 یعنی ISO14001:2015 اصلاحیه فنی ISO14001:2004/COR.1:2009 رانیزدربرمیگیرد. رشد فزاینده صنایع و صنعتی شدن شهرها باعث استفاده بیش ازحداز منابع طبیعی مانند نفت و گاز و آب و خاک شده و طبعا کاهش منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست ازاثرات مخرب و پیامدهای منفی صنعتی شدن جوامع میباشد.

استانداردها ، قوانین و کنوانسیونهای متعددی دررابطه باموضوعات زیست محیطی صادر شده . استاندارد ISO14001:2015 استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی نیزیکی ازآنها و شاید مهمترین استاندارد و چارچوب برای مدیریت محیط زیست باشدکه توسط سازمان استاندارد ایزوISO  تدوین شده است. سازمان استاندارد ایزو iso درراستای رسالت خود درزمینه محیط زیست اقدام به تدوین استانداردی نمودکه موضوعات زیست محیطی رابصورت سیستماتیک مدیریت کند لذا تدوین استاندارد iso14001 رادر دستور کار خود قرار داد اولین ویرایش استاندارد ISO14001 درسال 1996 منتشر شد و ISO14001:1996 نام گرفت.

کاهش مصرف انرژی ، استفاده صحیح ازمنابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر مانند گیاهان ، هوا ، خاک و کاهش آلودگی آب ، هوا و حاک و … ازموضوعاتی است که در مدیریت صحیح محیط زیست مطرح است. مدیریت صحیح محیط زیست نه تنهابه توسعه پایدار کمک کرده و زیست بوم رابرای نسلهای آینده حفظ میکند بلکه منجربه صرفه جویی اقتصادی نیز میشود.

استاندارد ISO14001:2015 چهارچوبی راارائه میکند تاسازمانها باپیاده سازی آن به حفظ محیط زیست کمک کنند و اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی ازفرایندهای خود راکاهش دهند. به همین سبب مطالعه دقیق متن فارسی استاندارد ISO14001:2015 به تمامی سازمانها خصوصا مسئولان HSE سازمانها توصیه میگردد. مرکز مشاوره سیستم کاران در اقدامی فرهنگی ترجمه فارسی استاندارد ISO14001:2015 گردآوری نموده و لینک دانلود رادر ذیل قرار داده است.

 

دانلود رایگان متن فارسی استاندارد ایزو 14001:2015  ( متن فارسی استاندارد ISO14001:2004 ) سیستم مدیریت زیست محیطی

بامادرارتباط باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.